Gjelds
Monitor

Nowość!

Sprawdź swoje kredyty w Norwegii.

Pobierz bezpłatny raport swoich kredytów i kart kredytowych w Norwegii

PL

Warunki korzystania z Serwisu

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć dane pojęcie zostało zapisane wielką literą lub w dokumentacji, opracowaniach i korespondencji przygotowanej w oparciu o ten Regulamin, należy przyjąć, że mają one następujące znaczenie:

a) ILogic lub Ilogic – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (80-386) Gdańsk, ul. Lęborska 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720, będąca stroną Umowy z Klientem;

b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Ilogic.

c) Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Usług za pośrednictwem Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) Serwis – oznacza stronę internetową multinorfinans.no wraz z jej podstronami, łączami i innymi funkcjonalnościami, za pośrednictwem której oferowane są Klientom Usługi.

e) Formularz - funkcjonalność udostępniona elektronicznie w Serwisie, portalu społecznościowym lub innych stronach, za pomocą której Klient przekazuje dane osobowe niezbędne lub pomocne do skorzystania z Usługi i/lub przekazania danych Partnerowi;

f) Dane Osobowe – wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta będącego osobą fizyczną, w tym a także dane dotyczące jego sytuacji rodzinnej, finansowej, zawodowej, majątku, itp.;

g) Usługa – świadczenie o charakterze jednorazowym lub subskrypcja, o zakresie wskazanym w Aneksie do Regulaminu dotyczącym danego typu świadczenia.

h) Usługa Partnera – Usługa świadczona przez Partnera bezpośrednio Klientowi na podstawie zawartej z nim umowy. ILogic nie jest stroną umów Klienta z Partnerami, nie odpowiada za ich usługi. Rolą ILogic jest jedynie promowanie (marketing) Partnerów. Usługi Partnera mogą obejmować produkty finansowe, takie jak: umowy kredytu konsumenckiego, umowy kredytu hipotecznego, badanie zdolności kredytowej, usługi inwestycyjne, a także usługi ubezpieczeniowe, kantor walutowy, usługi translatorskie, obsługę podatkową i zabezpieczenia społecznego. Klient decyduje o skorzystaniu z Usługi Partnera samodzielnie, na podstawie materiałów marketingowych (promocyjnych) przedstawianych przez ILogic. Usługi Partnera mogą być odpłatne.

i) Partner – usługodawca wskazany w materiałach promocyjnych ILogic, promowany przez ILogic na podstawie zawartej z ILogic umowy o współpracy. Partner jest podmiotem profesjonalnym, działającym według prawa właściwego dla rynku, na którym działa, który samodzielnie odpowiada za świadczone Klientom usługi. Aktualna lista Partnerów z podziałem na typy świadczonych Usług znajduje się na stronie Serwisu pod adresem: www.multinorfinans.no/partners.

j) Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta przez Klienta z ILogic, mająca charakter usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, potwierdzona drogą elektroniczną w wiadomości przesłanej pod wskazany przez Klienta adres e-mail;

k) Regulamin – niniejsze „Warunki korzystania z Serwisu”.

 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i Aneksem nr 1 (Polityka Prywatności), akceptacji jego postanowień bez zastrzeżeń oraz podjęcia zobowiązania do ich przestrzegania.

2. W przypadku niektórych typów Usług Ilogic może wymagać wyrażenia dodatkowych zgód, stosownie do sposobu realizacji Usługi. W szczególności dotyczy to promowania Usług Partnera, które związane jest z przekazaniem danemu Partnerowi danych osobowych Klienta w celu przygotowania oferty dla Klienta. W takich przypadkach niniejszy Regulamin będzie obowiązywał wraz ze stosownym Aneksem (nr 2, 3 lub 4) uszczegóławiającym zakres Usługi.

3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są Usługi polegające w szczególności na:

• Promowaniu Partnerów i świadczonych przez nich Usług Partnera,

• wsparcia Klienta, w tym w kontakcie bezpośrednim, w nawiązywaniu współpracy i korzystaniu z Usług Partnera,

• ciągłym monitorowaniu możliwości skorzystania z innych usług oferowanych przez Partnerów (Monitoring), i/lub

• prezentacji informacji kredytowych i ofert refinansowania zobowiązań Klienta.

4. Przedmiotem Umowy może być również świadczenie Usług – polegających na:

• zebraniu danych osobowych Klienta (właściwych dla typu Usługi Partnera, którą zainteresowany jest Klient),

• przekazaniu danych osobowych Klienta (właściwych dla typu Usługi Partnera, którą zainteresowany jest Klient) właściwemu Partnerowi.

5. Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi warunkami współpracy z Partnerem, np. regulaminami czy taryfami opłat i prowizji. Ilogic nie jest pełnomocnikiem, agentem ani nie jest umocowany w żadnym zakresie do działania w imieniu i na rzecz Partnera. Za pomocą ILogic Klient nawiązuje kontakt z Partnerem (np. poprzez przekierowanie na stronę internetową, przekazanie danych kontaktowych) i dobrowolnie nawiązuje z nim bezpośrednią współpracę.

6. Usługi świadczone są przez Ilogic nieodpłatnie. Odpłatne mogą być Usługi Partnera, na podstawie zawartej przez Klienta odrębnej umowy z Partnerem.

7. Informacje o Usługach Partnerów mają charakter poglądowy, przykładowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

8. Wszelkie Usługi Partnera świadczy Partner na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do współpracy Klienta z Partnerem.

