Naudojimosi Portalu MULTINOR FINANS sąlygos, remiančio Motty Telefinans AS teikiamas paslaugas, susijusias su finansiniais produktais Norvegijoje

25.09.2019

Šios Taisyklės nustato naudojimosi Portalu MULTINOR FINANS sąlygas, siūlančio prenumeratos (subskripcijos) paslaugas, t.y. Portalas padeda Klientui naudotis įmonės Motty Telefinans AS paslaugomis. Įmonės siūlomos paslaugos apima atrinktų trečiųjų šalių siūlomų finansinių paslaugų pristatymą, pagalbą sudarant finansinių paslaugų sutartis, taip pat periodišką stebėjimo galimybę refinansuoti pasirinktą finansinį produktą ar įsigyti kitą, atitinkantį Kliento poreikius.

Šis dokumentas – tai elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, kuris išimtinai nustato kredito tarpininkavimo paslaugų, naudojantis Portalu, įgyvendinimo būdą ir sąlygas bei papildomai nurodo asmens duomenų apsaugos principus, sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygas, techninius reikalavimus, būtinus norint naudotis Portalu, pateikia galimų pretenzijų nagrinėjimo tvarką, taip pat vykdo kitas įstatymais nustatytas informacijos teikimo prievoles.

§ 1 SĄVOKOS
Kai remiantis šiomis Sąlygomis parengtuose dokumentuose, tyrimuose ir korespondencijoje tam tikros sąvokos rašomos didžiosiomis raidėmis, jos turi šias reikšmes:
1) Administratorius – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (vert.: ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrija), su būstine Gdanske (80-393), Krynicka g. 1, įtraukta į įmonių registrą Lenkijos nacionaliniame teismų registre, kurį administruoja Gdansko teismo Gdańsk-Północ VII Nacionalinio teismų registro Ūkio skyrius, kurio Nr. KRS 0000709320, NIP (vert.: mokesčių mokėtojo kodas) 957-09-36-720, esantis Sutarties su Klientu šalimi;
2) Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, turintis veiksnumą, kuris naudojasi Partnerio teikiamomis ir Administratoriaus remiamomis paslaugomis, tam tikslui perduodantis savo Asmens Duomenis, taip pat ir kontaktinius duomenis;
3) Vartotojas – Klientas, fizinis asmuo, kuris naudojasi Portalu su jo ūkine bei profesine veikla nesusijusiais tikslais;
4) Portalas – tai interneto svetainė mutinorfinans.no ir jos skyriai, nuorodos bei kitos funkcijos, per kuriuos Klientams yra siūlomos Paslaugos. Administratoriaus siūlomas Portalas yra parengtas pagal įmonės Motty Telefinans AS, Nygaardsgata 36, 38, 1607 Fredrikstad (Partneris) užsakymą, kuri yra domeno bei prekės ženklo MULTINOR FINANS savininkė;
5) Forma – elektroninė Portalo, socialinių tinklų arba kitų interneto svetainių funkcija, kuria naudodamasis Klientas nurodo reikalaujamus asmens duomenis, būtinus Institucijos Pasiūlymams pateikti arba teikiant paraišką pasirinktam Produktui;
6) Asmens Duomenys – visa informacija, leidžianti identifikuoti Klientą kaip fizinį asmenį, o taip pat duomenys apie jo šeiminę, finansinę, profesinę, turtinę ir kt. padėtį;
7) Paslauga – tai nuolatinė subskripcijos paslauga, padedanti Klientui naudotis Partnerio teikiamomis paslaugomis. Parama apima pasirinktų trečiųjų šalių siūlomų finansinių paslaugų pristatymą, pagalbą sudarant finansinių paslaugų sutartis, taip pat nuolatinį galimybės refinansuoti pasirinktą finansinį produktą ar gauti kitą, atitinkantį kliento poreikius, stebėjimą. Finansinio tarpininkavimo paslaugas teikia Partneris, techninę ir rinkodaros pagalbą teikia Administratorius. Paslauga teikiama naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, ypač el. paštu, telefonu, SMS, VoIP ar kitais momentiniais pranešimais. Paslauga teikiama tol, kol Klientas atsisako Paslaugos;
8) Produktas – finansinė paslauga, ypač kreditas, kreditinė kortelė ar paskola, draudimo paslauga ar kita Institucijos siūloma paslauga, kurios pagrindiniai aiškinamieji parametrai nurodomi Portale;
9) Pasiūlymas – Institucijos parengtas pasiūlymas sudaryti Produkto sutartį su Klientu, pateikiamas Klientui per Portalą ar el. paštu; išskyrus atvejus, jei Pasiūlymui taikytini teisės aktai ar Institucija nenumato kitaip, Pasiūlymas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra įpareigojantis;
10) Partneris – Motty Telefinans AS, Nygaardsgata 36, 38, 1607 Fredrikstad, org. nr 994110756, Norvegija;
11) Institucija – subjektas, vykdantis finansinę veiklą Norvegijoje, teikiantis paskolų ir kredito paslaugas, kuris per Partnerį ir Portalą pateikia pasiūlymą Klientui;
12) Sutartis – Paslaugų teikimo sutartis, kurią Klientas sudaro su Administratoriumi, pasižyminti per atstumą teikiamos paslaugos pobūdžiu tuo pačiu metu nedalyvaujant šalims, patvirtinta elektroniniu būdu pranešime, siunčiamame Kliento nurodytu el. pašto adresu;
13) Sąlygos arba Taisyklės – šios „Naudojimosi Portalu MULTINOR FINANS sąlygos, kuris remia naudojimąsi Motty Telefinans AS teikiamomis paslaugomis, susijusiomis su finansiniais produktais Norvegijoje“.

