Warunki korzystania z Serwisu Multinor finans wspierającego w korzystaniu z usług Motty Telefinans AS w zakresie produktów finansowych w Norwegii

25.09.2019

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu działającego pod marką MULTINOR FINANS, oferującego świadczenie o charakterze subskrypcji, polegające na wspieraniu Klienta przy korzystaniu z usług Motty Telefinans AS. Usługi objęte wsparciem obejmują prezentowanie wybranych usług finansowych oferowanych przez podmioty trzecie, pomoc przy zawieraniu umów dotyczących usług finansowych, a także cykliczne monitorowanie możliwości refinansowania wybranego produktu finansowego lub uzyskania innego, odpowiadającego potrzebom Klienta.


Dokument ten stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który w sposób wyłączny określa sposób i warunki realizacji usług pośrednictwa kredytowego z wykorzystaniem Serwisu oraz wskazuje dodatkowo zasady ochrony danych osobowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, przedstawia tryb ewentualnego postępowania reklamacyjnego, a także wypełnia inne przewidziane prawem obowiązki informacyjne.

 

§ 1. DEFINICJE
Ilekroć dane pojęcie zostało zapisane wielką literą lub w dokumentacji, opracowaniach i korespondencji przygotowanej w oparciu o te Warunki, należy przyjąć, że mają one następujące znaczenie:
1) Administrator – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720, będąca stroną Umowy z Klientem;
2) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Partnera przy wsparciu Administratora, przekazująca w tym celu swoje Dane Osobowe, w tym dane kontaktowe.
3) Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4) Serwis – oznacza stronę internetową multinorfinans.no wraz z jej podstronami, łączami i innymi funkcjonalnościami, za pośrednictwem której oferowane są Klientom Usługi. Serwis oferowany jest przez Administratora na zlecenie Motty Telefinans AS, Nygaardsgata 36-38, 1607 Fredrikstad (Partner), właściciela domeny i znaku towarowego (marki) MULTINOR FINANS.
5) Formularz - funkcjonalność udostępniona elektronicznie w Serwisie, portalu społecznościowym lub innych stronach, za pomocą której Klient przekazuje dane osobowe niezbędne lub pomocne do zaprezentowania Ofert Instytucji lub złożenia wniosku o wybrany Produkt;
6) Dane Osobowe – wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta będącego osobą fizyczną, w tym a także dane dotyczące jego sytuacji rodzinnej, finansowej, zawodowej, majątku, itp.;
7) Usługa – stałe świadczenie o charakterze subskrypcji, polegające na wspieraniu Klienta przy korzystaniu z usług Partnera. Wsparcie obejmuje prezentowanie wybranych usług finansowych oferowanych przez podmioty trzecie, pomoc przy zawieraniu umów dotyczących usług finansowych, a także ciągłe monitorowanie możliwości refinansowania wybranego produktu finansowego lub uzyskania innego, odpowiadającego potrzebom Klienta. Usługa w zakresie pośrednictwa finansowego realizowana jest przez Partnera, przy wsparciu technicznym i marketingowym Administratora. Usługa realizowana jest z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez e-mail, telefonicznie, SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe. Usługa świadczona jest do czasu rezygnacji z Usługi przez Klienta.
8) Produkt – usługa finansowa, w szczególności kredyt, karta kredytowa lub pożyczka, usługa ubezpieczeniowa lub inna usługa oferowana przez Instytucję, której podstawowe, poglądowe parametry przedstawiane są za pośrednictwem Serwisu;
9) Oferta – przygotowana przez Instytucję propozycja zawarcia umowy o Produkt z Klientem, przedstawiona Klientowi za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej; O ile prawo mające zastosowanie do Oferty lub Instytucja nie przewidują inaczej, Oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie ma charakteru wiążącego;
10) Partner – Motty Telefinans AS, Nygaardsgata 36-38, 1607 Fredrikstad, org. nr 994110756, Norwegia;
11) Instytucja – podmiot prowadzący działalność finansową na terenie Norwegii, świadczący w szczególności usługi pożyczkowe i kredytowe, który za pośrednictwem Partnera i Serwisu przedstawia Ofertę Klientowi;
12) Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta przez Klienta z Administratorem, mająca charakter usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, potwierdzona drogą elektroniczną w wiadomości przesłanej pod wskazany przez Klienta adres e-mail;
13) Warunki lub Regulamin – niniejsze „Warunki korzystania z Serwisu działającego pod marką MULTINOR FINANS wspierającego w korzystaniu z usług Motty Telefinans AS w zakresie produktów finansowych w Norwegii”.

