Naudojimosi Portalu sąlygos

1 § SĄVOKOS

Kai remiantis šiomis Sąlygomis parengtuose dokumentuose, tyrimuose ir korespondencijoje tam tikros sąvokos rašomos didžiosiomis raidėmis, jos turi šias reikšmes:

Administratorius arba ILogic – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (vert.: ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrija), su būstine Gdanske (80-393), Krynicka g. 1, įtraukta į įmonių registrą Lenkijos nacionaliniame teismų registre, kurį administruoja Gdansko teismo Gdańsk-Północ VII Nacionalinio teismų registro Ūkio skyrius, kurio Nr. KRS 0000709320, NIP (vert.: mokesčių mokėtojo kodas) 957-09-36-720, esantis Sutarties su Klientu šalimi;

Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas turintis veiksnumą, kuris naudojasi Administratoriaus teikiamomis paslaugomis;

Vartotojas – Klientas, fizinis asmuo, kuris naudojasi Portalu su jo ūkine bei profesine veikla nesusijusiais tikslais;

Portalas – tai interneto svetainė mutinorfinans.no ir jos skyriai, nuorodos bei kitos funkcijos, Klientams teikiamos Paslaugos naudojantis šiuo Portalu;

Forma – elektroninė Portalo, socialinių tinklų arba kitų interneto svetainių funkcija, naudodamasis ja Klientas nurodo reikalaujamus asmens duomenis, būtinus naudojantis Paslauga ir / arba nurodant duomenis Partneriui;

Asmens duomenys – visa informacija leidžianti identifikuoti Klientą kaip fizinį asmenį, o taip pat duomenys apie jo šeiminę, finansinę, profesinę, turtinę ir kt. padėtį;

Paslauga – tai nuolatinė subskripcijos paslauga, pristatanti Klientui trečiąsias šalis (Partnerius) ir jų teikiamas paslaugas. Parama apima pasirinktų Partnerių siūlomų finansinių paslaugų pristatymą, pagalbą sudarant sutartis su Partneriu, taip pat galimybių pasinaudoti kitomis Partnerių teikiamomis paslaugomis, stebėjimą (Monitoringą). Specialias „ILogic“ sąlygas, kuriomis remdamasi ji reklamuoja kai kurių partnerių siūlomas paslaugas, galima rasti Taisyklių prieduose Nr. 2 ir 3. Finansinio tarpininkavimo paslaugas teikia Partneris, techninę ir rinkodaros pagalbą teikia Administratorius. Paslauga teikiama naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, ypač el. paštu, telefonu, SMS, VoIP ar kitais momentiniais pranešimais. Paslauga teikiama tol, kol Klientas atsisako Paslaugos;

Partnerio paslauga – paslauga, kurią Partneris teikia tiesiogiai Klientui pagal su juo sudarytą sutartį. „ILogic“ nėra Klientų sutarčių su Partneriais šalis ir nėra atsakinga už jų paslaugas. „ILogic" vaidmuo susijęs tik su Partnerių reklama (rinkodara). Partnerio paslaugas gali sudaryti tokie finansiniai produktai kaip vartojimo paskolų sutartys, hipotekos sutartys, kreditingumo patikrinimas, investicinės paslaugos, taip pat draudimo paslaugos, valiutos keitykla, vertimo paslaugos, mokesčių paslaugos ir socialinė apsauga. Klientas nusprendžia savarankiškai naudotis Partnerio teikiama Paslauga, remdamasis „ILogic“ pateikta rinkodaros (reklamine) medžiaga. Partnerio Paslaugos gali būti mokamos.

Partneris – paslaugų teikėjas, nurodytas „ILogic“ reklaminėje medžiagoje, kurį reklamuoja „ILogic“ remdamasi bendradarbiavimo sutartimi. Partneris yra profesionalus subjektas, veikiantis pagal rinkoje, kurioje jis veikia, galiojančius įstatymus, savarankiškai atsakingas už Klientams teikiamas paslaugas. Aktualų Partnerių sąrašą, suskirstytą pagal teikiamų Paslaugų rūšis, galite rasti Portale: www.multinorfinans.no/partners.

Sutartis – Paslaugų teikimo sutartis, kurią Klientas sudaro su „ILogic“, pasižyminti per atstumą teikiamos paslaugos pobūdžiu tuo pačiu metu nedalyvaujant šalims, patvirtinta elektroniniu būdu pranešime, siunčiamame Kliento nurodytu el. pašto adresu;

Sąlygos arba Taisyklės – šios „Naudojimosi Portalu sąlygos".

 

2 § BENDROSIOS NAUDOJIMOSI PORTALU SĄLYGOS

Naudotis Portalu galima tik perskaičius Taisykles ir Priedą Nr. 1 (Privatumo politika), be išlygų sutinkant su jų nuostatomis ir įsipareigojant jų laikytis.

Kai kurių tipų Paslaugoms Administratorius gali reikalauti papildomų sutikimų, atsižvelgiant į Paslaugos teikimo pobūdį. Visų pirma, tai taikoma Partnerio Paslaugų reklamai, susijusiai su Kliento asmens duomenų perdavimu Partneriui, siekiant paruošti pasiūlymą Klientui. Tokiais atvejais šios Taisyklės bus taikomos kartu su atitinkamu Priedu (Nr. 2 arba 3), kuriame nurodoma Paslaugos apimtis.

Portale teikiama Paslauga, kurią sudaro:

a) partnerių ir jų teikiamų paslaugų reklamavimas,

b) parama Klientui, įskaitant tiesioginį kontaktą, bendradarbiavimo užmezgimą ir naudojimąsi Partnerio Paslaugomis,

c) nuolatinis galimybės naudotis kitomis Partnerių siūlomomis paslaugomis stebėjimas (Monitoringas).

Klientas privalo perskaityti visas bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas, pvz., Taisykles ar komisinių įkainius ir tarifus. Administratorius nėra įgaliotinis, atstovas arba nėra įgaliotas veikti Partnerio vardu ir jo naudai. Pasitelkdamas „ILogic“, Klientas užmezga ryšį su Partneriu (pvz., nukreipiamas į portalą, pateikdamas kontaktinę informaciją) ir savanoriškai užmezga tiesioginį bendradarbiavimą su juo.

Susitarimo objektas taip pat gali būti paslaugų teikimas:

a) Kliento asmens duomenų (reikalingų Partnerio Paslaugų tipui, kuris domina Klientą) rinkimas,

b) Kliento asmens duomenų (reikalingų Partnerio Paslaugų tipui, kuris domina Klientą) teikimas atitinkamam Partneriui.

Paslaugas „Inventive Logic“ teikia nemokamai. Partnerio Paslaugos gali būti apmokestinamos remiantis atskira sutartimi, kurią Klientas sudaro su Partneriu.

Informacija apie Partnerių Paslaugas yra tik pavyzdys, o ne komercinis pasiūlymas.

Visas Partnerio Paslaugas teikia Partneris pagal atskirą susitarimą su Klientu. Šios taisyklės netaikomos Kliento bendradarbiavimui su Partneriu.

Partnerio Paslaugos teikiamos pagal jų teikimo vietoje galiojančius įstatymus. Partneris yra atsakingas už paslaugos teikimą pagal galiojančius įstatymus.

Klientas pripažįsta, kad visas sutartis su Partneriu sudaro tik savo noru ir savo rizika. Administratorius nėra šių susitarimų šalis, neturi jiems jokios įtakos ir nėra atsakingas už jų turinį ar vykdymo būdą.

Klientas pripažįsta, kad Partneris gali atsisakyti teikti Klientui paslaugą, jei tai atitinka nurodyto Partnerio paslaugų teikimo sąlygas arba taikomus vietos įstatymus.

 

3 § PORTALO PRIEIGA. KONTAKTAS SU ADMINISTRATORIUMI

Administratorius teikia Paslaugas tik nuotoliniu būdu – naudodamasis teleinformacine sistema, t.y. Portalu ir elektroniniu paštu bei kitomis komunikacijos priemonėmis, pvz. telefonu, SMS žinutėmis, VoIP ar kitais interneto komunikatoriais – atsižvelgdamas į Kliento pageidavimą ir patogumą. Dalis Portalo paslaugų yra prieinama tik paspaudus Klientui el. paštu atsiųsta nuorodą arba prisijungus. Klientas gali atsisakyti Paslaugos subskripcijos, atsiųstos el. paštu, naudodamas likusią apimtį. Taip pat galima bet kuriuo metu visiškai atsisakyti Paslaugų.