§ 2 BENDROSIOS NAUDOJIMOSI PORTALU SĄLYGOS
1) Naudotis Portalu galima tik tuo atveju, jei:

1. anksčiau buvo susipažinta su Taisyklėmis, be prieštaravimo patvirtinti jų nuostatus ir įsipareigota jų laikytis, o taip pat
2. susipažinta ir patvirtinta Asmens duomenų apdorojimo informacija (informacinė nuostata),
3. Klientas sutiko nurodyti asmens duomenis paslaugas teikiantiems subjektams, t.y. Partneriui, Institucijoms ir kreditingumą tikrinantiems subjektams.


Be to, Klientas turi galimybę sutikti, kad jam būtų siunčiama tiesioginės rinkodaros medžiaga.
2) Portalas padeda Klientui naudotis Partnerio teikiamomis paslaugomis:

1. išankstinės informacijos apie Institucijų siūlomus Produktus pristatymas,
2. parama Klientui, taip pat ir betarpiška, kreipiantis dėl Produkto Pasiūlymo gavimo,
3. parama Klientui, taip pat ir betarpiška, sudarant sutartį su Institucija pasirinkto Pasiūlymo sąlygomis,
4. Produkto refinansavimo galimybės stebėjimas, Kliento sutarties su Institucija sąlygų kaita, galimybė pasinaudoti kitu Kliento poreikius atitinkančiu finansiniu produktu ir pastovus tokių galimybių pristatymas Klientui.

3) Kiekviena Institucija, siūlanti Produktus, laisvai savo nuožiūra formuoja Pasiūlymo turinį, kuriam Administratorius ar Partneris neturi jokios įtakos. Todėl prieš sudarydamas Produkto sutartį su Institucija, Klientas privalo būtinai perskaityti visas Pasiūlymo sąlygas ir kitus taikomus dokumentus – pvz., taisykles ar komisinių ir išlaidų tarifus.
4) Sutarties objektu tai pat yra Paslaugų teikimas – tai:

1. galimybė naudotis paskolos skaičiuokle ir kitomis panašiomis Portalo teikiamomis galimybėmis,
2. pagalba renkant duomenis, reikalingus paraiškos teikimui Pasiūlymui gauti bei jų įrašymas į Formą,
3. Kliento duomenų perdavimas Partneriui tokiu būdu, kuris padėtų parengti paraišką Pasiūlymui iš Institucijos gauti,
4. Portale Klientui teikiami Pasiūlymai, kuriuos Partnerio padedamos parengė Institucijos,
5. einamųjų neaiškumų, susijusių su Pasiūlymų esme, aiškinimas – tiek, kiek reikalauja Klientas ir pagal Administratoriaus arba Partnerio galimybes,
6. pagalba užpildant prašymą / užklausą dėl pasirinkto Produkto, su kuriuo susijęs Institucijos interneto svetainėse skelbimas Pasiūlymas arba pagalba sudarant nuotolinę Produkto sutartį – Kliento pageidavimu.