 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1) Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem:

1. uprzedniego zapoznania się z Regulaminem, akceptacji jego postanowień bez zastrzeżeń oraz podjęcia zobowiązania do ich przestrzegania, a także
2. zapoznanie się z Polityką Prywatności i jej akceptacja (klauzula informacyjna),
3. wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta na udostępnienie danych osobowych podmiotom niezbędnym do świadczenia Usługi, tj. Partnerowi, Instytucjom i podmiotom badającym zdolność kredytową.
Oprócz tego Klient ma możliwość dobrowolnego wyrażenia zgód, dotyczących przekazywania mu treści marketingowych.

2) Serwis służy wspieraniu Klienta przy korzystaniu z usług Partnera w zakresie:

1. prezentacji wstępnych informacji o Produktach oferowanych przez Instytucje,
2. wsparcia Klienta, w tym w kontakcie bezpośrednim, w procesie ubiegania się o uzyskanie Oferty dotyczącej Produktu,
3. wsparcia Klienta, w tym w kontakcie bezpośrednim, w procesie zawierania umowy na warunkach wybranej Oferty z Instytucją,
4. monitorowania możliwości uzyskania refinansowania Produktu, zmiany warunków wykonywania umowy Klienta z Instytucją lub możliwości skorzystania z innego produktu finansowego odpowiadającego potrzebom Klienta i okresowe przedstawianie Klientowi możliwości w tym zakresie.

3) Każda z Instytucji, które oferują Produkty, kształtuje treść Oferty swobodnie według własnego uznania, na co Administrator lub Partner nie ma żadnego wpływu. Dlatego przed zawarciem umowy o Produkt z Instytucją Klient powinien bezwzględnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami Oferty oraz innymi mającymi zastosowanie dokumentami – np. regulaminami czy taryfami opłat i prowizji.
4) Przedmiotem Umowy jest również świadczenie Usług – polegających na:

1. udostępnieniu poglądowego kalkulatora pożyczkowego i innych podobnych funkcjonalności w Serwisie,
2. pomocy w zebraniu danych potrzebnych do przygotowania wniosku o przedstawienie Oferty oraz wprowadzeniu ich do Formularza,
3. przekazaniu danych Klienta Partnerowi w formie umożliwiającej złożenie wniosków do Instytucji o przygotowanie Oferty,
4. przedstawieniu Klientowi w Serwisie treści Ofert przygotowanych przez Instytucje za pośrednictwem Partnera,
5. wyjaśnianiu bieżących wątpliwości związanych z treścią Ofert – w miarę potrzeby Klienta i możliwości Administratora i Partnera,
6. pomocy w wypełnieniu wniosku/zapytania dotyczącego wybranego Produktu, którego dotyczy Oferta, na stronach internetowych Instytucji lub zawarciu umowy o Produkt na odległość – w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Klienta.

5) Usługi świadczone są przez Administratora na rzecz Klienta nieodpłatnie. Administrator nie pobiera żadnych opłat od Klienta za realizację Usług.
6) Wstępne informacje o Produktach oferowanych przez Instytucje, prezentowane przez Administratora i Partnera, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są wiążące.
7) Oferty przygotowane przez Instytucje mogą być wiążące lub wstępne, co zależy od prawa mającego do nich zastosowanie i wewnętrznych regulacji obowiązujących w danej Instytucji.
8) Żadna wstępna informacja o Produktach ani Oferta nie może być podstawą do roszczeń w stosunku do Administratora lub Partnera. Wynika to z faktu, że rolą Partnera we współpracy z Administratorem jest wyłącznie zebranie i przedstawienie informacji o Produktach lub Ofert pochodzących od Instytucji.
9) Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy zawierane na bazie Oferty, zawierane są bezpośrednio z wybraną Instytucją poza Serwisem, a Administrator lub Partner nie są ich stroną.
10) Klient przyjmuje do wiadomości, że warunkiem podpisania umowy o Produkt z Instytucją może być znajomość języka norweskiego w stopniu umożliwiającym zrozumienie jej treści. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę Instytucji podpisania umowy o Produkt w przypadku, gdyby znajomość języka norweskiego przez klienta okazała się niewystarczająca.
11) Administrator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Instytucji, sposób i skutki realizacji umowy o Produkt, w tym za jej niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie lub inne naruszenie prawa przez Instytucję.
12) Wyłączną odpowiedzialność za treść Oferty ponosi Instytucja będąca jej autorem.