Kontaktas su Administratoriumi dėl siūlomų Paslaugų vyksta tik vienu iš pateiktų būdų:

a) Administratoriaus el. paštu: epost@multinorfinans.no arba kitu tiesioginiu patarėjo, užsiimančio Kliento byla, el. paštu;

b) telefonu, nuo pirmadienio iki penktadienio, 8:00-16:00 val., šiais telefonų numeriais:

Lenkiškai kalbantys Klientai: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,

Norvegiškai kalbantys Klientai: +47 21 984 118,

Angliškai kalbantys Klientai: +47 21 984 119,

Lietuviškai kalbantys Klientai: +47 21 999 417,

Rusiškai kalbantys Klientai: +47 21 988 830;

jeigu Klientas skambina telefono numeriu, kurio kodas tas pats, sujungimo mokestis yra skaičiuojamas kaip už paprastą telefono sujungimą pagal tiekėjo mokėjimo plano tarifus; jeigu Klientas skambina telefono numeriu, kurio kodas skirtingas, jam gali būti priskaičiuoti papildomi su telefono skambučiu susiję mokesčiai pagal tiekėjo mokėjimo plano tarifus;


c) per užpildytą Portale esančią formą.

3) Portalo naudojimo sąlyga yra ta, kad Klientas disponuoja kompiuterine technika ar kitu elektroniniu įrenginiu su įdiegta ir naujausia programine įranga, leidžiančia naršyti svetainėse ir prisijungti prie interneto, taip pat teisingai sukonfigūruota el. pašto paskyra.

4) Administratorius deda visas pastangas, kad Klientams būtų suteikta nuolatinė prieiga prie Portalo. Tačiau Administratorius negarantuoja nepertraukiamo teisingo visų ar kai kurių Portalo funkcijų veikimo be jokių klaidų. Administratorius neatsako už bet kokią žalą ar prarastą pelną, kurį Klientai patyrė dėl prisijungimo prie Portalo trukdžių, ypač jei juos sukėlė veiksniai, kurių Administratorius negali kontroliuoti, įskaitant visų pirma nenugalimos jėgos padarinius, interneto gedimus, taip pat įrangos trūkumus ar Kliento programinės įrangos nesuderinamumą su Portalu.

5) Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba apriboti visas ar kai kurias Portalo funkcijas, taip pat pridėti, pakeisti, papildyti ar ištrinti Portale skelbiamus duomenis, turinį ir informaciją, nenurodydamas priežasties ir neinformuodamas Klientų apie šiuos pakeitimus.

6) Klientui draudžiama skelbti neteisėtą turinį, įskaitant trečiųjų asmenų teises pažeidžiantį turinį, pasiūlymus atlikti nusikalstamas veikas, arba vulgarius ar Administratorių ar trečiąsias šalis įžeidžiančius pareiškimus.

7) Portalo turiniui ir jame esantiems duomenims, taip pat Portale skelbiamiems prekių pavadinimams, aprašymams ir prekių ženklams taikoma teisinė apsauga, o bet koks jų naudojimas galimas tik gavus išankstinį rašytinį Administratoriaus ar kito tinkamo subjekto sutikimą.

8) Administratorius turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas Taisykles pažeidžiantiems Klientams, arba nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, ypač šiais atvejais:

a) jei gauna informaciją apie Sąlygų pažeidimą, ypač jei buvo pažeistas draudimas pateikti neteisėtą turinį;

b) jeigu Administratorius gauna informaciją ar pagrįstai įtaria, kad Klientas nurodė netikrus duomenis Paslaugų teikimo metu;

c) Kliento pateikta informacija yra neišsami ir neleidžia tinkamai suteikti Paslaugos; arba

d) jei Klientas bendrauja su Administratoriumi nepaisydamas socialinio sambūvio normų, ypač jei reikalauja Administratoriaus imtis veiksmų ar teikti Sutartyje neįvardintas paslaugas, arba ragina Administratorių atlikti Paslaugą taip, kad jos rezultatas galėtų būti panaudotas pažeidžiant įstatymus ar prieštarauja Paslaugos tikslui;

9) jei, remiantis pagrįstu Administratoriaus vertinimu, Kliento pateikti ar Administratoriaus nustatyti faktai rodo painų ar ypač sudėtingą arba nestandartinį reikalo pobūdį, neproporcingai padidėjusias su Paslaugos teikimu susijusias išlaidas.

 

4 § PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Aiškus pareiškimas dėl įsipareigojimo laikytis Sutarties, priimant Taisykles, Priedą Nr. 1 ir Privatumo politiką yra lygus Sutarties sudarymui su Administratoriumi pagal šias Sąlygas (arba telefoninio pokalbio metu išsakytas Kliento įsipareigojimas laikytis Sutarties).


Administratorius teikia Paslaugas remdamasis tik Kliento pateiktais dokumentais, informacija bei paaiškinimais.

Administratorius teikia Paslaugas šiose Taisyklėse ir Prieduose Nr. 1-3 nurodytomis sąlygomis. Teikiamų Paslaugų apimtis ar jų teikimo būdas gali keistis priklausomai nuo Taisyklių turinio.

Priėmęs Taisykles, Klientas iš Administratoriaus Formoje nurodytu el. pašto adresu gauna Sutarties sudarymo patvirtinimą, t.y. vieną ar daugiau elektroninių laiškų su šiomis Sąlygomis ir Sutarties nutraukimo pavyzdžiu.

Klientas gali savanoriškai nurodyti, kokios paslaugos jį domina, kad gautų stebėjimo paslaugą, atitinkančią jo poreikius ir interesus.

Registruodamasis Portale, Klientas nurodo savo vardą, telefono numerį ir / arba el. pašto adresą bei pasirinktinai jį dominančias paslaugas.

Paprastai Administratorius nepriima iš Klientų dokumentų ar skenuotų dokumentų.

Administratorius taip pat siunčia Klientui el. laišką, SMS ar nuorodą į pasirinkto Partnerio svetainę. Bendradarbiavimas su Partneriu vyksta už Portalo ribų.

Paprastai Klientas, suinteresuotas bendradarbiavimu su Partneriu, savarankiškai registruojasi Partnerio svetainėje. Kai kuriais atvejais duomenys gali būti teikiami Partneriui, kad būtų parengtas pasiūlymas dėl Partnerio Paslaugos (ypač tai susiję su kredito ir draudimo paslaugomis).

„ILogic“ gali pakartotinai susisiekti su Klientu, kad suteiktų stebėjimo paslaugą, t.y. bet kuriuo metu vykdant šią Sutartį konsultantas gali paskambinti Klientui telefonu arba VoIP ir / arba išsiųsti el. laišką ar SMS žinutę.

Galima įrašyti telefono skambučius, apie tai Klientas bus informuotas pačioje pradžioje. Jei Klientas nesutinka įrašyti pokalbio, jis turėtų nutraukti ryšį ir naudoti Portale esančią formą arba kitu būdu susisiekti su Administratoriumi. Administratorius taip pat gali suorganizuoti pokalbį su Klientu naudodamas interneto pranešimų programą, leidžiančią dalytis Kliento kompiuterio ekranu – tokių vaizdo skambučių duomenų ar įrašų Administratorius neišsaugos.

Administratorius gali pateikti Asmens duomenis ir Kliento pateiktą informaciją – gavęs aiškų išankstinį sutikimą – paskirtai trečiajai šaliai, kad galėtų preliminariai įvertinti Kliento patikimumą ir kreditingumą.

Klientas pripažįsta, kad pakartotiniai klausimai apie to paties asmens kreditingumą gali sumažinti kredito reitingą ir, jei sutikime ar Institucijos sistemose nurodyti subjektai neigiamai įvertina Klientą, netgi laikinai blokuoti galimybę pasiūlyti Produktus tam tikram Klientui, Administratorius neatsako už minėtas aplinkybes ar pasekmes.

 

5 § ATSAKOMYBĖ

Administratorius įsipareigoja teikti Paslaugą, laikydamasis iš profesinio subjekto reikalaujamo kruopštumo.

Administratorius pažymi, kad neatsako už bet kokias pasekmes, Paslaugos teikimo metu atsiradusias dėl Kliento pateiktų melagingų, neišsamių ar nepilnų duomenų.

Administratorius negarantuoja, kad Portale pateiktuose duomenyse arba Partnerių reklaminėje medžiagoje nėra klaidų. Administratorius apsiriboja medžiagos skelbimu savo Portale.

Pretenzijos atsiradusios dėl atliktos Paslaugos trūkumų yra svarstomos pretenzijos nagrinėjimo metu pagal šių Sąlygų 6 §.