5) Paslaugos, kurias Administratorius teikia Klientui yra nemokamos. Administratorius už Paslaugų vykdymą neima iš Kliento jokių mokesčių.
6) Pradinė informacija apie Institucijų siūlomus Produktus, kurią teikia Administratorius ir Partneris, pateikiama tik informaciniais tikslais ir nėra įpareigojanti.
7) Institucijų parengti Pasiūlymai gali būti privalomi arba preliminarūs, tai priklauso nuo jiems taikytinų įstatymų ir konkrečioje Institucijoje galiojančių vidinių taisyklių.
8) Jokia preliminari informacija apie Produktus arba Pasiūlymas negali būti bet kokių pretenzijų, keliamų Administratoriui ar Partneriui, pagrindu. Partnerio vaidmuo bendradarbiaujant su Administratoriumi yra tik informacijos apie Institucijos Produktus ar Pasiūlymus rinkimas ir pristatymas.
9) Klientas sutinka, kad visos sutartys, sudarytos remiantis Pasiūlymu, yra sudaromos tiesiogiai su pasirinkta Institucija, esančia ne Portale, o Administratorius ar Partneris nėra jų šalis.
10) Klientas sutinka, kad Produkto sutarties su Institucija pasirašymo sąlyga gali būti norvegų kalbos mokėjimas, leidžiantis suprasti jos turinį. Administratorius neatsako už Institucijos atsisakymą pasirašyti sutartį dėl Produkto tuo atveju, jei kliento norvegų kalbos mokėjimas yra nepakankamas.
11) Administratorius ar Partneris neatsako už Institucijos veiksmus ar neveikimą, Produkto sutarties vykdymo būdą ir padarinius, įskaitant jos nevykdymą ar netinkamą vykdymą, ar kitą Institucijos padarytą įstatymų pažeidimą.
12) Institucija, kuri yra Pasiūlymo autorė, yra visiškai atsakinga už jo turinį.

§ 3 PORTALO PRIEIGA. KONTAKTAS SU ADMINISTRATORIUMI
1) Administratorius teikia Paslaugas tik nuotoliniu būdu – naudodamasis teleinformacine sistema, t.y. Portalu ir elektroniniu paštu bei kitomis komunikacijos priemonėmis, pvz. telefonu, SMS žinutėmis, VoIP ar kitais momentiniais pranešimais – atsižvelgdamas į Kliento pageidavimą ir patogumą. Dalis Portalo paslaugų yra prieinama tik paspaudus Klientui el. paštu atsiųsta nuorodą arba prisijungus.
2) Kontaktas su Administratoriumi dėl siūlomų Paslaugų vyksta tik vienu iš pateiktų būdų:

1. Administratoriaus el. paštu: epost@multinorfinans.no arba kitu tiesioginiu patarėjo, užsiimančio Kliento atveju, el. paštu;
2. telefonu, nuo pirmadienio iki penktadienio, 8:00-16:00 val., šiais telefonų numeriais:
Lenkiškai kalbantys Klientai: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,
Norvegiškai kalbantys Klientai: +47 21 984 118,
Angliškai kalbantys Klientai: +47 21 984 119,
Lietuviškai kalbantys Klientai: +47 21 999 417,
Rusiškai kalbantys Klientai: +47 21 988 830;
jeigu Klientas skambina telefono numeriu, kurio kodas tas pats, sujungimo mokestis yra skaičiuojamas kaip už paprastą telefono sujungimą pagal tiekėjo mokėjimo plano tarifus; jeigu Klientas skambina telefono numeriu, kurio kodas skiriasi, jam gali būti priskaičiuoti papildomi su telefono skambučiu susiję mokesčiai pagal tiekėjo mokėjimo plano tarifus;

3. per užpildytą Portale esančią paklausimo formą.

3) Portalo naudojimo sąlyga yra ta, kad Klientas disponuoja kompiuterine technika ar kitu elektroniniu įrenginiu su įdiegta ir atnaujinta programine įranga, leidžiančia naršyti svetainėse ir prisijungti prie interneto, taip pat teisingai įdiegta el. pašto paskyra.
4) Administratorius deda visas pastangas, kad Klientams būtų suteikta nuolatinė prieiga prie Portalo. Administratorius negarantuoja nepertraukiamo teisingo visų ar kai kurių Portalo funkcijų veikimo be jokių klaidų. Administratorius neatsako už bet kokią žalą ar prarastą pelną, kurį Klientai patyrė dėl prisijungimo prie Portalo trukdžių, ypač jei juos sukėlė veiksniai, kurių Administratorius negali kontroliuoti, įskaitant visų pirma nenugalimos jėgos padarinius, interneto gedimus, taip pat įrangos trūkumus ar Kliento programinės įrangos nesuderinamumą su Portalu.
5) Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba apriboti visas ar kai kurias Portalo funkcijas, taip pat pridėti, pakeisti, papildyti ar ištrinti Portale skelbiamus duomenis, turinį ir informaciją, nenurodydamas priežasties ir neinformuodamas Klientų apie šiuos pakeitimus.
6) Klientui draudžiama skelbti neteisėtą turinį, įskaitant trečiųjų asmenų teises pažeidžiantį turinį, pasiūlymus atlikti nusikalstamas veikas, arba vulgarius Administratorių ar trečiąsias šalis įžeidžiančius pareiškimus.
7) Portalo turiniui ir jame esantiems duomenims, taip pat Portale skelbiamiems prekių pavadinimams, aprašymams ir prekių ženklams taikoma teisinė apsauga, o bet koks jų naudojimas galimas tik gavus išankstinį rašytinį Administratoriaus ar kito tinkamo subjekto sutikimą.
8) Administratorius turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas Taisykles pažeidžiantiems Klientams, arba nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, ypač šiais atvejais:

1. jei gauna informaciją apie Sąlygų pažeidimą, ypač jei buvo pažeistas draudimas pateikti neteisėtą turinį;
2. jeigu Administratorius gauna informaciją ar pagrįstai įtaria, kad Klientas nurodė netikrus duomenis Paslaugų teikimo metu;
3. Kliento pateikti dokumentai ar informacija yra neišsami ir neleidžia tinkamai suteikti Paslaugos; arba
4. jei Klientas bendrauja su Administratoriumi nepaisydamas socialinio sambūvio normų, ypač jei reikalauja Administratoriaus imtis veiksmų ar teikti Sutartyje neįvardintas paslaugas, arba ragina Administratorių atlikti Paslaugą taip, kad jos rezultatas galėtų būti panaudotas pažeidžiant įstatymus ar prieštarauja Paslaugos tikslui;
5. jei, remiantis pagrįstu Administratoriaus vertinimu, Kliento pateikti ar Administratoriaus nustatyti faktai rodo painų ar ypač sudėtingą arba nestandartinį atvejo pobūdį, kuris reikalauja neproporcingai padidinti su Paslaugos teikimu susijusias pastangas.


§ 4 PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS
1) Aiškus pareiškimas dėl įsipareigojimo laikytis Sutarties, priimant Taisykles ir Asmens duomenų apdorojimo informaciją (arba telefoninio pokalbio metu išsakytas Kliento įsipareigojimas laikytis Sutarties) yra lygus Sutarties sudarymui su Administratoriumi pagal šias Sąlygas.
2) Administratorius teikia Paslaugas remdamasis tik Kliento pateiktais duomenimis, dokumentais, informacija bei paaiškinimais, nurodytais Formoje ir vėlesnėje korespondencjoje priklausomai nuo Klientą dominančio Produkto rūšies.
3) Paslaugas teikia Administratorius šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis. Teikiamų Paslaugų apimtis ar jų teikimo būdas gali keistis vadovaujantis Taisyklių turiniu.
4) Priėmęs Taisykles ir sąlygas, Klientas iš Administratoriaus Formoje nurodytu el. pašto adresu gauna Sutarties sudarymo patvirtinimą, t. y. vieną ar daugiau elektroninių laiškų su šiomis Sąlygomis ir Sutarties nutraukimo pavyzdžiu (taikoma Vartotojui).
5) Siekiant tinkamai įgyvendinti Paslaugą, Klientas Portale nurodo jį dominančius finansinius produktus ir užpildo atitinkamą Formą, prireikus atsiųsdamas reikalingus dokumentus.
6) Kad būtų galima tinkamai vykdyti Paslaugas, Kliento prašoma pateikti savanoriškus pareiškimus dėl sutikimo dalytis savo Asmens Duomenimis su trečiosiomis šalimis, įskaitant Partnerį, Institucijas bei Kliento kreditingumą vertinančius subjektus. Sutikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint atlikti Paslaugą.
7) Administratorius nevykdo preliminarių, parodomųjų atskirų Produktų pasiūlymų, visų pirma, neatlieka preliminarių Produktų išlaidų skaičiavimų, pagrįstų išsamiais Kliento pateiktais duomenimis ir poreikiais, išskyrus supaprastintas funkcijas ir modeliavimą, kuriuos galima rasti Portale.
8) Portale pasirinkęs jį dominantį produktą, Klientas yra nukreipiamas į Formą, kurioje pateikia papildomą informaciją, reikalingą Paslaugai įgyvendinti, visų pirma: vardą ir pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, taip pat visus asmens, identifikavimo ir kitus numerius – priklausomai nuo Partnerio ar Institucijos reikalavimų. Kliento taip pat gali būti pakartotinai paprašyta bet kuriuo metu užpildyti Formos duomenis.
9) Administratorius priima Klientų dokumentus tik elektroniniu būdu.
10) Administratorius taip pat el. laišku, SMS ar kitu būdu siunčia Klientui nuorodą į Formą. Užpildyti Formą ir pasirinkti Pasiūlymą taip pat galima vėliau ir telefonu – pasitelkiant konsultantą.
11) Užpildyta Forma su Administratoriaus pagalba yra persiunčiama Partneriui (kartu su šiame etape būtinais dokumentais), o Partneris vėliau perduoda ją Institucijai.
12) Būtinų Asmens Duomenų, bei kitos informacijos, reikalaujamos iš Kliento, apimtis priklauso nuo Klientą dominančio Produkto pobūdžio, bei nuo su juo susijusių Norvegijos įstatymų ir konkrečių Institucijų standartų.
13) Administratorius ar Partneris naudodamiesi Forma gali nurodyti Klientui įžanginę, minimalią informaciją ir dokumentų apimtį prieš pateikiant Pasiūlymą arba sudarant Produkto sutartį su Institucija. Šis sąrašas neturi būti išsamus ar išskirtinis, o galutinis duomenų, informacijos ir dokumentų išsamumo ir teisingumo įvertinimas priklauso nuo Institucijos.