9. Usługi Partnera świadczone są zgodnie z prawem właściwym dla miejsca jej świadczenia.

10. Partner ponosi odpowiedzialność za świadczenie usługi zgodnie z prawem właściwym.

11. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy z Partnerem zawiera wyłącznie z własnej woli, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Ilogic nie jest stroną tych umów, nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub sposób ich wykonywania.

12. Klient przyjmuje do wiadomości, że Partner może odmówić świadczenia usługi Klientowi, o ile jest to w zgodzie z warunkami świadczenia usług danego Partnera lub właściwym prawem miejscowym.

 

§ 3. DOSTĘP DO SERWISU. KONTAKT Z ILOGIC

1. Ilogic świadczy Usługi wyłącznie na odległość – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, tj. za pośrednictwem Serwisu i poczty elektronicznej oraz innych środków komunikacji, w szczególności telefonicznie, przez SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe – zgodnie z życzeniem i preferencjami Klienta. Część z funkcjonalności Serwisu może być dostępna wyłącznie po skorzystaniu z odsyłacza (linku) przesłanego Klientowi w wiadomości e-mail lub po zalogowaniu.

2. Klient może całkowicie zrezygnować z Usługi lub jej części w dowolnym momencie.

3. Kontakt z Ilogic w sprawie i w związku ze świadczeniem Usług odbywa się wyłącznie w jednej z następujących form:

• drogą e-mailową na adres Ilogica: finanse@multinorfinans.no lub inny bezpośredni adres e-mail doradcy prowadzącego sprawę Klienta;

• za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.

• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pod następujące numery telefonów:

• Klienci polskojęzyczni: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,

• Klienci norweskojęzyczni: +47 21 984118,

• Klienci anglojęzyczni: +47 21 984119,

• Klienci litewskojęzyczni: +47 21 999417,

• Klienci rosyjskojęzyczni: +47 21 988 830;

4. W przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego w obrębie tego samego numeru kierunkowego, opłata za połączenie naliczana jest jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy; w przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego na numer kierunkowy inny niż ten, z którego dzwoni Klient, może on ponosić dodatkowe opłaty związane z rozmową telefoniczną, zgodnie z taryfą dostawcy;

5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie przez Klienta sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym i aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz z dostępem do sieci Internet, a także poprawnie skonfigurowanym kontem e-mail.

6. Ilogic dokłada starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Serwisu. Ilogic nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu bez żadnych błędów. Ilogic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Klientów szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od Ilogic, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością sprzętu lub oprogramowania Klienta z Serwisem.

7. Ilogic zastrzega prawo do zawieszenia lub ograniczenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu, a także do dodawania, zmiany, uzupełniania lub usuwania danych, treści i informacji umieszczanych w Serwisie – w każdym czasie, bez podania przyczyny i informowania Klientów o tych zmianach.

8. Zabronione jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nakłaniających do popełnienia czynu zabronionego, a także wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych dla Ilogic lub podmiotów trzecich.

9. Zawartość Serwisu i umieszczonych w nim danych, a także nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Ilogic lub innego właściwego podmiotu.

10. Ilogic zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Klientów, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, lub odstąpienia od Umowy w każdym czasie, w szczególności w następujących przypadkach:

• w razie powzięcia informacji o naruszeniu Regulaminu – w tym w szczególności zakazu przekazywania treści o charakterze bezprawnym;

• jeżeli Ilogic poweźmie informację lub uzasadnione podejrzenie o podaniu przez Klienta nieprawdziwych danych w toku świadczonych Usług;

• informacje przekazane przez Klienta są niekompletne i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie Usługi; lub

• jeżeli Klient postępuje w kontaktach z Ilogic wbrew zasadom współżycia społecznego, w szczególności żądając od Ilogica podjęcia czynności lub świadczenia usług pozostających poza zakresem Umowy lub nakłaniając Ilogica do wykonania Usługi w taki sposób, że jej rezultat mógłby zostać wykorzystany niezgodnie z prawem lub niezgodnie z przeznaczeniem Usługi;

• jeżeli według rozsądnej oceny Ilogic okoliczności faktyczne przedstawione przez Klienta lub ustalone przez Ilogic wskazują na zawiły lub szczególnie skomplikowany albo niestandardowy charakter sprawy powodujący konieczność poniesienia niewspółmiernych nakładów w celu świadczenia Usługi.

 

§ 4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Złożenie wyraźnego oświadczenia woli związania Umową poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności jest równoznaczne z zawarciem Umowy z Ilogic (również poprzez złożenie takiego oświadczenia w trakcie rozmowy telefonicznej).

2. Ilogic świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o dane i informacje oraz wyjaśnienia przekazane przez Klienta.

3. Usługi są świadczone przez Ilogic na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie wraz z Aneksami dotyczącymi poszczególnych typów Usług. Zakres świadczonych Usług lub sposób ich wykonywania może ulegać zmianom zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Po akceptacji Regulaminu, Klient otrzymuje od Ilogic na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy, tj. jedną lub więcej wiadomości e-mail zawierające w szczególności niniejszy Regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Klient może dobrowolnie wskazać w Serwisie interesujące go Usługi.

6. Podczas rejestracji w Serwisie, Klient podaje imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, oraz opcjonalnie typ Usług, którymi jest zainteresowany.