 

6 § PRETENZIJOS

Tuo atveju, kai Klientas įsitikina, kad Paslauga buvo suteikta netinkamai arba Administratorius nesilaikė Sąlygų, Klientas turi teisę pateikti pretenziją Administratoriui.

Pretenzija:

a) turi būti išsiųsta pretenzijos forma arba kita atitinkama forma, kurią galima rasti Portale arba el. pašto adresais: finanse@multinorfinans.no arba epost@multinorfinans.no – nedelsiant, kai tik atsiranda priežastis įrodanti jos pateikimą, geriausiai ne vėliau nei per 7 dienas nuo dienos, kuomet Klientas gavo informaciją apie tokią priežastį,

b) būtina nurodyti pretenzijos pateikimo priežastis ir Kliento reikalavimus,

c) būtina nurodyti aktualius Kliento duomenis, reikalingus kontaktams su Administratoriumi,

d) būtina nurodyti kitas svarbias aplinkybes.

3) Pretenzijos gavimo terminas suprantamas kaip diena, kai ji buvo įvesta į elektronines ryšių priemones tokiu būdu, kad Administratorius galėtų perskaityti jos turinį. Kiekvienu atveju Klientas el. paštu arba SMS žinute gaus patvirtinimą, jog pretenzija pasiekė Administratorių.

4) Administratorius svarsto pretenziją per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. Administratoriaus sprendimas dėl pretenzijos yra galutinis ir neskundžiamas Administratoriui.

5) Jei per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą neatsakoma į pretenziją, ji laikoma priimta.

 

7 § TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. SUTARTIES NUTRAUKIMAS. SUTIKIMŲ ATŠAUKIMAS

Priimama, kad teikiama nuolatinė Paslauga, kuri laikoma įvykdyta Klientui arba Administratoriui nutraukiant sutartį.

Remiantis 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo nuostatomis, Klientas, kuris yra Vartotojas, turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo jos sudarymo. Tuo pačiu metu, remiantis šiomis Taisyklėmis, Klientas gali bet kada atsisakyti Paslaugos. Priimdamas šias Taisykles, Klientas pripažįsta, kad ankstesniame sakinyje nurodytas pareiškimas apie sutarties atsisakymą gali būti pateiktas formoje, kurios pavyzdys pridedamas kaip 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 2 priedas, arba formoje, kurios šablonas Klientui išsiunčiamas patvarioje laikmenoje – kartu su informacija, išsiųsta po sutarties sudarymo.

Atsižvelgiant į tai, kad Administratorius nėra Partnerio Paslaugų sutarties šalis, Klientas negali per Administratorių pateikti pareiškimo apie pasitraukimą iš sutarties, sudarytos su Partneriu.

Klientas gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį su Administratoriumi, informuodamas jį el. laišku siunčiamu adresu epost@multinorfinans.no arba telefonu +47 21 999 417.

Administratorius bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį laikydamasis galiojančių teisės aktų. Tokiu atveju Klientas gaus pareiškimą, kad Administratorius atsisako sutarties, kuris bus išsiųstas Formoje nurodytu el. pašto adresu arba raštu – registruotu laišku.

 

8 § BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Sąlygos ir Priedai Nr. 1-3 pilnai, išsamiai ir išskirtinai nustato visų Administratoriaus teikiamų Paslaugų pobūdį tarpininkaujant Portalui, nebent tinkamai įgaliotas Administratoriaus atstovas, įpareigotas veikti jo vardu, aiškiai suderins ką kitą su Klientu ir patvirtins tai patvarioje laikmenoje.

Sąlygose nenumatytiems klausimams taikomos bendros Lenkijos įstatymų nuostatos. Tačiau šie nutarimai neturi įtakos galiojančioms įstatymų nuostatoms, taip pat pareigai, reikalui esant, taikyti kitus nei Lenkijos įstatymus Klientui, kuris yra Vartotojas.

Ginčus svarsto atitinkamas visuotinis teismas pagal galiojančias teisines nuostatas, tačiau jeigu Klientas nėra Vartotojas – bet kokius ginčus sprendžia Administratoriaus būstinės vietoje veikiantis teismas laikydamasis vien tik Lenkijos Respublikos įstatymų.

Klientas turi teisę naudoti neteismines priemones pretenzijoms ir reikalavimams, kylantiems iš su Administratoriumi sudarytų Sutarčių, spręsti. Klientas, kuris yra Vartotojas, taip pat turi teisę perduoti bylą subjektams, kuriems suteikta teisė nagrinėti ginčus ne teismo tvarka. Informaciją šia tema galima rasti interneto svetainėje http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

Šios Sąlygos nemokamai pateikiamos Portale ir perduodamos Klientui patvarioje laikmenoje (el. paštu) – kartu su užsakymo priėmimo patvirtinimu, taip pat yra prieinamos kiekvienu Kliento prašymu – tokia forma, kuri leidžia jas atkurti ir įrašyti Kliento naudojamoje teleinformacinėje sistemoje.

Administratorius pasilieka teisę keisti Paslaugų teikimo apimtį ir būdą, vykdyti ir atšaukti reklamines kampanijas.

Administratorius pasilieka teisę keisti šias Taisykles. Bet kokie Taisyklių pakeitimai įsigalioja per 14 dienų nuo jų paskelbimo ar perdavimo Klientui dienos ir taip pat taikomi tolesniam iki šios dienos sudarytų Sutarčių įgyvendinimui, nebent Klientas pareikštų prieštaravimų dėl pakeitimų – tokiu atveju Sutartis nutraukiama įsigaliojus pakeistoms Sąlygoms.

Priedas Nr. 1: Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo (Privatumo politika)

Priedas Nr. 2: Hipotekos ir vartojimo kreditų paslaugos ir kreditingumo patikrinimas.

Priedas Nr. 3: Draudimo paslaugos

 

 

Priedas Nr. 1

INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (PRIVATUMO POLITIKA)


1. BENDROJI INFORMACIJA

Šis dokumentas informuoja apie Portalo vartotojų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos būdus.

 

2. KAS YRA ASMENS DUOMENŲ ADMINISTRATORIUMI

Asmens duomenų administratoriumi yra Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (vert.: ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrija), su būstine Gdanske (80-393), Krynicka g. 1, įtraukta į įmonių registrą Lenkijos nacionaliniame teismų registre, kurį administruoja Gdansko teismo Gdańsk-Północ VII Nacionalinio teismų registro Ūkio skyrius, kurio Nr. KRS 0000709320, NIP (vert.: mokesčių mokėtojo kodas) 957-09-36-720, el. paštas: epost@multinorfinans.no, tel. +47 21 999 417 (Toliau: iLogic arba Administratorius).

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS

Vartotojų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis:

 būtini jiems naudojantis Portalu (GDPR, 6 straipsnis, 1 dalis, b punktas);

atsižvelgiant į savanoriškai duotą sutikimą (GDPR, 6 straipsnis, 1 dalis, a punktas):

siekiant suteikti galimybę Partneriams, atsižvelgiant į tai, kokia Paslauga Klientas domisi, t. y. finansiniai produktai, tokie kaip: vartojimo paskolų sutartys, hipotekos paskolos sutartys, kreditingumo patikrinimas, investicinės paslaugos, taip pat draudimo paslaugos, valiutos keitimas, vertimo paslaugos, mokesčių paslaugos ir socialinė apsauga;

norėdami siųsti pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su hipotekos ir paskolų tarpininkais, investavimo ir draudimo paslaugų, valiutos keitimo, vertimo paslaugų, mokesčių ir socialinės apsaugos paslaugų, siūlomų Norvegijoje ir Lenkijoje.

c. remiantis teisėtu interesu (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), siekiant:

i. atlikti tyrimus ir analizuoti Klientų lūkesčius ir poreikius, tobulinti ir diegti naujas paslaugas, taip pat statistikos tikslais,

ii. komercinės informacijos ir produktų ar paslaugų rinkodaros turinio teikimas,

atsiskaitymai už suteiktas paslaugas su Partneriu;

reklamos ir rinkodaros komunikacijos kanalų pritaikymas pagal Jūsų pomėgius – atsižvelgiant į pateiktus duomenis, Jūsų paskyros nustatymus ir žiūrimą turinį, taip pat atsižvelgiant į Jūsų sutikimą ar naršyklės nustatymus, galime naudoti slapukus ir kitas panašias technologijas, kad sužinotume, iš kur gavote informacijos apie mūsų paslaugas ar kokiose interneto svetainėse lankotės prieš arba po apsilankymo Portale, kad galėtume geriau suprasti Jūsų poreikius ir patobulinti savo paslaugas,

reklaminių kampanijų ar lojalumo programų organizavimas ar bendras organizavimas,

mokėjimo paslaugų ir kitų trečiųjų šalių papildomų paslaugų, kurias naudojame teikdami Jums paslaugas, tvarkymas,

mūsų svetainių ir duomenų bazių naudojimo saugumo užtikrinimas, paslaugų teikimo Taisyklių laikymosi užtikrinimas, siekis užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui bei palaikyti mūsų sistemų teisingumą ir tęstinumą, įskaitant atsarginių kopijų kūrimą,

