Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

25.09.2019

1. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument informuje o sposobach przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu MULTINOR FINANS.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Inventive Logic sp. z o. o. sp. k. w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, KRS: 0000709320, NIP: 9570936720, e-mail: finanse@multinorfinans.no, tel. +47 21 999 413 (Dalej: iLogic lub Administrator).

3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu i zakresie:

a. niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. w zależności od dobrowolnie udzielonej zgody, w celu przesyłania informacji marketingowych środkami zdalnej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c. w zależności od dobrowolnie udzielonej zgody (przy czym koniecznej do świadczenia usługi), w celu udostępnienia podmiotom współpracującym, np. pośrednikom usług finansowych, badającym zdolność kredytową (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), w celu:

i. prowadzenia badań i analiz oczekiwań i potrzeb klientów oraz ulepszania i wprowadzania nowych usług, a także w celach statystycznych,
ii. przekazywania informacji handlowych i treści marketingowych dotyczących produktów lub usług,
iii. dopasowania reklam i kanałów komunikacji marketingowej do Twoich zainteresowań – zależnie od podanych danych, ustawień Twojego konta i przeglądanych przez Ciebie treści, przy czym, w zależności od Twojej zgody lub ustawień przeglądarki internetowej możemy w tym celu wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie, aby dowiedzieć się skąd uzyskałeś informacje o naszych usługach lub jakie strony odwiedzasz przed lub po wizycie w Serwisie, abyśmy mogli lepiej poznać Twoje potrzeby i ulepszać nasze usługi,
iv. organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych,
v. obsługi usług płatniczych oraz innych pomocniczych usług osób trzecich, z których korzystamy świadcząc dla Ciebie usługi,
vi. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszych stron internetowych i baz danych, egzekwowania Regulaminu świadczenia usług, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania naszych systemów, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,
vii. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez iLogic oraz wykazania spełnienia przez iLogic obowiązków wynikających z przepisów prawa,
viii. obrony przed nadużyciami, oszustwami w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i fizycznego administratora,
ix. udzielenia odpowiedzi na zapytania i wnioski złożone za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub e-maila.

e. realizując prawny obowiązek przetwarzania Twoich danych, w szczególności w celach rozliczeń podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

4. OGRANICZENIA W PRZETWARZANIU DANYCH

a. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody – np. na przesyłanie informacji marketingowych środkami zdalnej komunikacji– możesz zawsze wycofać swoją zgodę. Zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila pod adres finanse@multinorfinans.no. Odwołanie zgody nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.
b. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, tj.:

i. w szczególności przez okres realizacji usługi na Twoją rzecz, a także po tym czasie:
ii. przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub
iii. dla realizacji przez iLogic prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w zakreślonym wyżej zakresie, tj. w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń przez iLogic – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami,
iv. jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania.

c. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług na Twoją rzecz. Zawsze oznaczamy pola i informacje, które są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą i wykonać umowę lub musimy nimi dysponować, aby wykonać obowiązki prawne.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE

a. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

i. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które w naszym uzasadnionym przekonaniu wynikać będą z przepisów prawa,
ii. na podstawie odrębnej zgody – wybranym norweskim instytucjom finansowym, instytucjom sporządzającym oceny kredytowe, pośrednikom kredytowym i ubezpieczeniowym,
iii. na podstawie wymaganej prawem umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania - podmiotom, które świadczą dla nas usługi pomocnicze, takie jak obsługa klienta, obsługa płatności, profesjonalni doradcy czy firmy świadczące usługi hostingowe i analityczne.

b. Twoje dane będą mogły zostać przekazywana poza Europejski Obszar Gospodarczy do naszych usługodawców w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w tym podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych uczestniczących w programie Tarczy Prywatności, lub na podstawie szczególnej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – tzw. standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Będziesz mógł uzyskać kopię przekazanych danych, kontaktując się z nami.
c. Udostępniając Ci usługi w Portalu będziemy przetwarzać Twoje dane automatycznie, w tym także poprzez profilowanie polegające na wykorzystaniu niektórych znanych nam informacji o Tobie do analizy lub prognozy Twoich preferencji osobistych, zainteresowań lub potrzeb, lecz będziemy to robić tylko w celu personalizacji możliwości korzystania przez Ciebie z Serwisu lub lepszego dopasowania reklam i informacji handlowych do Twoich potrzeb, dlatego nigdy nie będzie to wywoływać u Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez iLogic, przysługuje szereg praw wynikających z przetwarzania ich danych osobowych, w tym:

i. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
ii. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
iii. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane (np. pod warunkiem usunięcia konta) albo wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
iv. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażesz, że Twoje dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcesz ich usunięcia, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu,
v. prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,
vi. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Twoją szczególną sytuacją oraz kiedy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilujemy Twoje dane w celach marketingowych.

b. Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw możesz złożyć wiadomością e-mail pod adresy iLogic wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. W takim wypadku poinformujemy Cię o terminie udzielenia odpowiedzi. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z takim żądaniem.
c. Jeśli uznasz, że iLogic naruszył przepisy prawa przetwarzając Twoje dane osobowe, napisz do nas pod adres e-mail: finanse@multinorfinans.no. Przysługuje też Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH
Dane osobowe przetwarzają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy iLogic lub podmiotów współpracujących na podstawie zgodnej z prawem umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, przeszkoleni i dysponujący stosownym upoważnieniem.

8. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
iLogic oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych dobraną do ich kategorii i zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

9. MECHANIZM COOKIES

a. iLogic wykorzystuje tzw. cookies (ciasteczka) własne i inne, podobne technologie w następujących celach:

i. konfiguracji serwisu,
ii. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
iii. rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
iv. zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika,
v. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
vi. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
vii. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
viii. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
ix. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
x. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez iLogic,
xi. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
xii. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
xiii. zapamiętania lokalizacji użytkownika,
xiv. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,
xv. analiz i badań oraz audytu oglądalności,
xvi. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
xvii. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

b. Administrator usługi wykorzystuje cookies (ciasteczka) zewnętrzne i inne, podobne technologie w następujących celach:

i. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl),
ii. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics),
iii. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

c. Użytkownik ma prawo zadecydowania, czy chce dopuścić do wykorzystania plików typu cookies na swoim komputerze poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Poniżej zamieszczamy instrukcje, jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

i. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
ii. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
iii. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
iv. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
v. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
a. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek form przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty, którym dane osobowe udostępnia się na podstawie zgody użytkownika, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – RODO). Wszelkie obowiązki związane ze statusem administratora danych obciążają te podmioty bezpośrednio.
b. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez iLogic nie mogą naruszać praw użytkownika.

11. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować na adres iLogic wskazany powyżej.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
a. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu. iLogic poinformuje aktywnych użytkowników o zmianach w Polityce Prywatności na wskazany przez nich adres e-mail do kontaktu.
b. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

25.09.2019 r.

Oddzwonimy w 5 minut*

i bezpłatnie udzielimy Ci informacji kredytowych

Podaj numer telefonu:
Proszę o kontakt

Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych Przesłane w formularzu dane przetwarzane będą w celu kontaktu w sprawie kredytu konsumenckiego w Norwegii. Administratorem Twoich danych osobowych jest Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, KRS: 0000709320, NIP: 957-09-36-720

Effektiv rente: 14,15%, 100 000kr over 5 år, kost 37 120kr, total kost 137 120kr
*Doradcy finansowi oddzwaniają w godzinach pracy, tj. pn.-pt. 8:00-18:00.

Otrzymaliśmy Twój numer telefonu, skontaktujemy się wkrótce.