Gjelds
Monitor

Naujiena!

Patikrink savo paskolas Norvegijoje.

Nemokamai parsisiųsk ataskaitą apie savo paskolas ir kreditines korteles Norvegijoje

LT

Naudojimosi Portalu sąlygos

1 § SĄVOKOS

Kai remiantis šiais Reglamentais parengtuose dokumentuose, tyrimuose ir korespondencijoje tam tikros sąvokos rašomos didžiosiomis raidėmis, jos turi šias reikšmes:

a) „ILogic“ arba „Ilogic“ – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (vert.: ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrija), su būstine Gdanske (80-386), Lęborska g. 3B, įtraukta į įmonių registrą Lenkijos nacionaliniame teismų registre, kurį administruoja Gdansko teismo Gdańsk-Północ VII Nacionalinio teismų registro Ūkio skyrius, kurio Nr. KRS 0000709320, NIP (vert.: mokesčių mokėtojo kodas) 957-09-36-720, esantis Sutarties su Klientu šalimi;

b) Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas turintis veiksnumą, kuris naudojasi „Ilogic“ teikiamomis paslaugomis;

c) Vartotojas – Klientas, fizinis asmuo, kuris naudojasi Portalo paslaugomis su jo ūkine bei profesine veikla nesusijusiais tikslais;

d) Portalas – tai interneto svetainė mutinorfinans.no ir jos skyriai, nuorodos bei kitos funkcijos, Klientams teikiamos Paslaugos naudojantis šiuo Portalu;

e) Forma – elektroninė Portalo, socialinių tinklų arba kitų interneto svetainių funkcija, naudodamasis ja Klientas nurodo reikalaujamus asmens duomenis, būtinus naudojantis Paslauga ir / arba nurodant duomenis Partneriui;

f) Asmens duomenys – visa informacija leidžianti identifikuoti Klientą kaip fizinį asmenį, o taip pat duomenys apie jo šeiminę, finansinę, profesinę, turtinę ir kt. padėtį;

g) Paslauga – vienkartinis veikimas arba abonementas, Reglamentų priede nurodytam veikimui rūšiai;

h) Partnerio paslauga – paslauga, kurią Partneris teikia tiesiogiai Klientui pagal su juo sudarytą sutartį. „ILogic“ nėra Klientų sutarčių su Partneriais šalis ir nėra atsakinga už jų paslaugas. „ILogic" vaidmuo susijęs tik su Partnerių reklama (rinkodara). Partnerio paslaugas gali sudaryti tokie finansiniai produktai kaip vartojimo paskolų sutartys, hipotekos sutartys, kreditingumo patikrinimas, investicinės paslaugos, taip pat draudimo paslaugos, valiutos keitykla, vertimo paslaugos, mokesčių paslaugos ir socialinė apsauga. Klientas nusprendžia savarankiškai naudotis Partnerio teikiama Paslauga, remdamasis „ILogic“ pateikta rinkodaros (reklamine) medžiaga. Partnerio Paslaugos gali būti mokamos.

i) Partneris – paslaugų teikėjas, nurodytas „ILogic“ reklaminėje medžiagoje, kurį reklamuoja „ILogic“ remdamasi bendradarbiavimo sutartimi. Partneris yra profesionalus subjektas, veikiantis pagal rinkoje, kurioje jis veikia, galiojančius įstatymus, savarankiškai atsakingas už Klientams teikiamas paslaugas. Aktualų Partnerių sąrašą, suskirstytą pagal teikiamų Paslaugų rūšis, galite rasti Portale: www.multinorfinans.no/partners.

j) Sutartis – Paslaugų teikimo sutartis, kurią Klientas sudaro su „ILogic“, pasižyminti per atstumą teikiamos paslaugos pobūdžiu tuo pačiu metu nedalyvaujant šalims, patvirtinta elektroniniu būdu pranešime, siunčiamame Kliento nurodytu el. pašto adresu;

k) Reglamentai – šios „Naudojimosi Portalu sąlygos".

 

2 § BENDROSIOS NAUDOJIMOSI PORTALU SĄLYGOS

1. Naudotis Portalu galima tik perskaičius Reglamentus ir Priedą Nr. 1 (Privatumo politika), be išlygų sutinkant su jų nuostatomis ir įsipareigojant jų laikytis.