„iLogic“ reikalavimų nustatymas, vykdymas ar gynimas ir įrodymas, kad „iLogic“ įvykdė savo įsipareigojimus pagal įstatymus,

apsauga nuo sukčiavimo, siekiant užtikrinti teisinį ir fizinį administratoriaus saugumą,

atsakymas į klausimus ir prašymus, pateiktus naudojant Portalo formą arba el. paštu.

d. bet kokio teisinio įpareigojimo tvarkyti Jūsų duomenis vykdymas (GDPR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

 

4. DUOMENŲ TVARKYMO APRIBOJIMAS

 Jei tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų duotu sutikimu – pvz. sutikimu siųsti tiesioginės rinkodaros medžiagą nuotolinės komunikacijos būdu – visada galite atšaukti savo sutikimą. Sutikimą galima bet kada atšaukti el. laišku siunčiamu adresu epost@multinorfinans.no. Sutikimo atšaukimas nereiškia neteisėto asmens duomenų tvarkymo, vykusio prieš jo atsiėmimą.

Tvarkysime Jūsų asmens duomenis per laikotarpį, būtiną minėtiems tikslams pasiekti, t.y.

i. visų paslaugų Jums vykdymo metu, taip pat po to:

ii. tiek, kiek reikalauja įstatymai arba

iii. „iLogic" vykdant teisiškai pagrįstus duomenų administratoriaus interesus aukščiau aprašytu mastu, t.y. tiek, kiek reikalinga „iLogic" ieškinių teikimui ir gynybai – per galimų šalių ieškinių senaties terminą,

iv. jei tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų duotu sutikimu, tvarkysime juos iki sutikimo atšaukimo.

c. Jūs visada teikiate asmens duomenis savanoriškai, tačiau kai kuriais atvejais duomenų pateikimas būtinas paslaugų vykdymo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui. Visada pažymime laukelius ir informaciją, kuri yra būtina, kad galėtume sudaryti su Jumis sutartį ir ją įgyvendinti arba privalome turėti Jūsų asmens duomenis, kad galėtume vykdyti įstatymų reikalavimus.

 

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR PROFILIAVIMAS

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

i. valstybės institucijoms ir subjektams, vykdantiems viešąsias užduotis arba veikiantiems valstybės institucijų vardu ir tikslais, kurie, mūsų pagrįstu įsitikinimu, bus vykdomi remiantis teisinėmis nuostatomis,

ii. remiantis atskiru sutikimu – atrinktiems Partneriams, atsižvelgiant į pasirinktos paslaugos tipą – aktualų Partnerių sąrašą galima rasti Portale www.multinorfinans.no/partners.

iii. remiantis įstatymų reikalaujama sutartimi, kuria patikėta tvarkyti asmens duomenis – subjektams, teikiantiems mums papildomas paslaugas, pavyzdžiui, klientų aptarnavimas, mokėjimo paslaugos, profesionalūs konsultantai ar įmonės, teikiančios prieglobos ir analitines paslaugas.

iv. remiantis pagrįstu Administratoriaus interesu – Partneriui, vykdant bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su paramos ir reklamos paslaugų teikimu Partneriui.

b. Jūsų duomenis bus galima perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų mūsų paslaugų teikėjams šalyse, turinčiose tinkamą apsaugos lygį pagal Europos Komisijos sprendimą, įskaitant subjektus, įsikūrusius Jungtinėse Amerikos Valstijose, dalyvaujančius „Privacy Shield“ programoje, arba remiantis konkrečiu asmens duomenų tvarkymo sutarties turiniu, t.y. Europos Komisijos priimtomis arba patvirtintomis standartinės asmens duomenų apsaugos sutarčių sąlygomis. Susisiekę su mumis galėsite gauti pateiktų duomenų kopijas.

c. Teikdami Jums paslaugas Portale, mes tvarkysime Jūsų duomenis automatiškai, įskaitant profiliavimą, susidedantį iš tam tikros mums žinomos informacijos panaudojimo Jūsų asmeninėms nuostatoms, pomėgiams ar poreikiams analizuoti ar numatyti, tačiau tai darysime tik tam, kad suasmenintume Jūsų naudojimosi Portalu galimybes ar galėtume geriau parinkti reklamas ir tiesioginės rinkodaros medžiagą, atitinkančią Jūsų poreikius, todėl tai niekada nesukels Jūsų atžvilgiu jokių teisinių pasekmių ar neturės esminės įtakos Jūsų situacijai.

 

6. JŪSŲ TEISĖS

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko „iLogic", turi teisių, susijusių su jų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant:


i. teisę susipažinti su asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti šių duomenų kopijas,

ii. teisę reikalauti ištaisyti (pataisyti) asmens duomenis – jei pastebite, kad duomenys yra neteisingi ar neišsamūs,

iii. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (vadinamoji „teisė būti pamirštam“) – tačiau su sąlyga, kad duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi (pvz. su sąlyga, kad paskyra buvo ištrinta), arba prieštaraujate duomenų tvarkymui, arba atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio tvarkymo pagrindo, arba duomenys tvarkomi neteisėtai, arba turi būti pašalinti, vykdant kylantį iš teisinių nuostatų įsipareigojimą,

iv. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą – tuo atveju, jei nurodysite, kad Jūsų duomenys yra neteisingi, duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau nenorite jų naikinti, kai Jūsų duomenys mums bus jau nebereikalingi, tačiau bus Jums reikalingi, siekiant nustatyti, apginti ar ištirti pretenzijas arba kai pareikšite prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo – kol bus nustatyta, ar teisėtas mūsų duomenų tvarkymo pagrindas viršija Jūsų prieštaravimo pagrindus,

v. teisę perduoti asmens duomenis – jei tvarkymas vykdomas automatiškai remiantis su Jumis sudaryta sutartimi arba remiantis Jūsų sutikimu,

vi. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, įskaitant profiliavimą – jei mes tvarkome Jūsų duomenis teisėto intereso pagrindu ir prieštaravimas yra pateisinamas Jūsų ypatinga situacija ir kai tvarkome Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir profiliuojame Jūsų duomenis rinkodaros tikslais.

b. Visus prašymus vykdyti minėtas teises galite pateikti el. paštu aukščiau nurodytais „iLogic" adresais. Stengsimės į Jūsų prašymus atsakyti nedelsiant, ne vėliau kaip per mėnesį nuo jų gavimo, nebent jų būtų daug ar sudėtingų. Tokiu atveju pranešime apie atsakymo pateikimo terminą. Visi prašymai yra nemokami, tačiau jei bus akivaizdžiai nepagrįsti ar perdėti, galėsime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į ryšio palaikymo ar prašomų veiksmų atlikimo išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų dėl tokio prašymo pateikimo.

c. Jei nuspręsite, kad „iLogic" pažeidė įstatymus tvarkydama Jūsų asmens duomenis, parašykite mums el. pašto adresu epost@multinorfinans.no. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t.y. Asmens duomenų apsaugos tarnybos viršininkui.

 d. Bet kuriuo metu galima atsisakyti paslaugų naudojantis Portalu, el. laišku adresu epost@multinorfinans.no. Dėl to bus nutrauktas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nepažeidžiant prieš atsisakymą per Portalą vykdyto tvarkymo teisėtumo. Jei gausite pranešimą apie atsisakymą teikti paslaugas, duomenys bus ištrinti per 30 dienų.

 

7. DUOMENŲ PRIEINAMUMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Asmens duomenis tvarko tik įgalioti „iLogic" darbuotojai, bendradarbiai arba bendradarbiaujantys subjektai, remiantis teisėta sutartimi dėl asmens duomenų perdavimo ir tvarkymo, tinkamai apmokyti ir įgalioti.

 

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR APSAUGINĖS PRIEMONĖS

„iLogic" pareiškia, kad naudoja technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tvarkomų duomenų, priklausomai nuo jų kategorijos ir grėsmės, apsaugą, ypač saugo vartotojų asmens duomenis nuo atskleidimo pašaliniams asmenims, praradimo ar pažeidimo.

