INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA PRYWATNOŚCI)

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument informuje o sposobach przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (80-393) Gdańsk, ul. Krynicka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720, e-mail: finanse@multinor.no, tel. +47 21 999 413 (Dalej: iLogic lub Administrator)

 3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu i zakresie:

a. niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu i świadczenia Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. w zależności od dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

i. w celu udostępnienia Partnerom odpowiednio do typu Usługi, którą zainteresowany jest Klient, tj. produkty finansowe, takie jak: umowy kredytu konsumenckiego, umowy kredytu hipotecznego, badanie zdolności kredytowej, usługi inwestycyjne, a także usługi ubezpieczeniowe, kantor walutowy, usługi translatorskie, obsługę podatkową i zabezpieczenia społecznego;

ii. w celu przesłania ofert dotyczących współpracy z pośrednikami kredytów hipotecznych, kredytów i pożyczek, usług inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, kantoru walutowego, usług translatorskich, obsługi podatkowej i zabezpieczenia społecznego oferowanych na terenie Norwegii, Polski.

iii. w celu prowadzenia rozliczeń współpracy z Partnerami (ILogic uzyskuje od Partnera informację, czy wniosek kredytowy został zaakceptowany).

 
c. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), w celu:

i. prowadzenia badań i analiz oczekiwań i potrzeb Klientów oraz ulepszania i wprowadzania nowych usług, a także w celach statystycznych,

ii. przekazywania informacji handlowych i treści marketingowych dotyczących produktów lub usług,

iii. prowadzenia rozliczeń świadczonych usług z Partnerem;

iv. dopasowania reklam i kanałów komunikacji marketingowej do Twoich zainteresowań – zależnie od podanych danych, ustawień Twojego konta i przeglądanych przez Ciebie treści, przy czym, w zależności od Twojej zgody lub ustawień przeglądarki internetowej możemy w tym celu wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie, aby dowiedzieć się skąd uzyskałeś informacje o naszych usługach lub jakie strony odwiedzasz przed lub po wizycie w Serwisie, abyśmy mogli lepiej poznać Twoje potrzeby i ulepszać nasze usługi,

v. organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych,

vi. obsługi usług płatniczych oraz innych pomocniczych usług osób trzecich, z których korzystamy świadcząc dla Ciebie usługi,

vii. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszych stron internetowych i baz danych, egzekwowania Regulaminu świadczenia usług, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania naszych systemów, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,

viii. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez iLogic oraz wykazania spełnienia przez iLogic obowiązków wynikających z przepisów prawa,

ix. obrony przed nadużyciami, oszustwami w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i fizycznego administratora,

x. udzielenia odpowiedzi na zapytania i wnioski złożone za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub e-maila.

d. Realizując ewentualny prawny obowiązek przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

4. OGRANICZENIA W PRZETWARZANIU DANYCH

a. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody – np. na przesyłanie ofert Partnerów– możesz zawsze wycofać swoją zgodę. Zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila pod adres finanse@multinor.no. Odwołanie zgody nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

b. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, tj.:

i. w szczególności przez okres realizacji usługi na Twoją rzecz, a także po tym czasie:

ii. przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub

iii. dla realizacji przez iLogic prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w określonym wyżej zakresie, tj. w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń przez iLogic – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami,

iv. jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania.

c. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług na Twoją rzecz. Zawsze oznaczamy pola i informacje, które są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą i wykonać umowę lub musimy nimi dysponować, aby wykonać obowiązki prawne.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE

a. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

i. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które w naszym uzasadnionym przekonaniu wynikać będą z przepisów prawa,

ii. na podstawie odrębnej zgody – wybranym Partnerom odpowiednio do typu wybranej usług- aktualna lista Partnerów znajduje się na stronie Serwisu pod adresem www.multinorfinans.no/partners.

iii. na podstawie wymaganej prawem umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania - podmiotom, które świadczą dla nas usługi pomocnicze, takie jak obsługa klienta, obsługa płatności, profesjonalni doradcy czy firmy świadczące usługi hostingowe i analityczne.

iv. Na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – Partnerowi – w celu prowadzenia rozliczeń współpracy polegającej na świadczeniu usługi wsparcia i promocji na rzecz Partnera.

b. Twoje dane będą mogły zostać przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do naszych usługodawców w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w tym podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych uczestniczących w programie Tarczy Prywatności, lub na podstawie szczególnej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – tzw. standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Będziesz mógł uzyskać kopię przekazanych danych, kontaktując się z nami.

c. Udostępniając Ci usługi w Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane automatycznie, w tym także poprzez profilowanie polegające na wykorzystaniu niektórych znanych nam informacji o Tobie do analizy lub prognozy Twoich preferencji osobistych, zainteresowań lub potrzeb, lecz będziemy to robić tylko w celu personalizacji możliwości korzystania przez Ciebie z Serwisu lub lepszego dopasowania reklam i informacji handlowych do Twoich potrzeb, dlatego nigdy nie będzie to wywoływać u Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

6. TWOJE PRAWA

a. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez iLogic, przysługuje szereg praw wynikających z przetwarzania ich danych osobowych, w tym:

i. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

ii. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

iii. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane (np. pod warunkiem usunięcia konta) albo wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

iv. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażesz, że Twoje dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcesz ich usunięcia, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu,

v. prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,

vi. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Twoją szczególną sytuacją oraz kiedy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilujemy Twoje dane w celach marketingowych.

b. Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw możesz złożyć wiadomością e-mail pod adresy iLogic wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. W takim wypadku poinformujemy Cię o terminie udzielenia odpowiedzi. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z takim żądaniem.

c. Jeśli uznasz, że iLogic naruszył przepisy prawa przetwarzając Twoje dane osobowe, napisz do nas pod adres e-mail: finanse@multinor.no. Przysługuje też Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d. W każdym czasie istnieje możliwość rezygnacji ze świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres finanse@multinor.no, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją z usług za pośrednictwem Serwisu. W przypadku otrzymania wiadomości o rezygnacji ze świadczenia usług dane zostaną usunięte w terminie 30 dni.