7. Ilogic co do zasady nie przyjmuje dokumentów ani skanów dokumentów od Klientów.

8. Ilogic przesyła również Klientowi pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny sposób link do strony internetowej wybranego Partnera. Nawiązanie współpracy z Partnerem odbywa się poza Serwisem.

9. Co do zasady Klient zainteresowany współpracą z Partnerem dokonuje samodzielnej rejestracji na portalu danego Partnera. W niektórych przypadkach dane mogą zostać przekazane Partnerowi w celu przygotowania oferty na Usługę Partnera (dotyczy w szczególności usług kredytowych, ubezpieczeniowych).

10. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, o czym Klient zostanie poinformowany na samym jej początku. Jeśli Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy powinien przerwać połączenie i skorzystać z formularza dostępnego w Serwisie lub kontaktować się z Ilogic w inny sposób. Ilogic może także umówić z Klientem rozmowę z wykorzystaniem komunikatora internetowego umożliwiającego współdzielenie ekranu komputera Klienta– dane lub nagrania z takich wideorozmów nie będą przechowywane przez Ilogic.

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Ilogic zobowiązuje się do wykonania Usługi poprzez działanie z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego.

2. Ilogic zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub wybiórczych danych w toku korzystania z Usług Partnera.

3. Ilogic nie gwarantuje, że dane prezentowane w Serwisie lub materiały marketingowe dotyczące Partnerów są wolne od błędów. Rola Ilogic ogranicza się do udostępnienia miejsca w Serwisie na ich publikację.

4. Roszczenia wynikające z wad wykonanej Usługi rozpoznawane są w postępowaniu reklamacyjnym, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.

 

§ 6. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad przy wykonanej Usłudze lub naruszenia Regulaminu przez Ilogic, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji wobec Ilogic.

2. Reklamacja powinna:

• zostać przesłana na formularzu reklamacyjnym lub odpowiadającym mu, dostępnym w Serwisie albo wiadomością e-mail pod adres: finanse@multinorfinans.no lub epost@multinorfinans.no - niezwłocznie od zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej złożenie, najlepiej nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia przez Klienta informacji o takiej przyczynie,

• zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta,

• zawierać aktualne dane Klienta umożliwiające kontakt zwrotny ze strony Ilogic,

• wskazywać inne istotne dla sprawy okoliczności.

3. Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Ilogic mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu reklamacji do Ilogic poprzez wiadomość e-mail lub SMS.

4. Ilogic rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Ilogic. Rozstrzygnięcie reklamacji przez Ilogic jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie do Ilogic.

5. W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.

 

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY. WYCOFANIE ZGÓD

1. Usługa może mieć charakter jednorazowy lub subskrypcji. W przypadku subskrypcji Usługa ma charakter ciągły i uważa się ją za wykonaną z chwilą rozwiązania umowy przez Klienta lub Ilogic.

2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia. Jednocześnie zgodnie z niniejszym Regulaminem, Klient może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie, bez ograniczeń czasowych. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór doręczany jest Klientowi na trwałym nośniku – wraz z informacją przesłaną po zawarciu Umowy.

3. Mając na uwadze, że Ilogic nie jest stroną umowy o Usługę Partnera, Klient nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej z Partnerem za pośrednictwem Ilogic.

4. Klient może rozwiązać Umowę z Ilogicem w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres finanse@multinorfinans.no lub kontakt telefoniczny pod numerem +47 21 999413.

5. Ilogic może rozwiązać Umowę w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku, Klient otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Ilogica na wskazany w Formularzu adres e-mail lub w formie pisemnej – listem poleconym.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wraz z Aneksami reguluje sposób świadczenia przez Ilogic wszystkich Usług za pośrednictwem Serwisu w sposób pełny, kompleksowy i wyłączny, chyba że właściwie umocowany przedstawiciel Ilogic upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Ilogic wyraźnie uzgodni co innego z Klientem, co potwierdzi na trwałym nośniku.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminue zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także obowiązku zastosowania przepisów innego niż polskie prawa właściwego dla Klienta będącego Konsumentem, jeśli ma ono zastosowanie.

3. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według właściwych przepisów mających zastosowanie, przy czym jeśli Klient nie jest Konsumentem – wszelkie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Ilogic oraz wyłącznie według polskiego prawa.

4. Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Ilogic Umów. Klient będący konsumentem może mieć także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

5. Niniejszy Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie oraz przekazywane są Klientowi na trwałym nośniku (e-mail) – wraz z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia, jak również udostępniane są na każde żądanie Klienta – w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Klient.

6. Ilogic zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i sposobu świadczenia Usług, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

7. Ilogic zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Klientowi oraz dotyczą także dalszej realizacji zawartych przed tym terminem Umów, chyba że Klient wniesie wobec zmian sprzeciw – w takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana wraz z wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

 

Aneks 1 : Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności).

Aneks 2: Usługi kredytu hipotecznego, konsumenckiego oraz badanie zdolności kredytowej.

Aneks 3: Usługi ubezpieczeniowe.

Aneks 4: Usługa dostępu do powszechnego systemu informacji kredytowej „Gjeldsregisteret” oraz promocji refinansowania kredytów hipotecznych i konsumenckich .