„ILogic“ įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis laikydamasi galiojančių įstatymų, visų pirma neatskleisti jų trečiosioms šalims ir tvarkyti juos tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir savo rinkodaros tikslais.

Asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėto atskleidimo pašaliniams asmenims, pašalinimo iš pašalinių asmenų, sunaikinimo, praradimo, sugadinimo ar pakeitimo, taip pat tvarkymo pažeidžiant visuotinai galiojančius įstatymus. Jūsų duomenims apsaugoti naudojame tinkamas saugumo priemones. Tai apima surinktų duomenų vidinę kontrolę, saugojimo ir tvarkymo procedūras bei fizines ir IT saugumo priemones, skirtas apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie sistemų, kuriose saugome asmens duomenis.

 

9. KOMERCINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS ELEKTRONINĖMIS RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

1. Komercinę informaciją perduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis galima tik gavus Jūsų sutikimą.

2. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą gauti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai atsiųsti mums el. laišką su savo sutikimu el. paštu epost@multinorfinans.no.

 

10.SLAPUKŲ MECHANIZMAS

1. Slapukai

„ILogic“ naudoja cookies (slapukus) ir kitas panašias technologijas šiems tikslams:

i. portalo konfigūracijai,

ii. Portalo interneto svetainių turinio pritaikymui atsižvelgiant į vartotojo pageidavimus ir Portalo interneto svetainių naudojimo optimizavimui,

iii. Portalo vartotojo įrenginio ir jo vietos atpažinimui ir svetainės rodymui, pritaikytam individualiems jo poreikiams,

iv. vartotojo pasirinktų nustatymų įsiminimui ir vartotojo sąsajos suasmeninimui,

v. Portale lankomų puslapių istorijos įsiminimui, norint rekomenduoti turinį,

vi. šrifto dydžiui, interneto svetainės išvaizdai ir kt.

vii. vartotojo patvirtinimo Portale ir vartotojo prieigos Portale užtikrinimui,

viii. Portalo vartotojo prieigos palaikymui (po prisijungimo), kai vartotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Portalo skyriuje,

ix. teisingai pasirinktų Portalo funkcijų konfigūracijai, leidžiančiai visų pirma patikrinti naršyklės sesijų autentiškumą,

x. „ILogic“ teikiamų paslaugų tobulinimui ir efektyvumo didinimui,

xi. procesų, būtinų visam interneto svetainių funkcionalumo įgyvendinimui,

xii. Portalo interneto svetainių turinio pritaikymui atsižvelgiant į vartotojo pageidavimus ir Portalo interneto svetainių optimizacijai. Visų pirma, šie failai leidžia atpažinti pagrindinius vartotojo įrenginio parametrus ir parodyti interneto svetainę, pritaikytą jo individualiems poreikiams,

xiii. vartotojo lokalizacijos įsiminimui,

xiv. teisingai pasirinktų Portalo funkcijų konfigūracijai, leidžiančiai visų pirma pritaikyti vartotojui pateikiamą informaciją atsižvelgiant į jo lokalizaciją,

xv. analizėms, tyrimams bei peržiūrų auditams,

xvi. anoniminėms statistikoms, padedančioms suprasti, kaip Portalo vartotojai naudojasi Portalo interneto svetainėmis, leidžiančioms pagerinti jų struktūrą ir turinį,

xvii. Portalo saugumo ir patikimumo užtikrinimui.

b. išorinių cookies (slapukų) ir kitų panašių paslaugų Administratoriaus naudojamų technologijų tikslai:

i. multimedijos turinio pateikimas Portalo interneto svetainėse, kuris yra atsisiunčiamas iš išorinės interneto svetainės (pvz., vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl),

ii. bendrųjų ir anoniminių statinių duomenų rinkimas analizės priemonių pagalba (įskaitant Google Analytics),

iii. reklaminių skelbimų, pritaikytų vartotojo pageidavimams, pateikimas naudojant internetinės reklamos priemones.

c. Vartotojas turi teisę nuspręsti, ar jis nori leisti kompiuteryje naudoti slapukus, naudodamasis savo naršyklės nustatymais. Žemiau yra instrukcijos, kaip valdyti slapukus – naršyklės gamintojų instrukcijos:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 


Portale naudojami „Facebook“ socialinio tinklo papildiniai.

 

a. „Facebook“ papildinius galima atpažinti pagal „Facebook“ logotipą mūsų svetainėje. „Facebook“ papildinių apžvalgą galite rasti čia: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

b. Kai lankotės mūsų svetainėje, papildinys užmezga tiesioginį ryšį tarp Jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio. „Facebook“ gauna informaciją apie tai, kad apsilankėte mūsų svetainėje per IP adresą. Jei „Facebook“ spustelite „Patinka“ mygtuką, kai esate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros, galite susieti mūsų svetainės turinį su savo „Facebook“ profiliu. Todėl „Facebook“ gali priskirti apsilankymą mūsų svetainėje Jūsų vartotojo paskyrai.

c. Atminkite, kad mes, kaip tinklalapio teikėjai, negauname žinių apie perduotų duomenų turinį ir jų naudojimą „Facebooke“. Jei nenorite, kad „Facebook“ susietų Jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su „Facebook“ vartotojo paskyra, atsijunkite nuo savo „Facebook“ vartotojo paskyros.

d. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „Facebook“ privatumo politiką adresu http://www.facebook.com/policy.php.

 
Serverio žurnalai.

a. Naudojimasis svetaine apima užklausų siuntimą į serverį, kuriame saugoma svetainė. Kiekviena užklausa, nukreipta į serverį, išsaugoma serverio žurnaluose.

b. žurnalai, be kita ko, apima Jūsų IP adresą, serverio datą ir laiką, informaciją apie Jūsų naudojamą interneto naršyklę ir operacinę sistemą. Žurnalai įrašomi ir saugomi serveryje.

c. Serverio žurnaluose išsaugoti duomenys nėra susieti su konkrečiais žmonėmis, naudojančiais svetainę, ir mes nenaudojame jų Jūsų tapatybei nustatyti. Serverio žurnalai yra tik pagalbinė medžiaga, naudojama svetainei administruoti, o jų turinys nėra atskleidžiamas niekam, išskyrus asmenis, kuriems suteikta teisė administruoti serverį.

 

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

a. Ši Privatumo politika neapima jokių kitų subjektų tvarkomų asmens duomenų formų, kuriems asmens duomenys yra atskleidžiami remiantis vartotojo sutikimu ir kurie yra atskiri asmens duomenų valdytojai (kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente – GDPR). Visi įsipareigojimai, susiję su duomenų administratoriaus statusu, taikytini šiems subjektams.

 b. Duomenų administratorius pasilieka teisę keisti, atšaukti ar modifikuoti Portalo interneto svetainės funkcijas ar savybes, taip pat nutraukti veiklą, perduoti Portalo teises ir atlikti visus teisinius veiksmus, pagal galiojančius įstatymus. Visi „ILogic“ atlikti veiksmai negali pažeisti vartotojo teisių.

 


12. SUSISIEKIMAS SU DUOMENŲ ADMINISTRATORIUMI

Visus papildomus klausimus, susijusius su Privatumo politika ar asmens duomenų tvarkymu, prašome siųsti aukščiau nurodytu „ILogic“ adresu.

 

13. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Duomenų administratorius pasilieka teisę keisti Privatumo politiką.
Visi Privatumo politikos pakeitimai galioja nuo jų paskelbimo Portale dienos. „ILogic“ informuos kontaktuose nurodytu el. pašto adresu aktyvius vartotojus apie Privatumo politikos pakeitimus.

b. Žemiau nurodyta data yra naujausios Privatumo politikos versija.

  


FINANSINIŲ PASLAUGŲ (IŠSKYRUS HIPOTEKOS PASKOLAS) IR DRAUDIMO PRIEDAS.

 

§ 1 Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

 Kai naudojatės Portalu, paprašysime pateikti kai kuriuos asmens duomenis ir užpildyti formą. Mes Jūsų paprašysime tik duomenų, susijusių su tikslais, kuriais jie bus tvarkomi.

Atminkite, kad asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, o tikslas – pateikti Partnerių (Draudimo partnerių) parengtus pasiūlymus pagal naudojimosi Portalu Taisykles, o tada, jei susidomėtumėte, pateikti Jūsų duomenis Jūsų pasirinktam Partneriui, siekiant užtikrinti produktų sutarties per Partnerį sudarymą ir „ILogic“ elektroninių paslaugų teikimo sutarties vykdymą.