2. Kai kurių tipų Paslaugoms „Ilogic” gali reikalauti papildomų sutikimų, atsižvelgiant į Paslaugos teikimo pobūdį. Visų pirma, tai taikoma Partnerio Paslaugų reklamai, susijusiai su Kliento asmens duomenų perdavimu Partneriui, siekiant paruošti pasiūlymą Klientui. Tokiais atvejais šios Taisyklės bus taikomos kartu su atitinkamu Priedu (Nr. 2, 3 arba 4), kuriame nurodoma Paslaugos apimtis.

3. Paslaugos teikiamos Portale, visų pirma:

a) partnerių ir jų teikiamų paslaugų reklamavimas,

b) parama Klientui, įskaitant tiesioginį kontaktą, bendradarbiavimo užmezgimą ir naudojimąsi Partnerio Paslaugomis,

c) nuolatinis galimybės naudotis kitomis Partnerių siūlomomis paslaugomis stebėjimas (Monitoringas), ir/arba.

d) kreditinės informacijos ir pasiūlymų refinansuoti Kliento įsipareigojimus pateikimas.

4. Sutarties dalykas taip pat gali būti paslaugų teikimas:

a) Kliento asmens duomenų (reikalingų Partnerio Paslaugų tipui, kuris domina Klientą) rinkimas,

b) Kliento asmens duomenų (reikalingų Partnerio Paslaugų tipui, kuris domina Klientą) teikimas atitinkamam Partneriui.

5. Klientas privalo perskaityti visas bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas, pvz., taisykles ar komisinių įkainius ir tarifus. „ILogic“ nėra įgaliotinis, atstovas arba nėra įgaliotas veikti Partnerio vardu ir jo naudai. Pasitelkdamas „ILogic“, Klientas užmezga ryšį su Partneriu (pvz., nukreipiamas į portalą, pateikdamas kontaktinę informaciją) ir savanoriškai užmezga tiesioginį bendradarbiavimą su juo.

6. Paslaugas „ILogic“ teikia nemokamai. Partnerio Paslaugos gali būti apmokestinamos remiantis atskira sutartimi, kurią Klientas sudaro su Partneriu.

7. Informacija apie partnerių paslaugas yra iliustratyvi, pavyzdinė ir nėra pasiūlymas civilinės teisės prasme.

8. Visas Partnerio Paslaugas teikia Partneris pagal atskirą susitarimą su Klientu. Šios taisyklės netaikomos Kliento bendradarbiavimui su Partneriu.

9. Partnerio Paslaugos teikiamos pagal jų teikimo vietoje galiojančius įstatymus.

10. Partneris yra atsakingas už paslaugos teikimą pagal galiojančius įstatymus.

11. Klientas pripažįsta, kad visas sutartis su Partneriu sudaro tik savo noru ir savo rizika. „Ilogic“ nėra šių sutarčių šalis, neturi jiems jokios įtakos ir nėra atsakingas už jų turinį ar vykdymo būdą.

12. Klientas pripažįsta, kad Partneris gali atsisakyti teikti Klientui paslaugą, jei tai atitinka nurodyto Partnerio paslaugų teikimo sąlygas arba taikomus vietos įstatymus.

 

3 § PORTALO PRIEIGA. KONTAKTAS SU „ILOGIC“

1. „Ilogic“ teikia Paslaugas tik nuotoliniu būdu – naudodamasis teleinformacine sistema, t.y. portalu ir elektroniniu paštu bei kitomis komunikacijos priemonėmis, pvz. telefonu, SMS žinutėmis, VoIP ar kitais interneto komunikatoriais – atsižvelgdamas į Kliento pageidavimą ir patogumą. Dalis Portalo paslaugų yra prieinama tik paspaudus Klientui el. paštu atsiųsta nuorodą arba prisijungus.

2. Klientas gali bet kada visiškai atsisakyti Paslaugos ar jos dalies.

3. Kontaktas su „Ilogic“ dėl siūlomų Paslaugų vyksta tik vienu iš pateiktų būdų:

a) „Ilogic“ el. paštu: epost@multinorfinans.no arba kitu tiesioginiu patarėjo, užsiimančio Kliento byla, el. paštu;

b) naudojant kontaktų forma Portalo puslapiuose;

c) telefonu, nuo pirmadienio iki penktadienio, 8:00-16:00 val., šiais telefonų numeriais:

Lenkiškai kalbantys Klientai: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,

Norvegiškai kalbantys Klientai: +47 21 984 118,

Angliškai kalbantys Klientai: +47 21 984 119,

Lietuviškai kalbantys Klientai: +47 21 999 417,

Rusiškai kalbantys Klientai: +47 21 988 830;