 

Aneks 2

WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUG KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I KONSUMENCKICH ORAZ BADANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

 

Niniejszy Aneks ma zastosowanie do Klientów korzystających z usług kredytów hipotecznych, konsumenckich oraz z usługi badania zdolności kredytowej. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Aneksem obowiązują ogólne postanowienia Regulaminu. W przypadku sprzeczności między ogólnymi postanowieniami Regulaminu a Aneksem, pierwszeństwo mają zapisu Aneksu.

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć dane pojęcie zostało zapisane wielką literą lub w dokumentacji, opracowaniach i korespondencji przygotowanej w oparciu o ten Regulamin, należy przyjąć, że mają one następujące znaczenie:

1) Usługa – świadczenie polegające na prezentowaniu i promowaniu podmiotów trzecich (Partnerów) i świadczonych przez nich usług (Usługi Partnerów). Usługa obejmuje zaprezentowanie informacji o wybranych usługach oferowanych przez Partnerów, pomocy przy zawieraniu umów z Partnerem, a także ciągłe monitorowanie możliwości skorzystania z innych usług oferowanych przez Partnerów (Monitoring). Usługa realizowana jest z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez e-mail, telefonicznie, SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe. Usługa świadczona jest do czasu rezygnacji z Usługi przez Klienta ;

2) Produkt – usługa finansowa, w szczególności kredyt konsumencki, karta kredytowa lub pożyczka, lub inna usługa oferowana przez Instytucję za pośrednictwem Partnera; Produkt hipoteczny - kredyt udzielany przez Instytucję bankową zabezpieczony hipoteką na nieruchomości.

3) Oferta – przygotowana przez Instytucję propozycja zawarcia umowy o Produkt z Klientem, przedstawiona Klientowi za pośrednictwem Partnera;

4) Partner – podmiot współpracujący z Ilogic, będący pośrednikiem finansowym na terenie Norwegii, Polski.

5) Instytucja – podmiot prowadzący działalność finansową na terenie Norwegii, Polski, świadczący w szczególności usługi pożyczkowe i kredytowe, który za pośrednictwem Partnera przedstawia Ofertę Klientowi;

 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1) Korzystanie z Usług Partnera w zakresie pośrednictwa kredytowego (Produkty z wyłączeniem Produktów hipotecznych) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta na udostępnienie danych osobowych podmiotom badającym zdolność kredytową.

2) Za pośrednictwem Serwisu świadczone są Usługi dotyczące Produktów z wyłączeniem Produktów hipotecznych, polegające na:

a) prezentacji wstępnych informacji o Produktach oferowanych przez Instytucje,

b) rekomendacji Klientowi wybranego Partnera będącego: pośrednikiem finansowym; podmiotem badającym zdolność kredytową;

c) wsparcia Klienta, w tym w kontakcie bezpośrednim, w nawiązywaniu współpracy i korzystaniu z usług Partnera,

d) ciągłym monitorowaniu możliwości uzyskania dalszych Usług na terenie Norwegii i Polski za pośrednictwem Partnera i okresowe przedstawianie Klientowi możliwości w tym zakresie (dalej: „Monitoring finansowy”).

3) W zakresie Produktów hipotecznych Usługa polega wyłącznie na prowadzeniu marketingu Podmiotów będących pośrednikami kredytowymi w zakresie kredytów hipotecznych. ILogic nie prowadzi doradztwa, nie wspiera Klientów i nie przyjmuje dokumentów związanych z ubieganiem się o kredyt hipotecznych. ILogic nie promuje i nie reklamuje kredytów hipotecznych. Klient zainteresowany Produktem hipotecznym może swobodnie decydować o skorzystaniu z usług promowanego w Serwisie pośrednika kredytowego (Partner).

4) Czynności ILogic w zakresie kredytów hipotecznych polegają na działaniu w charakterze tzw. podmiotu kojarzącego. Pod pojęciem tym rozumie się podmiot, który doprowadza jedynie do skojarzenia – bezpośrednio albo pośrednio – konsumenta z kredytodawcą lub pośrednikiem kredytowym. Aktywność ILogic nie wykracza poza ogólną prezentację osoby lub oferty kredytodawcy lub pośrednika kredytu hipotecznego oraz przekazanie konsumentowi lub kredytodawcy, względnie pośrednikowi kredytu hipotecznego, danych pozwalających na nawiązanie dalszego kontaktu. ILogic może prezentować porównywarki ofert kredytowych.

5) Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi warunkami współpracy z Partnerem, np. regulaminami czy taryfami opłat i prowizji. Ilogic nie jest pełnomocnikiem, agentem ani nie jest umocowany w żadnym zakresie do działania w imieniu i na rzecz Partnera. Po uzyskaniu rekomendacji współpracy z danym Partnerem od Ilogic, Klient przekierowywany jest bezpośrednio na stronę internetową danego Partnera i dobrowolnie nawiązuje z nim bezpośrednią współpracę.

6) Przedmiotem Umowy może być również świadczenie Usług dotyczących Produktów z wyłączeniem Produktów hipotecznych – polegających na:

a) udostępnieniu poglądowego kalkulatora pożyczkowego i innych podobnych funkcjonalności w Serwisie,

b) zebraniu danych osobowych Klienta (imię, nazwisko, dane kontaktowe wskazane przez Klienta) i wstępnego wywiadu zapotrzebowania na typ usługi finansowej w celu zarekomendowania Partnera i świadczenia Monitoringu finansowego,

c) przekazaniu rekomendacji współpracy z wybranym Partnerem (odesłanie na stronę internetową),

d) pomocy przy nawiązywaniu współpracy z wybranym Partnerem – w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Klienta.