Asmens duomenys bus renkami naudojantis Portalu, tikslu ir apimtimi, reikalingu:

duomenų ir informacijos apie potencialius klientus rinkimui,

Partnerių pasiūlymų dėl pasirinktų paslaugų rinkimui,

elektroninių paslaugų teikimo sutarties vykdymui,

savo produktų rinkodarai ar administratoriaus paslaugoms;

atsakymams į klausimą naudojantis kontaktine forma.

 

§ 2 Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas priklauso nuo Jūsų duomenų tvarkymo tikslo, taigi:

tvarkant asmens duomenis, kad draudimo įmonė sudarytų ir įgyvendintų draudimo sutartį arba paskolos produkto sutartį (tada Jūsų duomenų administratorius yra Jūsų pasirinkta draudimo įmonė arba paskolas siūlantis subjektas) – teisinis pagrindas yra str. 6 punktas 1 b) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 95/46 / EB (Bendrasis duomenų reglamentas), toliau - „GDPR“ ir str. 6 punktas 1 f) GDPR,

- asmens duomenys tvarkomi, siekiant užtikrinti „ILogic“ teikiamos paslaugos, kurią sudaro informacijos, įskaitant asmens duomenis, rinkimas ir dalijimasis iš asmenų, besidominčių draudimo pasiūlymu, ir teikiant šią informaciją draudimo Partneriams (tada Jūsų duomenų administratorius yra šie draudimo Partneriai) – teisinis pagrindas yra str. , 6 punktas 1 b) GDPR, t. y. sutarties įgyvendinimas Taisyklėse nustatytomis sąlygomis dėl duomenų rinkimo ir draudimo Partnerių pasiūlymų rodymo, bei str. 6 punktas 1 a) GDPR, t. y. sutikimas dėl duomenų perdavimo draudimo Partneriams.

- asmens duomenys tvarkomi, siekiant užtikrinti „ILogic“ teikiamos paslaugos, kurią sudaro informacijos, įskaitant asmens duomenis, rinkimas ir dalijimasis iš asmenų, besidominčių kredito pasiūlymu, ir teikiant šią informaciją draudimo Partneriams (tada Jūsų duomenų administratorius yra šie Partneriai) – teisinis pagrindas yra str. , 6 punktas 1 b) GDPR, t.y. sutarties įgyvendinimas Taisyklėse nustatytomis sąlygomis dėl duomenų rinkimo ir Partnerių pasiūlymų rodymo, bei str. 6 punktas 1 a) GDPR, t.y. sutikimas dėl duomenų perdavimo Partneriams.

asmens duomenys tvarkomi, siekiant užtikrinti „ILogic“ kontaktą ateityje pateikti pasiūlymą ir bendradarbiaujančių subjektų pasiūlymus (tada Jūsų duomenų administratorius yra „Ilogic“) – teisinis pagrindas yra str. 6 punktas 1 b) GDPR.

asmens duomenys tvarkomi, siekiant reklamuoti Administratorių ir trečiųjų šalių paslaugas (tada Jūsų duomenų administratorius yra „ILogic“) - teisinis pagrindas yra str. 6 punktas 1 f) GDPR,

asmens duomenys tvarkomi, siekiant užtikrinti „ILogic“ kontaktą ateityje norint pateikti pasiūlymą ir bendradarbiaujančių subjektų pasiūlymus (tada Jūsų duomenų administratorius yra „Ilogic“) – teisinis pagrindas yra str. 6 punktas 1 b) GDPR.

 


2020-04-01

 


Priedas Nr. 2

HIPOTEKOS IR VARTOTOJŲ KREDITO PASLAUGŲ BEI KREDITINGUMO VERTINIMO SĄLYGOS

Šis Priedas taikomas Klientams, besinaudojantiems hipotekos, vartojimo kredito ir kreditingumo tikrinimo paslaugomis. Tiek, kiek nereglamentuoja šis Priedas, taikomos bendrosios Taisyklių nuostatos. Jei bendrosios Taisyklių nuostatos prieštarauja Priedo nuostatoms, pirmenybė teikiama Priedo nuostatoms.

 

§ 1. SĄVOKOS

Kai sąvoka rašoma didžiąja raide arba remiantis šiomis Sąlygomis parengtuose dokumentuose, tyrimuose ir korespondencijoje, reikėtų manyti, kad sąvokos reiškia:

1) Forma – funkcionalumas, elektroniniu būdu prieinamas tinklalapyje, socialinių tinklų tinklalapyje ar kitose elektroninėse Portalo, socialinių tinklų arba kitų interneto svetainių funkcijose, naudodamasis ja Klientas nurodo reikalaujamus asmens duomenis, būtinus pateikiant Įstaigos Pasiūlymus arba paraišką pasirinktam Produktui;

2) Produktas – finansinė paslauga, ypač vartojimo kreditas, kreditinė kortelė, paskola arba kita paslauga, kurią Institucija siūlo per Partnerį; Hipotekos produktas – banko įstaigos suteikta paskola, patvirtinta hipoteka įkeičiant nekilnojamąjį turtą;

3) Pasiūlymas – Įstaigos parengtas pasiūlymas sudaryti Produkto sutartį su Klientu, pateikiamas Klientui per Partnerį;

4) Partneris – subjektas, bendradarbiaujantis su Administratoriumi, kuris yra finansinis tarpininkas Norvegijoje ir Lenkijoje;

5) Institucija – subjektas, vykdantis finansinę veiklą Norvegijoje ir Lenkijoje ir teikiantis paskolų bei kredito paslaugas, kuris per Partnerį pateikia pasiūlymą Klientui;

 

§ 2. BENDROSIOS PORTALO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Partnerio Paslaugomis kredito tarpininkavimo srityje (Produktai, išskyrus hipotekos Produktus) galima naudotis tik tuo atveju, jei Klientas yra davęs savanorišką sutikimą atskleisti asmens duomenis kreditingumą tikrinantiems subjektams.

2) Per Portalą teikiamos Produktų Paslaugos, išskyrus hipotekos Produktus:

a) išankstinės informacijos apie Institucijų siūlomus Produktus pristatymas,

b) Klientui rekomenduojamas pasirinktas Partneris, kuris yra: finansinis tarpininkas; įmonės kreditingumo tikrintojas;

c) Klientų aptarnavimas, įskaitant tiesioginius ryšius, užmezgant bendradarbiavimą ir naudojantis Partnerio paslaugomis,

d) nuolatinis galimybės gauti daugiau paslaugų Norvegijoje ir Lenkijoje per Partnerį stebėjimas ir Klientų supažindinimas su tokiomis galimybėms (toliau – „Finansų stebėjimas“).

3) Hipotekos produktų srityje paslaugą sudaro tik Subjektų, kurie yra kredito tarpininkai hipotekos paskolų srityje, rinkodara. „ILogic“ neteikia patarimų, neremia Klientų ir nepriima hipotekos paskolos dokumentų. „ILogic“ nereklamuoja hipotekos paskolų. Hipotekos produktu besidomintis Klientas gali laisvai nuspręsti naudotis Portale reklamuojamo kredito tarpininko paslaugomis (Partneris).

4) „ILogic“ veikla hipotekos paskolų srityje susideda iš vadinamosios subjektus susiejančios veiklos. Šis terminas reiškia subjektą, kuris vartotoją tiesiogiai ar netiesiogiai tik sieja su skolintoju ar kredito tarpininku. „ILogic“ veikla neviršija bendro kreditoriaus ar hipotekos tarpininko pasiūlymo pristatymo, duomenų perdavimo vartotojui, kreditoriui ar hipotekos paskolos tarpininkui, pateikimo, leidžiančio užmegzti kontaktą. „ILogic“ gali pateikti paskolų pasiūlymų palyginimą.

5) Klientas privalo perskaityti visas bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas, pvz., Mokesčių ar komisinių įkainius ar tarifus. Administratorius nėra įgaliotinis, atstovas arba nėra įgaliotas veikti Partnerio vardu ir jo naudai. Iš Administratoriaus gavęs bendradarbiavimo su nurodytu Partneriu rekomendaciją, Klientas nukreipiamas tiesiai į to Partnerio svetainę ir savanoriškai užmezga su juo tiesioginį bendradarbiavimą.

Susitarimo objektas taip pat gali būti paslaugų, susijusių su produktais, išskyrus hipotekos produktus, teikimas:

a) Portale pateikti parodomąją paskolos skaičiuoklę ir kitas panašias funkcijas,

b) Kliento asmens duomenų rinkimas (vardas, pavardė, Kliento nurodyti kontaktiniai duomenys) ir preliminarus finansinės paslaugos poreikio nagrinėjimas, kad būtų galima rekomenduoti Partnerį ir atlikti finansinį stebėjimą;

c) bendradarbiavimo su pasirinktu Partneriu rekomendacijų pateikimas (nukreipimas į interneto svetainę),

d) pagalba užmezgant bendradarbiavimą su pasirinktu Partneriu – Klientui pranešus apie tokį poreikį.