 

§ 3. DOSTĘP DO SERWISU. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
1) Administrator świadczy Usługi wyłącznie na odległość – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, tj. za pośrednictwem Serwisu i poczty elektronicznej oraz innych środków komunikacji, w szczególności telefonicznie, przez SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe – zgodnie z życzeniem i preferencjami Klienta. Część z funkcjonalności Serwisu może być dostępna wyłącznie po skorzystaniu z odsyłacza (linku) przesłanego Klientowi w wiadomości e-mail lub po zalogowaniu.
2) Kontakt z Administratorem w sprawie i w związku ze świadczeniem Usług odbywa się wyłącznie w jednej z następujących form:

1. drogą e-mailową na adres Administratora: finanse@multinorfinans.no lub inny bezpośredni adres e-mail doradcy prowadzącego sprawę Klienta;
2. telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pod następujące numery telefonów:
Klienci polskojęzyczni: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,
Klienci norweskojęzyczni: +47 21 984 118,
Klienci anglojęzyczni: +47 21 984 119,
Klienci litewskojęzyczni: +47 21 999 417,
Klienci rosyjskojęzyczni: +47 21 988 830;
przy czym w przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego w obrębie tego samego numeru kierunkowego, opłata za połączenie naliczana jest jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy; w przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego na numer kierunkowy inny niż ten, z którego dzwoni Klient, może on ponosić dodatkowe opłaty związane z rozmową telefoniczną, zgodnie z taryfą dostawcy;
3. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.

3) Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie przez Klienta sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym i aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz z dostępem do sieci Internet, a także poprawnie skonfigurowanym kontem e-mail.
4) Administrator dokłada starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Serwisu. Administrator nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu bez żadnych błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Klientów szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od Administratora, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością sprzętu lub oprogramowania Klienta z Serwisem.
5) Administrator zastrzega prawo do zawieszenia lub ograniczenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu, a także do dodawania, zmiany, uzupełniania lub usuwania danych, treści i informacji umieszczanych w Serwisie – w każdym czasie, bez podania przyczyny i informowania Klientów o tych zmianach.
6) Zabronione jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nakłaniających do popełnienia czynu zabronionego, a także wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych dla Administratora lub podmiotów trzecich.
7) Zawartość Serwisu i umieszczonych w nim danych, a także nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Administratora lub innego właściwego podmiotu.
8) Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Klientów, którzy naruszają postanowienia Warunków, lub odstąpienia od Umowy w każdym czasie, w szczególności w następujących przypadkach:

1. w razie powzięcia informacji o naruszeniu Warunków – w tym w szczególności zakazu przekazywania treści o charakterze bezprawnym;
2. jeżeli Administrator poweźmie informację lub uzasadnione podejrzenie o podaniu przez Klienta nieprawdziwych danych w toku świadczonych Usług;
3. dokumenty lub informacje przekazane przez Klienta są niekompletne i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie Usługi; lub
4. jeżeli Klient postępuje w kontaktach z Administratorem wbrew zasadom współżycia społecznego, w szczególności żądając od Administratora podjęcia czynności lub świadczenia usług pozostających poza zakresem Umowy lub nakłaniając Administratora do wykonania Usługi w taki sposób, że jej rezultat mógłby zostać wykorzystany niezgodnie z prawem lub niezgodnie z przeznaczeniem Usługi;

9) jeżeli według rozsądnej oceny Administratora okoliczności faktyczne przedstawione przez Klienta lub ustalone przez Administratora wskazują na zawiły lub szczególnie skomplikowany albo niestandardowy charakter sprawy powodujący konieczność poniesienia niewspółmiernych nakładów w celu świadczenia Usługi.