14) Siekdamas išvengti abejonių, Klientas pripažįsta, kad atsižvelgiant į konkretaus atvejo aplinkybes, gali būti paprašytas pateikti papildomus dokumentus, kurie nėra išvardyti Portale ar Formoje.
15) Jeigu Administratorius pateikia būtinos informacijos arba dokumentų sąrašą, Klientas patvirtina, kad su juo susipažino pereidamas į kitą Formos puslapį.
16) Kiekvienu atveju Klientas, norėdamas sudaryti sutartį su Institucija dėl konkretaus Produkto, privalo laikytis Pasiūlymo sąlygų ir reikalavimų bei atitinkamos Institucijos tvarkos. Kreipimosi dėl Produkto procesas skiriasi priklausomai nuo Institucijos, todėl viso proceso metu Klientas taip pat gali naudotis telefonine nuotoline konsultantų pagalba, kurie gali padėti užpildyti Formą.
17) Konsultantai gali pakartotinai susisiekti su Klientu, norėdami patikrinti Produkto įsigijimo procesą ir suteikti Klientui pagalbą bei galimus paaiškinimus, t. y. kiekviename proceso etape konsultantas gali paskambinti Klientui telefonu arba VoIP ir/arba išsiųsti el. laišką ar SMS.
18) Telefoniniai pokalbiai gali būti įrašomi, apie tai Klientas informuojamas pačioje pokalbio pradžioje. Jei Klientas nesutinka su pokalbio įrašymu, jis turi nutraukti ryšį ir naudoti Portale esančią formą arba kitu būdu susisiekti su Administratoriumi. Administratorius taip pat gali suorganizuoti pokalbį su Klientu naudodamas interneto pranešimų programą, leidžiančią dalytis Kliento kompiuterio ekranu – tokie vaizdo skambučių duomenys ar įrašai nebus saugomi Administratoriaus.
19) Administratorius gali perduoti Asmens Duomenis ir Kliento pateiktą informaciją – gavęs aiškų išankstinį sutikimą – paskirtai trečiajai šaliai, kad galėtų preliminariai įvertinti Kliento patikimumą ir kreditingumą. Klientas taip pat sutinka, kad Institucija pakartotinai gali reikalauti iš naujo patikrinti Kliento kreditingumą.
20) Klientas pripažįsta, kad pakartotiniai klausimai dėl to paties asmens kreditingumo gali sumažinti kredito reitingą ir, jei sutikime ar Institucijos sistemose nurodyti subjektai neigiamai įvertina Klientą, gali net laikinai blokuoti galimybę pasiūlyti Produktus atitinkamam Klientui, Administratorius ar Partneris neatsako už tokias aplinkybes ar pasekmes.
21) Gavęs informaciją apie tai, kaip Institucijos įvertino prašymą pateikti Pasiūlymą, Partneris per Administratorių nedelsdamas pateikia Klientui naudingiausius gautus Pasiūlymus arba informaciją apie neigiamą sprendimą – telefonu, per VoIP, SMS, elektroniniu paštu arba Portale.
22) Kliento prašymu pakeisti Pasiūlymą (pvz. Produkto sumas ar terminus) yra įmanoma, tačiau reikalaujama iš naujo pateikti paraišką, kurią išnagrinėtų Institucija, taip gali užsitęsti paraiškos dėl Produkto procesas.
23) Institucijos bet kuriame etape taip pat gali paprašyti papildomų dokumentų, o refinansuojant ankstesnį įsiskolinimą, gali būti pareikalauta, kad Klientas užpildytų specialų priedą (lentelę).
24) Klientas pripažįsta, kad Institucijos dažniausiai sudaro Produktų sutartis naudodamos elektroninį parašą – vadinamąjį BankID. Administratorius Klientui laiku siunčia instrukcijas, būtinas elektroniniam parašui padėti. Klientas pripažįsta, kad tik kai kurios Institucijos sutinka pasirašyti Produkto sutartį raštu, todėl elektroninio parašo (BankID) nebuvimas gali apriboti Pasiūlymų pasirinkimą ir sutrukdyti sudaryti sutartį dėl konkretaus Produkto.
25) Konsultantas susisiekia su Klientu po to, kai buvo pateikti Pasiūlymai, kad patvirtintų ar Klientas sėkmingai sudarė Produkto sutartį su Institucija. Iškilus problemoms, Taisyklėse nurodytomis sąlygomis, konsultantas gali padėti Klientui sudaryti sutartį su Institucija ir, kaip mokėdamas, paaiškinti Institucijos tvarką ir konkrečių procedūrų prasmę.
26) Partneriui pranešus apie Institucijos patvirtinimą dėl Produkto sutarties sudarymo ir jos įvykdymo (pvz. paskolos išmokėjimo), Administratorius nedelsdamas praneša apie tai Klientui.