Administratorius paslaugas Klientui teikia nemokamai. Administratorius neima jokių mokesčių iš Kliento už teikiamas Paslaugas.

Administratoriaus pateikta informacija apie finansines paslaugas Norvegijoje ir Lenkijoje (Produktai) yra tik pavyzdys, o ne komercinis pasiūlymas.

Visas finansinio tarpininkavimo paslaugas teikia Partneris pagal atskirą susitarimą su Klientu. Šios taisyklės netaikomos Kliento bendradarbiavimui su Partneriu.

Administratorius neteikia jokių finansinių paslaugų. Finansines paslaugas teikia Institucijos pagal atskirą susitarimą su Klientu. Šios taisyklės netaikomos Kliento bendradarbiavimui su Institucija.

11) Klientas pripažįsta, kad visas sutartis su Partneriu ar Institucija sudaro tik gera valia, savo noru ir savo atsakomybe. Administratorius nėra šių susitarimų šalis, neturi jiems jokios įtakos ir nėra atsakingas už jų turinį ar vykdymo būdą.

12) Klientas pripažįsta, kad bendradarbiavimo su Partneriu užmezgimo ar finansinės paslaugos gavimo sąlyga gali būti norvegų kalbos žinios komunikaciniu lygiu.

 

§ 3. PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1) Klientas gali nurodyti Portale jį dominančius produktus, išskyrus hipotekos produktus, norėdamas gauti jo poreikius ir interesus atitinkančią finansinio stebėjimo paslaugą.

2) Administratorius neteikia Produktų Pasiūlymų (finansinių paslaugų), išskyrus supaprastintas funkcijas ir modeliavimą, pasiekiamus Portale.

3) Registruodamasis Portale, Klientas nurodo savo vardą, pavardę, telefono numerį ir / arba el. pašto adresą.

4) Administratorius gali priimti iš Klientų skenuotus dokumentus, kad galėtų juos pristatyti Partneriui (netaikoma hipotekos produktams).

5) Administratorius taip pat siunčia Klientui el. laišką, SMS ar kitu būdu nuorodą į pasirinkto Partnerio interneto svetainę. Bendradarbiavimas su Partneriu gali būti užmegztas Portale.

6) Administratorius pateikia suinteresuotam Klientui reikalingų dokumentų sąrašą ir anketą – atsižvelgiant į tai, kokia finansinė paslauga Klientą domina.

7) Tokiu būdu gautus Kliento asmens duomenis Administratorius teikia Partneriui (netaikoma hipotekos produktams).

8) Administratorius gali pateikti Asmens duomenis ir Kliento pateiktą informaciją – gavęs aiškų išankstinį sutikimą – paskirtai trečiajai šaliai, kad galėtų preliminariai įvertinti Kliento patikimumą ir kreditingumą.

9) Klientas pripažįsta, kad pakartotiniai klausimai dėl to paties asmens kreditingumo gali sumažinti kredito reitingą ir, jei sutikime ar Institucijos sistemose nurodyti subjektai neigiamai įvertina Klientą, netgi laikinai užblokuoti galimybę pasiūlyti Produktus tam tikram Klientui, už tokias aplinkybes ar pasekmes Administratorius neatsako.

10) Konsultantas tinkamu laiku susisiekia su Klientu, rekomendavęs bendradarbiavimą su Partneriu, kad patvirtintų, ar Klientas sėkmingai užmezgė tokį bendradarbiavimą.

11) Iškilus problemoms, Taisyklėse nustatytomis sąlygomis, konsultantas gali padėti Klientui sudaryti sutartį su Partneriu ir pagal galimybes, paaiškinti Partnerio procedūras ir konkrečios veiklos prasmę (netaikoma hipotekos produktams).

 

§ 4. ATSAKOMYBĖ

1) Administratorius neatsako už Portale pateiktų duomenų apie finansinius produktus ir Institucijų Pasiūlymus aktualumą ir tikslumą. Klientas pripažįsta, kad šį turinį rengia tik Institucijos, o Administratoriaus vaidmuo apsiriboja erdvės suteikimu Portale jų publikavimui.

2) Klientas pripažįsta, kad Administratorius neturi įtakos trečiųjų asmenų, įskaitant Instituciją, veikimo tempui ir būdui, ir kad teigiamas Kliento prašymo sudaryti Produkto sutartį pripažinimas gali būti įgyvendintas Institucijos nuožiūra.

Administratorius neatsako už galimą sutarties su Institucija nesudarymą ar jos nevykdymą dėl pasirinkto Pasiūlymo sąlygų, pateiktų Portale, ar už su tuo susijusias pasekmes – visų pirma, bet ne tik, už Kliento patirtas išlaidas, įskaitant prarastą pelną ir netiesioginę žalą.

 

§ 5. SPECIALIOS VARTOJIMO KREDITŲ TAISYKLĖS

1) Šio Priedo Nr. 2 nuostatos galioja tik tuo atveju, jei Paslauga taikoma produktui, kuris yra vartojimo kreditas, kaip apibrėžta 2011 m. gegužės 12 d. Įstatyme dėl vartojimo kredito (OL 2016 m. pozicija 1528, su pakeitimais) ir 2008 / 48 / EB 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančioje Tarybos direktyvą 87/102 / EEB (OL ES L 133, 2008-05-22, p. 66);

2) Visus duomenis ir informaciją apie vartojimo kreditą, kuriems aukščiau nurodytame 1 punkte taikomos teisės aktų nuostatos, rengia tik nurodytas Partneris, o Administratorius už juos neatsako;

3) Portalo reklamose ir informacijoje apie vartojimo kreditą pateikiami duomenys apie vartojimo kredito kainą, ypač palūkanų normą, vartotojui pateikiami nedviprasmiškai, suprantamai ir aiškiai;

4) Jei reikia, nurodoma sutarties trukmė, bendra suma, kurią turi sumokėti Klientas, kuris yra Vartotojas, taip pat įmokų ir kitų įstatymų reikalaujamų elementų suma;

5) Informacija, nurodyta aukščiau minėtose 2 ir 3 dalyse pateikiama Portale, remiantis nurodyto Partnerio parengtu reprezentatyviu pavyzdžiu;

6) Nurodytas Partneris nustato faktinę metinę palūkanų normą ir bendrą sumą, kurią Klientas turi sumokėti, remdamasis iš Kliento gauta informacija apie Kliento pageidaujamus Produkto komponentus. Jei Klientas nepateikia tokios informacijos, Partneris, remdamasis reprezentatyviu pavyzdžiu, nustato faktinę metinę palūkanų normą ir visą Kliento mokėtiną sumą.

7) Klientas pripažįsta, kad Administratorius turi teisę teikti tik Sutartyje nurodytas paslaugas – nedviprasmiškai, suprantamai ir aiškiai aprašytas Portale ir šiose Sąlygose, tačiau nėra įgaliotas atlikti teisinių veiksmų Partnerio vardu.

8) Klientas pripažįsta, kad gali būti reikalaujama, kad Partneris, kuris yra kredito tarpininkas, arba bankas, įvertintų Kliento, kuris yra Vartotojas, kreditingumą. Kreditingumas vertinamas remiantis informacija – iš Kliento gautais asmens duomenimis arba iš atitinkamų duomenų bazių ar Įstaigos duomenų rinkinių gauta informacija (jei taikoma). Šių subjektų prašymu Kliento gali būti paprašyta pateikti visus dokumentus ir informaciją, reikalingą kreditingumui įvertinti.

9) Administratorius nenagrinėja galutinio kliento kreditingumo ir neatsako už tokių patikrinimų rezultatą ir patikimumą.

10) Partneris ar bankas gali atsisakyti pateikti pasiūlymą, suteikti Klientui vartojimo paskolą ar sudaryti sutartį, už tai Administratorius neatsako.

11) Partneris privalo pateikti Klientui paaiškinimus dėl informacijos, suteiktos prieš sudarant vartojimo kredito sutartį, ir sudarytinos sutarties turinio – tokiu būdu, kuris suteikia galimybę nuspręsti dėl sutarties sudarymo (naudojantis pasiūlymu). Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, Klientas turėtų nedelsdamas pranešti apie visas abejones šiuo klausimu.