 

§ 4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
1) Złożenie wyraźnego oświadczenia woli związania Umową poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności (lub złożenie przez Klienta wyraźnego oświadczenia woli związania się Umową w trakcie rozmowy telefonicznej), równoznaczne jest z zawarciem Umowy z Administratorem zgodnie z niniejszymi Warunkami.
2) Administrator świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o dane, dokumenty i informacje oraz wyjaśnienia przekazane przez Klienta, określone na Formularzu i w dalszej korespondencji- adekwatnie do typu Produktu, którym zainteresowany jest Klient.
3) Usługi są świadczone przez Administratora na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Zakres świadczonych Usług lub sposób ich wykonywania może ulegać zmianom zgodnie z treścią Regulaminu.
4) Po akceptacji Warunków, Klient otrzymuje od Administratora na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy, tj. jedną lub więcej wiadomości e-mail zawierające w szczególności niniejsze Warunki wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (dotyczy Konsumenta).
5) W celu prawidłowej realizacji Usługi, Klient wskazuje w Serwisie interesujące go produkty finansowe oraz wypełnia odpowiedni Formularz, przesyłając w razie potrzeby niezbędne dokumenty.
6) Celem umożliwienia prawidłowego wykonania Usług, Klient proszony jest o złożenie dobrowolnych oświadczeń dotyczących zgody na udostępnienie jego Danych Osobowych podmiotom trzecim, w tym Partnerowi, Instytucjom oraz podmiotom oceniającym zdolność kredytową Klienta. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi.
7) Administrator nie wykonuje wstępnych, poglądowych ofert dotyczących poszczególnych Produktów, w tym w szczególności nie wykonuje wstępnych kalkulacji kosztów Produktów w oparciu o szczegółowe dane i potrzeby przedstawione przez Klienta, poza uproszczonymi funkcjonalnościami i symulacjami dostępnymi w Serwisie.
8) Po wyborze w Serwisie interesującego Klienta Produktu, Klient zostaje przekierowany do Formularza, w którym podaje dalsze informacje konieczne do realizacji Usługi, w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, a także wszelkie numery personalne, identyfikacyjne oraz inne – w zależności od wymagań Partnera lub Instytucji. Klient może być także wielokrotnie proszony o uzupełnienie danych w Formularzu w każdym czasie.
9) Administrator nie przyjmuje dokumentów od Klientów w innej formie niż elektroniczna.
10) Administrator przesyła również Klientowi pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny sposób link do Formularza. Wypełnienie Formularza oraz wybór Oferty mogą być dokonane także w późniejszym czasie oraz telefonicznie – z pomocą konsultanta.
11) Po wypełnieniu Formularza z pomocą Administratora, przesyłany jest on Partnerowi (wraz z niezbędnymi na tym etapie dokumentami), a Partner następnie przekazuje go Instytucji.
12) Zakres niezbędnych Danych Osobowych oraz innych informacji wymaganych od Klienta uzależniony jest od charakteru Produktu interesującego Klienta, jak również związanych z nim przepisów norweskich i standardów konkretnych Instytucji.
13) Administrator lub Partner może przedstawić Klientowi za pośrednictwem Formularza wstępny, minimalny zakres niezbędnych informacji i dokumentów przed przedstawieniem Oferty lub zawarciem umowy o Produkt z Instytucją. Przy czym lista ta nie musi być pełna lub wyłączna, a ostateczna ocena kompletności i poprawności danych, informacji i dokumentów należy każdorazowo do Instytucji.
14) Dla uniknięcia wątpliwości, Klient przyjmuje do wiadomości, że w zależności od okoliczności konkretnej sprawy może być konieczne przedłożenie dodatkowych dokumentów, innych niż wymienione w Serwisie lub w Formularzu.
15) Jeżeli Administrator przedstawi listę niezbędnych informacji lub dokumentów, Klient potwierdza, że zapoznał się z nią przechodząc do kolejnej strony Formularza.