§ 5 IŠSKIRTINIAI NUOSTATAI, SUSIJĘ SU VARTOJIMO PASKOLOMIS
1) Šių Sąlygų 5 straipsnio nutarimai taikomi tik tuomet, kai Portale pristatomas Produktas yra vartojimo paskola pagal 2011 m. gegužės 12 d. įstatymą dėl vartojimo paskolos (OL 2016 m. pozicija 1528 su pakeit.) bei 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/48/WE dėl vartojimo paskolos sutarčių, panaikinančią Tarybos direktyvą 87/102/EWG. (OL ES L 133 z 22.05.2008, 66 psl.).
2) Visus duomenis ir informaciją apie Produktus, kuriems taikomos 1 pastraipoje nurodytų teisės aktų nuostatos, rengia tik Institucija, o Administratorius už juos neatsako.
3) Portalo reklamoje ir informacijoje apie vartojimo paskolos Produktus pateikiami duomenys apie vartojimo paskolos kainą, ypač palūkanų normą, Vartotojui pateikiami nedviprasmiškai, suprantamai ir aiškiai.
4) Atitinkamais atvejais nurodoma sutarties trukmė, visa suma, kurią turi sumokėti Klientas, kuris yra Vartotojas, taip pat įmokų ir kitų įstatymų reikalaujamų elementų suma.
5) Informacija, apie kurią kalbama 3 ir 4 pastraipose yra pateikiama Portale kaip Institucijos parengtas pavyzdys.
6) Institucija nustato faktinę metinę palūkanų normą ir bendrą sumą, kurią Klientas turi sumokėti, remdamasi iš Kliento gauta informacija apie Kliento pageidaujamus Produkto komponentus. Jei Klientas nepateikia tokios informacijos, Institucija nustato faktinę metinę palūkanų normą ir visą Kliento mokėtiną sumą, remdamasi reprezentatyviu pavyzdžiu.
7) Klientas pripažįsta, kad Administratorius yra įgaliotas teikti tik Sutartyje nurodytas paslaugas, nedviprasmiškai, suprantamai ir aiškiai įvardintas Portale ir šiose Sąlygose, tačiau nėra įgaliotas atlikti teisinių veiksmų Institucijos vardu.
8) Klientas pripažįsta, kad Institucija gali būti įpareigota įvertinti Kliento, kuris yra vartotojas, kreditingumą. Kreditingumas vertinamas remiantis iš Kliento gautais Asmens Duomenimis arba Institucijų duomenų bazėse ar duomenų rinkiniuose esančia informacija (jei taikoma). Kliento gali būti reikalaujama pateikti Institucijai visus dokumentus ir informaciją, reikalingus kreditingumui įvertinti. Jei kredito Institucija yra bankas ar kita įstaiga, įstatymais įgaliota suteikti paskolas, kreditingumas yra vertinamas pagal išsamius šiems subjektams taikomus reglamentus.
9) Administratorius ar Partneris nevertina galutinio Kliento kreditingumo ir neprisiima atsakomybės už kiekvieno tokio tyrimo rezultatą ir sąžiningumą.
10) Institucija gali atsisakyti teikti Pasiūlymą, skirti Klientui vartojimo paskolą arba sudaryti su juo kito Produkto sutartį, už ką nei Administratorius, nei Partneris neprisiima atsakomybės.
11) Partneris arba, kiek tai įmanoma, Administratorius pateikia Klientui paaiškinimus dėl informacijos, suteiktos prieš sudarant vartojimo paskolos sutartį, ir sudarytinos sutarties turinio – tokiu būdu, kuris įgalina priimti sprendimą sudaryti sutartį (pasinaudojant Pasiūlymu). Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, Klientas privalo nedelsdamas pranešti apie bet kokias abejones šiuo klausimu.
12) Klientas gauna nemokamą vartojimo paskolos sutarties projektą, jei Institucijos nuomone, Klientas atitinka vartojimo paskolos suteikimo sąlygas. Nei Partneris, nei Administratorius netikrina, ar Klientas atitinka vartojimo paskolos suteikimo sąlygas ir nepriima sprendimo dėl jos suteikimo, todėl ankstesniame sakinyje nurodytos paraiškos pirmiausia turėtų būti teikiamos Institucijai.
13) Prieš sudarant sutartį, remiantis pristatytu Pasiūlymu, Klientas gali gauti informacinę formą su detalia, konkrečia informacija apie Pasiūlymo sąlygas.
14) Produktą siūlantys (teikiantys su juo susijusias paslaugas) ir Pasiūlymą Portalo Klientams teikiantys subjektai, su kuriais bendradarbiauja Partneris ir Administratorius, yra: Resurs Bank AB, Postboks 979 Sentrum, 0104 Oslo, org.nr. 984150865, Optin Bank ASA, Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo, org. nr. 913 944 658.