7) Usługi świadczone są przez Ilogic na rzecz Klienta nieodpłatnie. Ilogic nie pobiera żadnych opłat od Klienta za realizację Usług.

8) Informacje o usługach finansowych na terenie Norwegii i Polski (Produktach) prezentowane przez Ilogic, mają charakter poglądowy, przykładowy i nie stanowią oferty.

9) Wszelkie usługi pośrednictwa finansowego świadczy Partner na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do współpracy Klienta z Partnerem.

10) Ilogic nie świadczy żadnych usług finansowych. Usługi finansowe świadczą Instytucje na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do współpracy Klienta z Instytucją.

11) Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy z Partnerem lub Instytucją zawiera wyłącznie z własnej woli, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Ilogic nie jest stroną tych umów, nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub sposób ich wykonywania.

12) Klient przyjmuje do wiadomości, że warunkiem nawiązania współpracy z Partnerem lub uzyskania usługi finansowej może być znajomość języka norweskiego w stopniu komunikatywnym.

 

§ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1) Klient może dobrowolnie wskazać w Serwisie interesujące go Produkty z wyłączeniem Produktów hipotecznych w celu uzyskania Usługi Monitoringu finansowego adekwatnej do swoich potrzeb i zainteresowań.

2) Ilogic nie prezentuje Ofert Produktów (usług finansowych) poza uproszczonymi funkcjonalnościami i symulacjami dostępnymi w Serwisie.

3) Podczas rejestracji w Serwisie, Klient podaje imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail.

4) Ilogic może przyjąć skany dokumentów od Klientów w celu przekazania Partnerowi (nie dotyczy Produktów hipotecznych).

5) Ilogic przesyła również Klientowi pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny sposób link do strony internetowej wybranego Partnera. Nawiązanie współpracy z Partnerem może odbywać się za pośrednictwem Serwisu.

6) Ilogic przekazuje zainteresowanemu Klientowi listę wymaganych dokumentów i kwestionariusz – stosownie do usługi finansowej, którą zainteresowany jest Klient.

7) Tak uzyskane dane osobowe Klienta Ilogic przekazuje Partnerowi (nie dotyczy Produktów hipotecznych).

8) Ilogic może przekazać Dane Osobowe oraz informacje podane przez Klienta – za jego uprzednią, wyraźną zgodą - wskazanemu podmiotowi trzeciemu w celu wstępnej oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta.

9) Klient przyjmuje do wiadomości, że wielokrotne zapytania dotyczące zdolności kredytowej tej samej osoby mogą obniżać punktową ocenę kredytową, a w razie negatywnej weryfikacji Klienta przez podmioty wskazane w treści zgody lub systemach Instytucji – nawet czasowo zablokować możliwość oferowania Produktów danemu Klientowi, za które to okoliczności lub skutki Ilogic nie ponosi odpowiedzialności.

10) Konsultant kontaktuje się Klientem we właściwym czasie po zarekomendowaniu współpracy z Partnerem w celu potwierdzenia, czy Klient z powodzeniem taką współpracę nawiązał.

11) ILogic może wielokrotnie kontaktować się z Klientem w celu świadczenia Usługi Monitoringu, tj. w dowolnym momencie wykonywania niniejszej Umowy konsultant może wykonać połączenie telefoniczne lub VoIP do Klienta oraz/lub przesyłać wiadomości e-mail lub SMS.

12) W razie jakichkolwiek problemów, na zasadach opisanych w Regulaminie, konsultant może pomóc Klientowi zawrzeć umowę z Partnerem oraz, w miarę wiedzy i możliwości, objaśniać procedury Partnera i znaczenie konkretnych czynności (nie dotyczy Produktów hipotecznych).

 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Ilogic nie odpowiada za aktualność i prawdziwość dostępnych w Serwisie danych o produktach finansowych i Ofert Instytucji. Klient przyjmuje do wiadomości, że treści te są przygotowywane wyłącznie przez Instytucje, a rola Ilogic ogranicza się do udostępnienia miejsca w Serwisie na ich publikację.

2) Klient przyjmuje do wiadomości, że Ilogic nie ma wpływu na tempo i sposób działania osób trzecich – w tym Instytucji oraz że pozytywne rozpoznanie wniosku Klienta o zawarcie umowy o Produkt może zależeć uznania Instytucji.

3) Ilogic nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezawarcie umowy z Instytucją lub jej niewykonanie, na warunkach wybranej Oferty przedstawionej w Serwisie, ani za jakiekolwiek następstwa z tym związane – w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, za koszty poniesione przez Klienta, w tym utracone korzyści i szkody pośrednie.

 

§ 5. SZCZEGÓLNE ZASADY ODNOŚNIE KREDYTÓW KONSUMENCKICH

1. Postanowienia niniejszego § 5 znajdują zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Usługa dotyczy produktu będącego kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) oraz dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66).

2. Wszystkie dane i informacje o kredycie konsumenckim, do którego mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wskazanych w ust. 1 powyżej, przygotowuje wyłącznie wskazany Partner, a Ilogic nie ponosi za nie odpowiedzialności.

3. Prezentowane w Serwisie reklamy i informacje o kredycie konsumenckim zawierają dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podawane są Konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny.