16) W każdym przypadku, w celu zawarcia umowy z Instytucją o konkretny Produkt, Klient postępuje zgodnie z warunkami i wymogami Oferty oraz procedurą właściwą dla danej Instytucji. Proces ubiegania się o Produkt różni się zatem w zależności od Instytucji, dlatego podczas całego procesu Klient może również korzystać z telefonicznej, zdalnej pomocy konsultantów, którzy mogą pomóc w wypełnieniu Formularza.
17) Konsultanci mogą wielokrotnie kontaktować się z Klientem w celu weryfikacji przebiegu procesu ubiegania się o Produkt oraz udzielania Klientowi pomocy i ewentualnych wyjaśnień, tj. na każdym etapie procesu konsultant może wykonać połączenie telefoniczne lub VoIP do Klienta oraz/lub przesyłać wiadomości e-mail lub SMS.
18) Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, o czym Klient zostaje poinformowany na samym jej początku. Jeśli Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy powinien przerwać połączenie i skorzystać z formularza dostępnego w Serwisie lub kontaktować się z Administratorem w inny sposób. Administrator może także umówić z Klientem rozmowę z wykorzystaniem komunikatora internetowego umożliwiającego współdzielenie ekranu komputera Klienta– dane lub nagrania z takich wideorozmów nie będą przechowywane przez Administratora.
19) Administrator może przekazać Dane Osobowe oraz informacje podane przez Klienta – za jego uprzednią, wyraźną zgodą - wskazanemu podmiotowi trzeciemu w celu wstępnej oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta. Klient przyjmuje także do wiadomości, że Instytucja może wymagać także ponownej weryfikacji zdolności kredytowej Klienta.
20) Klient przyjmuje do wiadomości, że wielokrotne zapytania dotyczące zdolności kredytowej tej samej osoby mogą obniżać punktową ocenę kredytową, a w razie negatywnej weryfikacji Klienta przez podmioty wskazane w treści zgody lub systemach Instytucji – nawet czasowo zablokować możliwość oferowania Produktów danemu Klientowi, za które to okoliczności lub skutki Administrator ani Partner nie ponosi odpowiedzialności.
21) Po uzyskaniu informacji o sposobie rozpoznania przez Instytucje wniosku o przedstawienie Oferty, Partner za pośrednictwem Administratora niezwłocznie przekazuje Klientowi najkorzystniejsze uzyskane Oferty albo informację o negatywnym rozpatrzeniu wniosku – telefonicznie, poprzez VoIP, SMS, pocztą elektroniczną lub w Serwisie.
22) Zmiana Oferty (np. kwot czy terminów związanych z Produktem) na prośbę Klienta jest możliwa, lecz wymaga ponownego złożenia wniosku i jego zbadania przez Instytucję, co może wydłużyć proces ubiegania się o Produkt.
23) Instytucje mogą też na każdym etapie prosić o przesłanie dodatkowych dokumentów, a w razie refinansowania wcześniejszego zadłużenia, Klient może być zobowiązany do uzupełnienia specjalnego załącznika (tabeli).
24) Klient przyjmuje do wiadomości, że Instytucje co do zasady zawierają umowy o Produkty z wykorzystaniem podpisu elektronicznego – tzw. BankID. Administrator wysyła Klientowi we właściwym czasie instrukcje niezbędne do złożenia podpisu elektronicznego. Klient przyjmuje do wiadomości, że wyłącznie niektóre Instytucje zgadzają się na podpisanie umowy o Produkt w formie pisemnej, dlatego brak podpisu elektronicznego (BankID) może ograniczyć wybór Ofert oraz może uniemożliwić zawarcie umowy o konkretny Produkt.
25) Konsultant kontaktuje się Klientem we właściwym czasie po udostępnieniu Ofert w celu potwierdzenia, czy Klient z powodzeniem zawarł umowę z Instytucją o Produkt. W razie jakichkolwiek problemów, na zasadach opisanych w Regulaminie, konsultant może pomóc Klientowi zawrzeć umowę z Instytucją oraz, w miarę wiedzy i możliwości, objaśniać procedurę Instytucji i znaczenie konkretnych czynności.
26) Po otrzymaniu od Partnera potwierdzenia zawarcia umowy dotyczącej Produktu i jej wykonania (np. wypłaty pożyczki) przez Instytucję, Administrator niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta.