12) Klientas gauna nemokamą vartojimo paskolos sutarties projektą, jei banko nuomone jis atitinka vartojimo kredito suteikimo sąlygas. Administratorius nevertina vartojimo kredito suteikimo Klientui sąlygų įvykdymo ir nepriima sprendimo dėl jo suteikimo.

13) Prieš sudarydamas sutartį pagal pateiktą pasiūlymą, Klientas gali gauti informacijos formą, kurioje yra išsami, konkreti informacija apie pasiūlymo sąlygas.

 

Gdanskas, 2020-04-01

 

 
Priedas Nr. 3

DRAUDIMO PASLAUGŲ SĄLYGOS

Šis priedas taikomas Klientams, besinaudojantiems draudimo paslaugomis. Tiek, kiek nereglamentuoja šis Priedas, taikomos bendrosios Taisyklių nuostatos. Jei bendrosios Taisyklių nuostatos prieštarauja Priedo nuostatoms, pirmenybė teikiama Priedo nuostatoms.

 

§1 Bendrosios sąlygos

1. Svetainės Klientas, suinteresuotas gauti draudimo pasiūlymą: transporto priemonių draudimas, turto draudimas ar kelionių draudimas (toliau – Vartotojas ir Pasiūlymas), turi galimybę peržiūrėti Portale Partnerių, t. y. draudimo tarpininkų (toliau – Draudimo partneris) parengtus pasiūlymus. Pateikęs duomenis Draudimo partneriui, jis turi galimybę pasirinkti geriausią pasiūlymą ir sudaryti draudimo sutartį (toliau – Draudimo paslauga).

2. Nepaisant Draudimo paslaugos teikimo, Portale pateikiama draudimo informacija, kuria galima naudotis nemokamai, nebūtina registruotis ar pateikti asmens duomenų.

3. Portale Vartotojas gali naudotis pasirinktomis Paslaugomis (Paslaugų variantai aprašyti 2 paragrafo 5 punkte).

4. Paslauga, t.y. Draudimo sutartis teikiama per Draudimo partnerį, nepriklausomai nuo „ILogic“. Tačiau Vartotojas negalės susipažinti su draudimo pasiūlymais, prieš tai nepateikęs Kliento duomenų Draudimo partneriams.

5. Duomenų perdavimas nebus įmanomas, nesutikus su Taisyklėmis ir Priedais Nr. 1 ir 3. Taisyklių priėmimas nėra privalomas, tačiau būtinas pateikiant Draudimo pasiūlymus.

6. Klientas pasirenka jį dominančią draudimo paslaugą. Draudimo sutartis sudaroma nedalyvaujant „ILogic“ per Kliento pasirinktą Partnerį.

7. Naudojimosi Paslaugomis pagrindas yra Taisyklių priėmimas. Pradėdamas naudotis Portalu, Vartotojas įsipareigoja jų laikytis.

Pažeidus Taisykles, „ILogic“ turi teisę atsisakyti teikti paslaugas.

8. Portalo Taisykles galite rasti tinklalapyje www.multinorfinans.no tokia forma, kad bet kuriuo metu Vartotojas galėtų juos išsaugoti, atkurti ir susipažinti.

 

§2 Paslaugų aprašymas

1. Sutarties (toliau – Sutartis), sudarytos tarp „Ilogic“ ir Vartotojo, dalykas yra Paslaugų teikimas. Sutartis sudaroma priimant Taisykles ir galioja neribotą laiką, kol Vartotojas nutraukia Sutartį arba atsisako Paslaugos.

2. Portalo teikiamą Paslaugą sudaro informacijos rinkimas iš asmenų, besidominčių draudimo pasiūlymu ir šios informacijos teikimas Draudimo partneriams pagal vieną iš 5 punkte nurodytų variantų.

3. Portale Vartotojas užpildo ten esančią elektroninę formą (Forma), pateikdamas informaciją apie draudimo dalyką (pvz., transporto priemonę) ir subjektą (pvz., transporto priemonių savininkus ir pagrindinius vartotojus), kad draudimo įmonės galėtų pateikti draudimo pasiūlymus. Tam tikra formoje nurodyta informacija gali praversti Draudimo partneriams rengiant Draudimo poreikių analizę.

4. Prieš siųsdamas formoje pateiktą informaciją Draudimo partneriui, Vartotojas privalo patvirtinti, kad perskaitė ir sutiko su Taisyklėmis.

5. Vartotojas, atsižvelgdamas į savo valią, gali nuspręsti, kuris paslaugos variantas jį domina. Varianto pasirinkimas priklauso nuo informacijos, kurią Vartotojas savanoriškai nusprendė pateikti užpildydamas formą:

1. Vartotojas užpildo draudimo bendrovių reikalaujamą informacijos rinkinį, įskaitant asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas) ir palieka kontaktinius duomenis (telefonas, el. paštas),

2. Vartotojas užpildo draudimo įmonių reikalaujamą informacijos rinkinį, tačiau atsisako pateikti asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas) ir palieka kontaktinius duomenis (telefonas, el. paštas),

3. Vartotojas užpildo draudimo bendrovių reikalaujamą informacijos rinkinį, įskaitant asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas) ir nepalieka kontaktinių duomenų (telefonas, el. paštas),

4. Vartotojas užpildo draudimo įmonių reikalaujamą informacijos rinkinį, tačiau atsisako pateikti asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas) ir nepalieka kontaktinių duomenų (telefonas, el. paštas),

5. Vartotojas užpildo dalį informacijos, kurios reikalauja draudimo kompanijos ir palieka kontaktinius duomenis (telefonas, el. paštas),

6. Vartotojas užpildo dalį informacijos, kurios reikalauja draudimo kompanijos ir nepalieka kontaktinių duomenų (telefonas, el. paštas),

7. Vartotojas neužpildo jokios informacijos, nors patvirtino, kad sutinka su Taisyklėmis – tai laikoma Partnerio parinktų draudimo pasiūlymų Paslaugos atsisakymu.

6. Paslaugos teikimo aprašymas:

Portale esančioje formoje Vartotojas nurodo informaciją apie draudimo objektą (pvz., transporto priemonę) ir subjektą (pvz., transporto priemonės savininkus ir pagrindinius vartotojus). Reikalingos informacijos apimtis priklauso nuo to, koks draudimas domina vartotoją (pvz., transporto priemonių, turto ar kelionių draudimas). Ši informacija gali būti perduota Draudimo partneriams tik sutikus su Taisyklėmis.

7. Aktualų Draudimo partnerių sąrašą galima rasti tinklalapyje www.multinorfinans.no/partners

8. Formos užpildymas vartotojui yra nemokamas ir nereiškia draudimo sutarties sudarymo bei neįpareigoja Vartotojo sudaryti tokios sutarties.

9. Prieš pateikdamas draudimo formoje surinktą informaciją Draudimo partneriams, Vartotojas privalo perskaityti Taisykles.

10. Naudojimosi Paslauga sąlyga yra sutikimo laukelių formoje pažymėjimas, kurie būtini Paslaugoms teikti. Pažymėti sutikimo laukelius nėra privaloma, tačiau būtina teikiant Paslaugas.

11. Vartotojo asmens ar kontaktiniai duomenys perduodami Draudimo partneriams.

12. „ILogic“ nesudaro draudimo sutarčių ir neveikia draudimo įmonių vardu ir jokiu kitu būdu, nei nurodyta 2 punkte, nedalyvauja sudarant ar įgyvendinant sutartis. „ILogic“ nesiima jokių papildomų veiksmų, kurie padėtų sudaryti draudimo sutartį.

13. Galite atsisakyti Portalo paslaugų. Paslaugos bus teikiamos tol, kol „ILogic“ bus pranešta apie Paslaugų atsisakymą.

§3 Vartotojo duomenų perdavimas Draudimo partneriui

1. „ILogic“ teikiama paslauga apima Vartotojo asmens duomenų teikimą Draudimo partneriams.

2. Surinkusi informaciją iš Vartotojų, įskaitant asmens duomenis, „Ilogic“ perduoda ją Draudimo partneriams.

3. Nuo to momento, kai vartotojų duomenys tampa prieinami Draudimo partneriams, šie subjektai tampa nepriklausomais šių asmens duomenų administratoriais. „ILogic“ neatsako už pateiktų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai ji pati juos tvarko ir tik tokiu mastu.

4. „ILogic“ nėra draudimo sutarties šalis ir neatstovauja nė vienai šaliai ją sudarant. Dalijimasis informacija apie bendradarbiaujančių subjektų pasiūlymus „iLogic“ nėra finansinė ar investicijų konsultavimo veikla.

 

Gdanskas, 2020-04-01