4. W stosownych przypadkach podaje się także czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta będącego Konsumentem oraz wysokość rat i inne wymagane prawem elementy;

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej podawane są w Serwisie na podstawie reprezentatywnego przykładu przygotowanego przez wskazanego Partnera.

6. Wskazany Partner ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie informacji uzyskanych od Klienta dotyczących składników preferowanego przez Klienta Produktu. Jeżeli Klient nie udzieli takich informacji, Partner ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie reprezentatywnego przykładu.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Ilogic jest uprawniony wyłącznie do świadczenia Usług będących przedmiotem Umowy – opisanych w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny w Serwisie oraz w niniejszych Warunkach, lecz nie jest umocowany do dokonywania czynności prawnych w imieniu Partnera.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że Partner będący pośrednikiem kredytowym lub bank może być zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta będącego konsumentem. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji – Danych Osobowych uzyskanych od Klienta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych Instytucji (jeśli dotyczy). Klient może być zobowiązany do przedstawienia na żądanie tych podmiotów wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej.

9. Ilogic nie dokonuje badania ostatecznej zdolności kredytowej Klienta oraz nie odpowiada za wynik i rzetelność takich badań.

10. Partner lub bank może odmówić przedstawienia oferty, udzielenia Klientowi kredytu konsumenckiego lub zawarcia umowy, za co Ilogic nie ponosi odpowiedzialności.

11. Partner jest zobligowany właściwymi przepisami udzielić Klientowi wyjaśnień dotyczących informacji przekazanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz treści umowy, która ma zostać zawarta – w sposób umożliwiający podjęcie decyzji o zawarciu umowy (skorzystaniu z oferty). Niezależnie od powyższego, Klient powinien niezwłocznie zgłaszać wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

12. Klient otrzymuje bezpłatny projekt umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie banku spełnia warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego. Ilogic nie dokonuje oceny spełnienia warunków do udzielenia kredytu konsumenckiego Klientowi oraz nie podejmuje decyzji o jego udzieleniu.

13. Przed zawarciem umowy w oparciu o przedstawioną ofertę, Klient może otrzymać formularz informacyjny zawierający szczegółowe, skonkretyzowane informacje o warunkach oferty.

 

Gdańsk, dnia 06.07.2021 r.

 

***

 

Aneks 3

WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

 

Niniejszy Aneks ma zastosowanie do Klientów korzystających z usług ubezpieczeniowych. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Aneksem obowiązują ogólne postanowienia Regulaminu. W przypadku sprzeczności między ogólnymi postanowieniami Regulaminu a Aneksem, pierwszeństwo mają zapisu Aneksu.

§1 Definicje

Ilekroć dane pojęcie zostało zapisane wielką literą lub w dokumentacji, opracowaniach i korespondencji przygotowanej w oparciu o ten Regulamin, należy przyjąć, że mają one następujące znaczenie:

a) Usługa – świadczenie polegające na zbieraniu informacji od Klientów zainteresowanych Ofertą i przekazywaniu tych informacji Partnerom Ubezpieczeniowym, według jednego z wariantów wskazanych w § 2 pkt 3 niniejszego Aneksu. Na podstawie informacji przekazanych przez Klientów, Partnerzy Ubezpieczeniowi prezentują Oferty za pośrednictwem Serwisu. Ilogic prezentuje i promuje Partnerów Ubezpieczeniowych i świadczone przez nich usługi (Usługi Partnerów). Usługa obejmuje udzielanie Klientom pomocy przy zawieraniu umów z Partnerami Ubezpieczeniowymi, a także ciągłe monitorowanie możliwości skorzystania z innych Usług Partnerów Ubezpieczeniowych (Monitoring). Usługa realizowana jest z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez e-mail, telefonicznie, SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe. Usługa świadczona jest do czasu rezygnacji z Usługi przez Klienta;

b) Oferta – zaproszenie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń majątkowych lub ubezpieczeń turystycznych.

c) Partner Ubezpieczeniowy – Partner Ilogic będący pośrednikiem ubezpieczeniowym. Aktualna lista Partnerów Ubezpieczeniowych znajduje się na stronie Serwisu pod adresem www.multinorfinans.no/partners.

 

§2 Warunki Ogólne

1. Każdy zainteresowany Klient ma możliwość przeglądania Ofert przygotowanych przez Partnerów Ubezpieczeniowych zebranych w Serwisie.

2. Po przekazaniu danych Klienta do Partnera Ubezpieczeniowego, Klient ma możliwość wyboru Oferty i zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

3. Niezależnie od świadczenia Usługi, w Serwisie prezentowane są treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki ubezpieczeń, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.

4. Zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się niezależnie od ILogic, za pośrednictwem Partnera Ubezpieczeniowego.

5. Przekazanie danych Klienta Partnerowi Ubezpieczeniowemu wymaga zaakceptowania Regulaminu wraz z Aneksami i wyrażenia zgód wskazanych w Serwisie.

6. Regulamin Usługi jest dostępny na stronie internetowej www.multinorfinans.no w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Klienta w dowolnym czasie.

 

§3 Opis Usługi

1. Umowa pomiędzy Klientem a Ilogic zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu wraz z Aneksami i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Klienta.

2. Klient po wejściu na stronę Serwisu wypełnia zamieszczony w Serwisie Formularz, podając informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych Klientach pojazdu), wymagane przez Partnerów Ubezpieczeniowych do przedstawienia Ofert. Wybrane informacje z Formularza mogą posłużyć Partnerom Ubezpieczeniowym do przygotowania analizy potrzeb ubezpieczeniowych.