 

7. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

Dane osobowe przetwarzają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy iLogic lub podmiotów współpracujących na podstawie zgodnej z prawem umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, przeszkoleni i dysponujący stosownym upoważnieniem.

 
8. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. iLogic oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych dobraną do ich kategorii i zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. ILogic zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz we własnych celach marketingowych.

3. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

9. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.

2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres finanse@multinorfinans.no.

10. MECHANIZM COOKIES

1. Cookies

a. iLogic wykorzystuje tzw. cookies (ciasteczka) własne i inne, podobne technologie w następujących celach:

i. konfiguracji serwisu,

ii. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

iii. rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

iv. zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika,

v. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

vi. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

vii. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,

viii. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

ix. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

x. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez iLogic,

xi. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,

xii. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

xiii. zapamiętania lokalizacji użytkownika,

xiv. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

xv. analiz i badań oraz audytu oglądalności,

xvi. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

xvii. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

b. Administrator usługi wykorzystuje cookies (ciasteczka) zewnętrzne i inne, podobne technologie w następujących celach:

i. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl),

ii. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics),

iii. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

c. Użytkownik ma prawo zadecydowania, czy chce dopuścić do wykorzystania plików typu cookies na swoim komputerze poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Poniżej zamieszczamy instrukcje, jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

i. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

ii. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

iii. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

iv. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

v. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

2. Strona korzysta z wtyczek z sieci społecznościowej Facebook.

a. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

b. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą adresu IP. Jeśli klikniesz „Like-Button” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje Konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika.

c. Zwracamy uwagę, że my, jako dostawca strony internetowej, nie uzyskujemy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika Facebook, wyloguj się z konta użytkownika Facebook.

d. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka pod adresem http://www.facebook.com/policy.php.

3. Logi serwera.

a. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

b. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

c. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek form przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty, którym dane osobowe udostępnia się na podstawie zgody użytkownika, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – RODO). Wszelkie obowiązki związane ze statusem administratora danych obciążają te podmioty bezpośrednio.

 
b. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez iLogic nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

12. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować na adres iLogic wskazany powyżej.

 
13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

a. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu. iLogic poinformuje aktywnych użytkowników o zmianach w Polityce Prywatności na wskazany przez nich adres e-mail do kontaktu.

b. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 


ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY USŁUG FINANSOWYCH ( Z WYŁĄCZENIEM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH) I UBEZPIECZENIOWYCH.

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Korzystając z usług Serwisu, zostaniesz poproszony/a o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

2. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu zaprezentowanie ofert przygotowanych przez Partnerów (Partnerów ubezpieczeniowych) zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku Twojego zainteresowania, udostępnienie Twoich danych wybranemu przez Ciebie Partnerowi w celu zawarcia umowy o Produkt za pośrednictwem Partnera oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez ILogic.

3. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:

zebrania danych i informacji na temat potencjalnych klientów,

zebrania od Partnerów ofert na wybrane usługi,

wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;

udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Podstawa prawną przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania Twoich danych, a więc:

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub umowy na produkt kredytowy (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś lub podmiot oferujący kredyty) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej jako: „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu świadczenia przez ILogic usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji Partnerom ubezpieczeniowym (wówczas administratorem Twoich danych są ci Partnerzy ubezpieczeniowi) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. realizacja umowy na warunkach stwierdzonych Regulaminem w zakresie zbierania danych i wyświetlania ofert Partnerów ubezpieczeniowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda w zakresie przekazania danych Partnerom ubezpieczeniowym.

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu świadczenia przez ILogic usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą kredytową i przekazywaniu tych informacji Partnerom (wówczas administratorem Twoich danych są ci Partnerzy) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. realizacja umowy na warunkach stwierdzonych Regulaminem w zakresie zbierania danych i wyświetlania ofert Partnerów, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda w zakresie przekazania danych Partnerom.

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty ILogic i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest ILogic) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu usług Administratorów oraz podmiotów trzecich (wówczas administratorem Twoich danych jest ILogic) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki ILogic i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest ILogic) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

01.04.2020 r.

***

Umów darmową konsultację kredytową

oczekiwana Kwota kredytu

Dalej

Ile lat mieszkasz w Norwegii?

mniej niż 1 rok
1 rok - 3 lata
powyżej 3 lat

Podczas darmowej konsultacji dowiesz się:

  • Jaką formę kredytu wybrać w Twojej sytuacji
  • Co wpływa na Twoją zdolność kredytową
  • Odpowiemy też na Twoje indywidualne pytania
Zapisz się

Wskaż najbardziej dogodny dla Ciebie przedział czasowy do kontaktu:

8:00 - 11:00
11:00 - 14:00
14:00 - 17:00

Podaj swój aktualny numer telefonu na który mamy się z Tobą skontaktować:

Proszę podać poprawny numer telefonu

Umów kontakt

Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych Przesłane w formularzu dane będą przetwarzane w celu kontaktu w związku z przesłaną wiadomością.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-393) przy ul. Krynickiej 1, KRS: 0000709320, NIP: 957-09-36-720

Dziękujemy za informację

Nasz doradca skontaktuje się wkrótce.

Wróć do artykułu

Eff.14,9%, 65000kr, 5 år, kost 28730kr, Tot.93730kr.

1

Paweł Cybulski

Specjalista ds. kredytów

Masz pytania? Napisz do nas, a odpowiemy tak szybko jak to możliwe

wypełnij formularz kontaktowy napisz na messanger