 

§ 5. SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KREDYTÓW KONSUMENCKICH
1) Postanowienia niniejszego § 5 Warunków znajdują zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Produkt przedstawiany w Serwisie stanowi kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) oraz dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66).
2) Wszystkie dane i informacje o Produktach, do których mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wskazanych w ust. 1 powyżej przygotowuje wyłącznie Instytucja, a Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
3) Prezentowane w Serwisie reklamy i informacje o Produktach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierają dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podawane są Konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny.
4) W stosownych przypadkach podaje się także czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta będącego Konsumentem oraz wysokość rat i inne wymagane prawem elementy;
5) Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej podawane są w Serwisie na podstawie reprezentatywnego przykładu przygotowanego przez Instytucję.
6) Instytucja ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie informacji uzyskanych od Klienta dotyczących składników preferowanego przez Klienta Produktu. Jeżeli Klient nie udzieli takich informacji, Instytucja ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie reprezentatywnego przykładu.
7) Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator jest umocowany wyłącznie do świadczenia Usług będących przedmiotem Umowy – opisanych w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny w Serwisie oraz na niniejszych Warunkach, lecz nie są umocowani do dokonywania czynności prawnych w imieniu Instytucji.
8) Klient przyjmuje do wiadomości, że Instytucja może być zobowiązana do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta będącego konsumentem. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji – Danych Osobowych uzyskanych od Klienta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych Instytucji (jeśli dotyczy). Klient może być zobowiązany do przedstawienia na żądanie Instytucji wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej. Jeżeli Instytucją kredytową jest bank albo inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, ocena zdolności kredytowej dokonywana jest zgodnie ze szczegółowymi regulacjami obowiązującymi te podmioty.
9) Administrator ani Partner nie dokonują badania ostatecznej zdolności kredytowej Klienta oraz nie odpowiadają za wynik i rzetelność każdych takich badań.
10) Instytucja może odmówić przedstawienia Oferty, udzielenia Klientowi kredytu konsumenckiego lub zawarcia umowy o inny Produkt, za co Administrator i Partner nie ponoszą odpowiedzialności.
11) Partner lub – w miarę możliwości – Administrator udzielą Klientowi wyjaśnień dotyczących informacji przekazanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz treści umowy, która ma zostać zawarta – w sposób umożliwiający podjęcie decyzji o zawarciu umowy (skorzystaniu z Oferty). Niezależnie od powyższego, Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać wszelkie wątpliwości w tym zakresie.
12) Klient otrzymuje bezpłatny projekt umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie Instytucji Klient spełnia warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego. Partner ani Administrator nie dokonuje wiążącej oceny spełnienia warunków do udzielenia kredytu konsumenckiego Klientowi oraz nie podejmują decyzji o jego udzieleniu, dlatego wnioski, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, należy kierować w pierwszej kolejności do Instytucji.
13) Przed zawarciem umowy w oparciu o przedstawioną Ofertę, Klient może otrzymać formularz informacyjny zawierający szczegółowe, skonkretyzowane informacje o warunkach Oferty.
14) Podmiotami dostarczającymi Produkt (świadczącymi usługi z nim związane) i przygotowującymi Oferty dla Klientów korzystających z Serwisu, z którymi współpracuje Partner i Administrator, są w szczególności: Resurs Bank AB, Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo, org.nr. 984150865, Optin Bank ASA, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo, org. nr. 913 944 658.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1) Administrator zobowiązuje się do wykonania Usługi poprzez działanie z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego – w oparciu jednak wyłącznie o dane i informacje przekazane przez Klienta.
2) Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub wybiórczych danych w toku świadczenia Usług za pośrednictwem Formularza lub przekazanych w jakikolwiek inny sposób Administratorowi w celu przygotowania przez Instytucję Oferty, w tym w szczególności nie odpowiada za poniesione przez Klienta szkody czy utracone korzyści, w tym w szczególności za niesatysfakcjonujące Klienta Oferty albo odmowę lub negatywne rozpatrzenie wniosku Klienta o Produkt.
3) Administrator nie gwarantuje, że dane prezentowane w Serwisie lub Oferty przygotowane przez Instytucję są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich wykorzystania przy podejmowaniu przez Klienta jakichkolwiek decyzji, czynności czy zaniechań, w tym decyzji finansowych.
4) Administrator nie odpowiada za aktualność i prawdziwość dostępnych w Serwisie danych o produktach finansowych i Ofert Instytucji. Klient przyjmuje do wiadomości, że treści te są przygotowywane wyłącznie przez Instytucje, a rola Administratora ogranicza się do udostępnienia miejsca w Serwisie na ich publikację.
5) Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ma wpływu na tempo i sposób działania osób trzecich – w tym Instytucji oraz że pozytywne rozpoznanie wniosku Klienta o zawarcie umowy o Produkt może zależeć uznania Instytucji.
6) Jeżeli Usługa zostanie wykonana przez Administratora w sposób wadliwy, Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do żądania usunięcia wad lub do odstąpienie od Umowy, przy czym prawo to nie przysługuje, jeżeli wada jest nieistotna.
7) Roszczenia wynikające z wad wykonanej Usługi rozpoznawane są w postępowaniu reklamacyjnym, zgodnie z § 7 niniejszych Warunków.
8) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nie zawarcie umowy z Instytucją lub jej nie wykonanie, na warunkach wybranej Oferty przedstawionej w Serwisie, ani za jakiekolwiek następstwa z tym związane – w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, za koszty poniesione przez Klienta, w tym utracone korzyści i szkody pośrednie.