4. Jeigu Klientas skambina telefono numeriu, kurio kodas tas pats, sujungimo mokestis yra skaičiuojamas kaip už paprastą telefono sujungimą pagal tiekėjo mokėjimo plano tarifus; jeigu Klientas skambina telefono numeriu, kurio kodas skirtingas, jam gali būti priskaičiuoti papildomi su telefono skambučiu susiję mokesčiai pagal tiekėjo mokėjimo plano tarifus;

5. Portalo naudojimo sąlyga yra ta, kad Klientas disponuoja kompiuterine technika ar kitu elektroniniu įrenginiu su įdiegta ir naujausia programine įranga, leidžiančia naršyti svetainėse ir prisijungti prie interneto, taip pat teisingai sukonfigūruota el. pašto paskyra.

6. „Ilogic“ deda visas pastangas, kad Klientams būtų suteikta nuolatinė prieiga prie Portalo. Tačiau „Ilogic“ negarantuoja nepertraukiamo teisingo visų ar kai kurių Portalo funkcijų veikimo be jokių klaidų. „Ilogic“ neatsako už bet kokią žalą ar prarastą pelną, kurį Klientai patyrė dėl prisijungimo prie Portalo trukdžių, ypač jei juos sukėlė veiksniai, kurių „Ilogic“ negali kontroliuoti, įskaitant visų pirma nenugalimos jėgos padarinius, interneto gedimus, taip pat įrangos trūkumus ar Kliento programinės įrangos nesuderinamumą su Portalu.

7. „Ilogic“ pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba apriboti visas ar kai kurias Portalo funkcijas, taip pat pridėti, pakeisti, papildyti ar ištrinti Portale skelbiamus duomenis, turinį ir informaciją, nenurodydamas priežasties ir neinformuodamas Klientų apie šiuos pakeitimus.

8. Klientui draudžiama skelbti neteisėtą turinį, įskaitant trečiųjų asmenų teises pažeidžiantį turinį, pasiūlymus atlikti nusikalstamas veikas, arba vulgarius ar „Ilogic“ ar trečiąsias šalis įžeidžiančius pareiškimus.

9. Portalo turiniui ir jame esantiems duomenims, taip pat Portale skelbiamiems prekių pavadinimams, aprašymams ir prekių ženklams taikoma teisinė apsauga, o bet koks jų naudojimas galimas tik gavus išankstinį rašytinį „Ilogic“ ar kito tinkamo subjekto sutikimą.

10. „Ilogic“ turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas Reglamentus pažeidžiantiems Klientams, arba nutraukti Sutartį bet kuriuo metu, ypač šiais atvejais:

a) jei gauna informaciją apie Reglamentų pažeidimą, ypač jei buvo pažeistas draudimas pateikti neteisėtą turinį;

b) jeigu „Ilogic“ gauna informaciją ar pagrįstai įtaria, kad Klientas nurodė netikrus duomenis Paslaugų teikimo metu;

c) Kliento pateikta informacija yra neišsami ir neleidžia tinkamai suteikti Paslaugos; arba

d) jei Klientas bendrauja su „Ilogic“ nepaisydamas socialinio sambūvio normų, ypač jei reikalauja „Ilogic“ imtis veiksmų ar teikti Sutartyje neįvardintas paslaugas, arba ragina „Ilogic“ atlikti Paslaugą taip, kad jos rezultatas galėtų būti panaudotas pažeidžiant įstatymus ar prieštarauja Paslaugos tikslui;

e) jei, remiantis pagrįstu „Ilogic“ vertinimu, Kliento pateikti ar „Ilogic“ nustatyti faktai rodo painų ar ypač sudėtingą arba nestandartinį reikalo pobūdį, neproporcingai padidėjusias su Paslaugos teikimu susijusias išlaidas.

 

4 § PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. Aiškus pareiškimas dėl įsipareigojimo laikytis Sutarties, priimant Reglamentus ir Privatumo politiką yra lygus Sutarties sudarymui su „Ilogic“ (taip pat telefoninio pokalbio metu išsakytas Kliento įsipareigojimas laikytis Sutarties).

2. „Ilogic“ teikia Paslaugas remdamasis tik Kliento pateiktais dokumentais, informacija bei paaiškinimais.