§ 6 ATSAKOMYBĖ
1) Administratorius įsipareigoja teikti Paslaugą, laikydamasis iš profesinio subjekto reikalaujamo kruopštumo, tačiau remdamasis tik Kliento pateiktais duomenimis ir informacija.
2) Administratorius pažymi, kad neatsako už bet kokias pasekmes, Paslaugos teikimo metu atsiradusias dėl Kliento Formoje ar kitu būdu Administratoriui pateiktų melagingų, neišsamių ar nepilnų duomenų Institucijos Pasiūlymui gauti, visų pirma neatsako už Kliento patirtą žalą ar prarastą pelną, įskaitant Kliento netenkinančius Pasiūlymus, atsisakymą ar neigiamą Kliento paraiškos dėl Produkto įvertinimą.
3) Administratorius negarantuoja, kad Portale ar Institucijos Pasiūlymuose pateiktuose duomenyse nėra klaidų, todėl neatsako už jų naudojimo padarinius, Klientui priimant bet kokius sprendimus, veiksmus ar neveikimą, įskaitant finansinius sprendimus.
4) Administratorius neatsako už Portale esančių duomenų apie finansinius produktus ir Institucijų Pasiūlymus aktualumą ir tikslumą. Klientas pripažįsta, kad šį turinį rengia tik Institucijos, o Administratorius tik talpina juos savo Portale.
5) Klientas pripažįsta, kad Administratorius neturi įtakos trečiųjų šalių, įskaitant Instituciją, darbo tempui ir būdui, ir kad Kliento prašymo sudaryti Produkto sutartį patenkinimas gali priklausyti nuo Institucijos.
6) Jei Administratorius netinkamai įvykdo Paslaugą, Klientas turi teisę reikalauti pašalinti trūkumus arba atsisakyti Sutarties, tačiau ši teisė netaikoma, jei trūkumas yra nereikšmingas.
7) Pretenzijos, atsiradusios dėl atliktos Paslaugos trūkumų, yra svarstomos pretenzijos nagrinėjimo metu pagal šių Sąlygų 7 straipsnį.
8) Administratorius neatsako už galimą sutarties su Institucija nesudarymą ar jos nevykdymą Portale nurodytomis Pasiūlymo sąlygomis, ar už su tuo susijusias pasekmes – visų pirma įskaitant, bet ne tik, Kliento patirtas išlaidas, prarastą pelną ir netiesioginę žalą.

§ 7 PRETENZIJOS
1) Tuo atveju, kai Klientas įsitikina, kad Paslauga buvo suteikta netinkamai arba Administratorius nesilaikė Sąlygų, Klientas turi teisę pateikti pretenziją Administratoriui.
2) Pretenzija:

1. turi būti išsiųsta pretenzijos forma arba kita atitinkama forma, kurią galima rasti Portale arba el. pašto adresu: epost@multinorfinans.no – nedelsiant, kai tik atsiranda priežastis, įrodanti jos pateikimą, geriausiai ne vėliau nei per 7 dienas nuo dienos, kuomet Klientas gavo informaciją apie tokią priežastį,
2. turi būti nurodyta pretenzijos pateikimo priežastis ir Kliento reikalavimas,
3. būtina nurodyti aktualius Kliento duomenis, reikalingus kontaktams su Administratoriumi,
4. būtina nurodyti kitas svarbias aplinkybes.

3) Pretenzijos gavimo terminas suprantamas kaip diena, kai ji buvo įvesta į elektronines ryšių priemones tokiu būdu, kad Administratorius galėtų perskaityti jos turinį. Kiekvienu atveju Klientas el. paštu arba SMS žinute gaus patvirtinimą, jog pretenzija pasiekė Administratorių.
4) Administratorius svarsto pretenziją per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. Administratoriaus sprendimas dėl pretenzijos yra galutinis ir neskundžiamas Administratoriui.
5) Jei per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą neatsakoma į pretenziją, ji laikoma priimta.