3. Klient wybiera zakres informacji przekazywanych Partnerom Ubezpieczeniowym w ramach Usługi, wypełniając Formularz. Możliwe są następujące scenariusze:

a) Klient uzupełnia komplet wymaganych przez Partnerów Ubezpieczeniowych informacji w tym dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),

b) Klient uzupełnia wymagane przez Partnerów Ubezpieczeniowych informacje, ale rezygnuje z podania danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),

c) Klient uzupełnia komplet wymaganych przez Partnerów Ubezpieczeniowych informacji w tym dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail),

d) Klient uzupełnia wymagane przez Partnerów Ubezpieczeniowych informacje, ale rezygnuje z podania danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail),

e) Klient uzupełnia część wymaganych przez Partnerów Ubezpieczeniowych informacji oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),

f) Klient uzupełnia część wymaganych przez Partnerów Ubezpieczeniowych informacji oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail),

g) Klient nie uzupełnia żadnych informacji pomimo zaakceptowania Regulaminu – jest to równoznaczne z rezygnacją z Usługi.

4. Opis świadczenia Usługi:

a) Klient na stronie Serwisu wprowadza do Formularza informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych Klientach pojazdu). Zakres wymaganych informacji jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia, jakim zainteresowany jest Klient (np. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe lub turystyczne). Informacje te mogą zostać przekazane do Partnerów Ubezpieczeniowych wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.

b) Wypełnienie Formularza jest bezpłatne dla Klienta oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a także nie zobowiązuje Klienta do zawarcia takiej umowy.

c) Warunkiem skorzystania z Usługi jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.

d) Dane identyfikacyjne i/lub kontaktowe Klienta są przekazywane do Partnerów Ubezpieczeniowych. Od momentu udostępnienia danych Klientów Partnerom Ubezpieczeniowym, podmioty te stają się niezależnym administratorem tych danych osobowych. ILogic nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.

5. ILogic nie zawiera umów ubezpieczeniowych ani nie działa w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, ani też w żaden inny sposób niż opisany w niniejszym Aneksie, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów. ILogic nie podejmuje jakichkolwiek dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia.

6. Udostępnianie przez iLogic informacji dotyczących Ofert Partnerów Ubezpieczeniowych nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.

7. Z Usługi można zrezygnować w dowolnym momencie. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania ILogic o rezygnacji z Usług.

 

Gdańsk, dnia 06.07.2021 r.

***

Aneks 4

WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUGI DOSTĘPU DO POWSZECHNEGO SYSTEMU INFORMACJI KREDYTOWEJ „GJELDSREGISTERET” ORAZ PROMOCJI REFINANSOWANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I KONSUMENCKICH

 

Niniejszy Aneks ma zastosowanie do Klientów korzystających z usługi dostępu do systemu informacji kredytowej „Gjeldsregisteret” oraz promocji refinansowania kredytów hipotecznych i konsumenckich. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Aneksem obowiązują ogólne postanowienia Regulaminu. W przypadku sprzeczności między ogólnymi postanowieniami Regulaminu a Aneksem, pierwszeństwo mają zapisu Aneksu.

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć dane pojęcie zostało zapisane wielką literą lub w dokumentacji, opracowaniach i korespondencji przygotowanej w oparciu o ten Regulamin, należy przyjąć, że mają one następujące znaczenie:

1) Usługa - bezpłatna usługa dostępu do systemu informacji kredytowej Gjeldsregisteret, polegająca na uzyskaniu przez Klienta za pośrednictwem Serwisu danych o całkowitej sumie zobowiązań i sumie miesięcznych rat obciążających Klienta, w takim zakresie i formie, w jakiej ujawniono je w Gjeldsregisteret zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Usługa Premium – bezpłatna (w zamian za udzielenie zgód marketingowych) usługa opracowania informacji kredytowej uzyskanej z Gjeldsregisteret i przedstawienia jej w czytelnej i atrakcyjnej wizualnie formie wraz z przedstawieniem wstępnej symulacji refinansowania zobowiązania (Raport) i promocją usług Partnera związanych z refinansowaniem.

3) Partner – DigiFinans.no, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, Finlandia, numer organizacji:FI27658056. Podmiot ten działa jako legalny pośrednik finansowy w Norwegii.

4) Gjeldsregisteret – instytucja powołana w Norwegii na podstawie ustawy „Informacje o zadłużeniu w ocenie zdolności kredytowej osób prywatnych” (Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner), która zbiera, przyjmuje i rejestruje, a także przekazuje informacje o zadłużeniu na podstawie zezwolenia Ministerstwa ds. Dzieci i Rodziny. Celem działania tej instytucji jest ułatwienie bezpiecznej, uporządkowanej i efektywnej rejestracji oraz ujawniania informacji o zadłużeniu w celu przyczynienia się do lepszej oceny kredytowej i zapobiegania problemom zadłużenia wśród osób fizycznych.

5) Produkt – usługa finansowa, w szczególności kredyt lub pożyczka konsolidacyjna lub inna usługa oferowana przez Instytucję za pośrednictwem Partnera; Produkt hipoteczny - kredyt udzielany przez Instytucję bankową zabezpieczony hipoteką na nieruchomości.