3. „Ilogic“ teikia Paslaugas šiose Reglamentuose nurodytomis sąlygomis. Teikiamų Paslaugų apimtis ar jų teikimo būdas gali keistis priklausomai nuo Reglamentų turinio.

4. Priėmęs Taisykles, Klientas iš „Ilogic“ Formoje nurodytu el. pašto adresu gauna Sutarties sudarymo patvirtinimą, t.y. vieną ar daugiau elektroninių laiškų su šiomis Sąlygomis ir Sutarties nutraukimo pavyzdžiu.

5. Klientas gali savanoriškai nurodyti, kokios paslaugos jį domina.

6. Registruodamasis Portale, Klientas nurodo savo vardą, telefono numerį ir / arba el. pašto adresą bei pasirinktinai jį dominančių paslaugų tipą.

7. Paprastai „Ilogic“ nepriima iš Klientų dokumentų ar skenuotų dokumentų.

8. „Ilogic“ taip pat siunčia Klientui el. laišką, SMS ar nuorodą į pasirinkto Partnerio svetainę. Bendradarbiavimas su Partneriu vyksta už Portalo ribų.

9. Paprastai Klientas, suinteresuotas bendradarbiavimu su Partneriu, savarankiškai registruojasi Partnerio svetainėje. Kai kuriais atvejais duomenys gali būti teikiami Partneriui, kad būtų parengtas pasiūlymas dėl Partnerio Paslaugos (ypač tai susiję su kredito ir draudimo paslaugomis).

10. Galima įrašyti telefono skambučius, apie tai Klientas bus informuotas pačioje pradžioje. Jei Klientas nesutinka įrašyti pokalbio, jis turėtų nutraukti ryšį ir naudoti Portale esančią formą arba kitu būdu susisiekti su „Ilogic“ . „Ilogic“ taip pat gali suorganizuoti pokalbį su Klientu naudodamas interneto pranešimų programą, leidžiančią dalytis Kliento kompiuterio ekranu – tokių vaizdo skambučių duomenų ar įrašų „Ilogic“ neišsaugos.

 

5 § ATSAKOMYBĖ

1. „Ilogic“ įsipareigoja teikti Paslaugą, laikydamasis iš profesinio subjekto reikalaujamo kruopštumo.

2. „Ilogic“ pažymi, kad neatsako už bet kokias pasekmes, Paslaugos teikimo metu atsiradusias dėl Kliento pateiktų melagingų, neišsamių ar nepilnų duomenų.

3. „Ilogic“ negarantuoja, kad Portale pateiktuose duomenyse arba Partnerių reklaminėje medžiagoje nėra klaidų. „Ilogic“ apsiriboja medžiagos skelbimu savo Portale.

4. Pretenzijos atsiradusios dėl atliktos Paslaugos trūkumų yra svarstomos pretenzijos nagrinėjimo metu pagal šių Reglamentų 6 §.

 

6 § PRETENZIJOS

1. Tuo atveju, kai Klientas įsitikina, kad Paslauga buvo suteikta netinkamai arba „Ilogic“ nesilaikė Reglamentų, Klientas turi teisę pateikti pretenziją „Ilogic“ .

2. Pretenzija:

a) turi būti išsiųsta pretenzijos forma arba kita atitinkama forma, kurią galima rasti Portale arba el. pašto adresais: finanse@multinorfinans.no arba epost@multinorfinans.no – nedelsiant, kai tik atsiranda priežastis įrodanti jos pateikimą, geriausiai ne vėliau nei per 7 dienas nuo dienos, kuomet Klientas gavo informaciją apie tokią priežastį,

b) būtina nurodyti pretenzijos pateikimo priežastis ir Kliento reikalavimus,

c) būtina nurodyti aktualius Kliento duomenis, reikalingus kontaktams su „Ilogic“ ,

d) būtina nurodyti kitas svarbias aplinkybes.

3. Pretenzijos gavimo terminas suprantamas kaip diena, kai ji buvo įvesta į elektronines ryšių priemones tokiu būdu, kad „Ilogic“ galėtų perskaityti jos turinį. Kiekvienu atveju Klientas el. paštu arba SMS žinute gaus patvirtinimą, jog pretenzija pasiekė „Ilogic“ .

4. Administratorius svarsto pretenziją per 30 dienų nuo jos gavimo dienos. „Ilogic“ sprendimas dėl pretenzijos yra galutinis ir neskundžiamas „Ilogic“ .