 

§ 7. REKLAMACJE
1) W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad przy wykonanej Usłudze lub naruszenia Warunków przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji wobec Administratora.
2) Reklamacja powinna:

1. zostać przesłana na formularzu reklamacyjnym lub odpowiadającym mu, dostępnym w Serwisie albo wiadomością e-mail pod adres: finanse@multinorfinans.no - niezwłocznie od zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej złożenie, najlepiej nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia przez Klienta informacji o takiej przyczynie,
2. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta,
3. zawierać aktualne dane Klienta umożliwiające kontrakt zwrotny ze strony Administratora,
4. wskazywać inne istotne dla sprawy okoliczności.

3) Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Administrator mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu reklamacji do Administratora poprzez wiadomość e-mail lub SMS.
4) Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Administratora. Rozstrzygnięcie reklamacji przez Administratora jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie do Administratora.
5) W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.

 

§ 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY. WYCOFANIE ZGÓD
1) Usługa ma charakter ciągły i uważa się za wykonaną z chwilą rozwiązania umowy przez Klienta lub Administratora.
2) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór doręczany jest Klientowi na trwałym nośniku – wraz z informacją przesłaną po zawarciu Umowy.
3) Klientowi będącemu Konsumentem może przysługiwać prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy dotyczącej Produktów lub innych usług zawartej z Instytucją na odległość. Mając jednak na uwadze, że Administrator ani Partner nie są stroną umowy o Produkt zawartej na podstawie Oferty, Klient nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej z Instytucją za pośrednictwem Partnera lub Administratora.
4) Klient może rozwiązać Umowę z Administratorem w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres finanse@multinorfinans.no lub kontakt telefoniczny pod numerem +47 21 999 413.
5) Administrator może rozwiązać Umowę w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) W przypadkach, kiedy dane, dokumenty lub informacje przekazane przez Klienta są nieprawdziwe i/lub niekompletne i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie Usługi – odstąpienie od umowy następuje po uprzednim wyznaczeniu Klientowi terminu do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń.
7) W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Klient otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Administratora na wskazany w Formularzu adres e-mail lub w formie pisemnej – listem poleconym.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Niniejsze Warunki regulują sposób świadczenia Administratora wszystkich Usług za pośrednictwem Serwisu w sposób pełny, kompleksowy i wyłączny, chyba że właściwie umocowany przedstawiciel Administratora upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Administratora wyraźnie uzgodni co innego z Klientem, co potwierdzi na trwałym nośniku.
2) W sprawach nieuregulowanych w Warunkach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także obowiązku zastosowania przepisów innego niż polskie prawa właściwego dla Klienta będącego Konsumentem, jeśli ma ono zastosowanie.
3) Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według właściwych przepisów mających zastosowanie, przy czym jeśli Klient nie jest Konsumentem – wszelkie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora oraz wyłącznie według polskiego prawa.
4) Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Administratorem Umów. Klient będący konsumentem może mieć także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl/
5) Niniejsze Warunki udostępnione są nieodpłatnie w Serwisie oraz przekazywane są Klientowi na trwałym nośniku – wraz z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia, jak również udostępniane są na każde żądanie Klienta – w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Klient.
6) Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i sposobu świadczenia Usług, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
7) Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Klientowi oraz dotyczą także dalszej realizacji zawartych przed tym terminem Umów, chyba że Klient wniesie wobec zmian sprzeciw – w takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana wraz z wejściem w życie zmienionych Warunków.

 

Gdańsk, dnia 25.09.2019 r.

Oddzwonimy w 5 minut*

i bezpłatnie udzielimy Ci informacji kredytowych

Podaj numer telefonu:
Proszę o kontakt

Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych Przesłane w formularzu dane przetwarzane będą w celu kontaktu w sprawie kredytu konsumenckiego w Norwegii. Administratorem Twoich danych osobowych jest Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, KRS: 0000709320, NIP: 957-09-36-720

Effektiv rente: 14,15%, 100 000kr over 5 år, kost 37 120kr, total kost 137 120kr
*Doradcy finansowi oddzwaniają w godzinach pracy, tj. pn.-pt. 8:00-18:00.

Otrzymaliśmy Twój numer telefonu, skontaktujemy się wkrótce.