§ 8 TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. SUTARTIES NUTRAUKIMAS. SUTIKIMŲ ATŠAUKIMAS
1) Priimama, kad teikiama nuolatinė Paslauga, kuri laikoma įvykdyta Klientui arba Administratoriui nutraukiant sutartį.
2) Remiantis 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo nuostatomis, Klientas, kuris yra Vartotojas, turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo jos sudarymo. Priimdamas šias Taisykles, Klientas pripažįsta, kad ankstesniame sakinyje nurodytas pareiškimas apie Sutarties atsisakymą gali būti pateiktas formoje, kurios pavyzdys pridedamas kaip 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 2 priedas, arba formoje, kurios pavyzdys Klientui pristatomas patvarioje laikmenoje – kartu su informacija, išsiųsta po Sutarties sudarymo.
3) Klientas, kuris yra Vartotojas, gali turėti teisę atsisakyti nuotolinės sutarties dėl Produktų ar kitų paslaugų, sudarytos su Institucija per atstumą. Tačiau, turint omenyje, kad Administratorius ar Partneris nėra Pasiūlymo pagrindu sudarytos Produkto sutarties šalis, Klientas negali pateikti pareiškimo apie pasitraukimą iš sudarytos su Institucija sutarties, tarpininkaujant Partneriui ar Administratoriui.
4) Klientas gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį su Administratoriumi, informuodamas jį el. laišku siunčiamu adresu epost@multinorfinans.no arba telefonu +47 21 999 417.
5) Administratorius bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį, laikydamasis galiojančių teisės aktų.
6) Tokiu atveju, kai Kliento pateikti duomenys, dokumentai arba informacija yra nepilna ir/ar neleidžia tinkamai atlikti Paslaugos – sutartis nutraukiama po to, kai Klientui buvo nurodytas laikas papildyti trūkumus arba sustabdyti pažeidimus.
7) Atvejais, nurodytais 5 ir 6 pastraipose, Klientas gaus pareiškimą, kad Administratorius atsisako sutarties, kuris bus išsiųstas Formoje nurodytu el. pašto adresu arba raštu – registruotu laišku.

§ 9 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1) Šios Sąlygos pilnai, išsamiai ir išskirtinai nustato visų Administratoriaus teikiamų Paslaugų pobūdį, tarpininkaujant Portalui, nebent tinkamai įgaliotas Administratoriaus atstovas, įpareigotas veikti jo vardu, aiškiai suderins ką kitą su Klientu ir patvirtins tai patvarioje laikmenoje.
2) Sąlygose nenumatytiems klausimams taikomos bendros Lenkijos Respublikos įstatymų nuostatos. Šie nutarimai neturi įtakos galiojančioms įstatymų nuostatoms, taip pat pareigai, reikalui esant, taikyti kitus nei Lenkijos įstatymus Klientui, kuris yra Vartotojas.
3) Ginčus svarsto atitinkamas visuotinis teismas pagal galiojančias teisines nuostatas, tačiau jeigu Klientas nėra Vartotojas – bet kokius ginčus sprendžia Administratoriaus būstinės vietoje veikiantis teismas, laikydamasis vien tik Lenkijos Respublikos įstatymų.
4) Klientas turi teisę naudoti neteismines priemones pretenzijoms ir reikalavimams, kylantiems iš su Administratoriumi sudarytų Sutarčių, spręsti. Klientas, kuris yra vartotojas, taip pat gali turėti teisę perduoti atvejį subjektams, kuriems suteikta teisė nagrinėti vartotojų ginčus ne teismo tvarka. Informaciją šia tema galima rasti interneto svetainėje http://www.polubowne.uokik.gov.pl/
5) Šios Sąlygos nemokamai pateikiamos Portale ir perduodamos Klientui patvarioje laikmenoje – kartu su užsakymo priėmimo patvirtinimu, taip pat yra prieinamos kiekvienu Kliento prašymu – tokia forma, kuri leidžia jas atkurti ir įrašyti Kliento naudojamoje teleinformacinėje sistemoje.
6) Administratorius pasilieka teisę keisti Paslaugų teikimo apimtį ir būdą, vykdyti ir atšaukti reklamines kampanijas.
7) Administratorius pasilieka teisę keisti šias Taisykles. Bet kokie Taisyklių pakeitimai įsigalioja per 14 dienų nuo jų paskelbimo ar perdavimo Klientui dienos ir taip pat yra taikomi tolesniam iki šios dienos sudarytų Sutarčių įgyvendinimui, nebent Klientas pareikštų prieštaravimų dėl pakeitimų – tokiu atveju Sutartis nutraukiama, įsigaliojus pakeistoms Sąlygoms.

Gdanskas, 2019-09-25