6) Instytucja – podmiot prowadzący działalność finansową na terenie Norwegii, świadczący w szczególności usługi pożyczkowe i kredytowe, który za pośrednictwem Partnera przedstawia Ofertę Klientowi;

7) Oferta – przygotowana przez Instytucję propozycja zawarcia umowy o Produkt z Klientem, przedstawiona Klientowi za pośrednictwem Partnera;

 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI I USŁUGI PREMIUM

1) Korzystanie z Usługi oraz z Usługi Premium jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zaakceptowania Regulaminu wraz z Polityką Prywatności.

2) Korzystanie z Usługi oraz z Usługi Premium wymaga zalogowania się przez Klienta do Gjeldsregisteret przy pomocy narzędzia do uwierzytelniania BankID.

3) Korzystanie z Usługi oraz z Usługi Premium wymaga wyrażenia zgody, aby Gjeldsregisteret udostępnił Ilogic dane o zobowiązaniach Klienta, w takim zakresie, w jakim posiada je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Dodatkowo korzystanie z Usługi Premium wymaga:

• wyrażenia zgody na prezentację materiałów marketingowych drogą e-mailową, telefoniczną i/lub komunikator w celu promocji usług Partnera związanych z refinansowaniem zobowiązań Klienta;

• wyrażenia zgody na udostępnienie przez Ilogic Raportu na rzecz Partnera w celu przygotowania i zaprezentowania Ofert związanych z refinansowaniem zobowiązań Klienta.

5) Usługa Premium polega także na zapewnieniu wsparcia Klienta, w tym w kontakcie bezpośrednim, w nawiązywaniu współpracy i korzystaniu z usług Partnera, przy czym:

• nie jest związana z prowadzeniem doradztwa finansowego,

• nie obejmuje przyjmowania dokumentów związanych z ubieganiem się o kredyt hipoteczny,

• nie promuje i nie reklamuje kredytów hipotecznych. Klient zainteresowany Produktem hipotecznym może swobodnie decydować o skorzystaniu z usług promowanego Partnera.

6) Czynności ILogic w zakresie kredytów hipotecznych polegają na działaniu w charakterze tzw. podmiotu kojarzącego. Pod pojęciem tym rozumie się podmiot, który doprowadza jedynie do skojarzenia – bezpośrednio albo pośrednio – konsumenta z kredytodawcą lub pośrednikiem kredytowym. Aktywność ILogic nie wykracza poza ogólną prezentację Partnera i Oferty oraz przekazaniu danych pozwalających na nawiązanie dalszego kontaktu.

7) Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi warunkami współpracy z Partnerem, np. regulaminami czy taryfami opłat i prowizji. Ilogic nie jest pełnomocnikiem, agentem ani nie jest umocowany w żadnym zakresie do działania w imieniu i na rzecz Partnera. Po uzyskaniu rekomendacji współpracy z Partnerem od Ilogic, Klient przekierowywany jest bezpośrednio na stronę internetową Partnera i dobrowolnie nawiązuje z nim bezpośrednią współpracę.

8) Usługa jak i Usługa Premium świadczona jest przez Ilogic na rzecz Klienta nieodpłatnie.

9) Informacje o usługach finansowych na terenie Norwegii (Produktach), prezentowane przez Ilogic, mają charakter poglądowy, przykładowy i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

10) Wszelkie usługi pośrednictwa finansowego świadczy Partner na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do współpracy Klienta z Partnerem.

11) Ilogic nie świadczy żadnych usług finansowych. Usługi finansowe świadczą Instytucje na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do współpracy Klienta z Instytucją.

12) Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy z Partnerem lub Instytucją zawiera wyłącznie z własnej woli, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Ilogic nie jest stroną tych umów, nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub sposób ich wykonywania.

13) Klient przyjmuje do wiadomości, że warunkiem nawiązania współpracy z Partnerem lub uzyskania usługi finansowej może być znajomość języka norweskiego w stopniu komunikatywnym.

 

§ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1) W celu skorzystania z Usługi Klient podaje imię i nazwisko oraz numer telefonu i/lub adres e-mail.

2) Skorzystanie z Usługi Premium wymaga podania imienia i nazwiska oraz zarówno numeru telefonu jak i adresu e-mail. Może innych dodatkowych danych (nieruchomość)?

3) W przypadku skorzystania z Usługi Premium i nawiązania współpracy przez Klienta z promowanym Partnerem, wszelkie ewentualne dalsze usługi Ilogic są świadczone na rzecz Klienta na zasadach wskazanych w Aneksie nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4) Gdy Usługa Premium polega na promowaniu produktu będącego kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) oraz dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66), znajdują zastosowanie zapisy § 5 Aneksu nr 2 do niniejszego Regulaminu („Szczególne zasady dotyczące kredytów konsumenckich”).

 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Ilogic nie odpowiada za aktualność i prawdziwość danych uzyskanych z Gjeldsregisteret. Klient przyjmuje do wiadomości, że treści te są przygotowywane wyłącznie przez Gjeldsregisteret, a rola Ilogic ogranicza się do ich prezentacji względnie ich strukturalnego i graficznego opracowania.

2) Klient przyjmuje do wiadomości, że ILogic nie ma wpływu na tempo i sposób działania osób trzecich – w tym Gjeldsregisteret i Partnera.

3) ILogic nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezawarcie umowy z Partnerem lub Instytucją lub jej niewykonanie.

 

Gdańsk, dnia 06.07.2021 r.