5. Jei per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą neatsakoma į pretenziją, ji laikoma priimta.

 

7 § TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. SUTARTIES NUTRAUKIMAS. SUTIKIMŲ ATŠAUKIMAS

1. Paslauga gali būti vienkartinė arba pagrįsta abonementu. Priimama, kad abonemento atveju teikiama nuolatinė Paslauga, kuri laikoma įvykdyta Klientui arba „Ilogic“ nutraukiant sutartį.

2. Remiantis 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo nuostatomis, Klientas, kuris yra Vartotojas, turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo jos sudarymo. Tuo pačiu metu, remiantis šiais Reglamentais, Klientas gali bet kada atsisakyti Paslaugos. Priimdamas šiuos Reglamentus, Klientas pripažįsta, kad ankstesniame sakinyje nurodytas pareiškimas apie sutarties atsisakymą gali būti pateiktas formoje, kurios pavyzdys pridedamas kaip 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 2 priedas, arba formoje, kurios šablonas Klientui išsiunčiamas patvarioje laikmenoje – kartu su informacija, išsiųsta po sutarties sudarymo.

3. Atsižvelgiant į tai, kad „Ilogic“ nėra Partnerio Paslaugų sutarties šalis, Klientas negali per „Ilogic“ pateikti pareiškimo apie pasitraukimą iš sutarties, sudarytos su Partneriu.

4. Klientas gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį su „Ilogic“ , informuodamas jį el. laišku siunčiamu adresu epost@multinorfinans.no arba telefonu +47 21 999 417.

5. „Ilogic“ bet kuriuo metu gali nutraukti Sutartį laikydamasis galiojančių teisės aktų. Tokiu atveju Klientas gaus pareiškimą, kad „Ilogic“ atsisako sutarties, kuris bus išsiųstas Formoje nurodytu el. pašto adresu arba raštu – registruotu laišku.

 

8 § BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Šie Reglamentai pilnai, išsamiai ir išskirtinai nustato visų „Ilogic“ teikiamų Paslaugų pobūdį tarpininkaujant Portalui, nebent tinkamai įgaliotas „Ilogic“ atstovas, įpareigotas veikti jo vardu, aiškiai suderins ką kitą su Klientu ir patvirtins tai patvarioje laikmenoje.

2. Sąlygose nenumatytiems klausimams taikomos bendros Lenkijos įstatymų nuostatos. Tačiau šie nutarimai neturi įtakos galiojančioms įstatymų nuostatoms, taip pat pareigai, reikalui esant, taikyti kitus nei Lenkijos įstatymus Klientui, kuris yra Vartotojas.

3. Ginčus svarsto atitinkamas visuotinis teismas pagal galiojančias teisines nuostatas, tačiau jeigu Klientas nėra Vartotojas – bet kokius ginčus sprendžia „Ilogic“ būstinės vietoje veikiantis teismas laikydamasis vien tik Lenkijos Respublikos įstatymų.

4. Klientas turi teisę naudoti neteismines priemones pretenzijoms ir reikalavimams, kylantiems iš su „Ilogic“ sudarytų Sutarčių, spręsti. Klientas, kuris yra Vartotojas, taip pat turi teisę perduoti bylą subjektams, kuriems suteikta teisė nagrinėti ginčus ne teismo tvarka. Informaciją šia tema galima rasti interneto svetainėje http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

5. Šie Reglamentai nemokamai pateikiami Portale ir perduodami Klientui patvarioje laikmenoje (el. paštu) – kartu su užsakymo priėmimo patvirtinimu, taip pat yra prieinami kiekvienu Kliento prašymu – tokia forma, kuri leidžia jas atkurti ir įrašyti Kliento naudojamoje teleinformacinėje sistemoje.

6. „Ilogic“ pasilieka teisę keisti Paslaugų teikimo apimtį ir būdą, vykdyti ir atšaukti reklamines kampanijas.

7. „Ilogic“ pasilieka teisę keisti šiuos Reglamentus. Bet kokie Taisyklių pakeitimai įsigalioja per 14 dienų nuo jų paskelbimo ar perdavimo Klientui dienos ir taip pat taikomi tolesniam iki šios dienos sudarytų Sutarčių įgyvendinimui, nebent Klientas pareikštų prieštaravimų dėl pakeitimų – tokiu atveju Sutartis nutraukiama įsigaliojus pakeistiems Reglamentams.

 

Priedas Nr. 1: Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo (Privatumo politika)

Priedas Nr. 2: Hipotekos ir vartojimo kreditų paslaugos ir kreditingumo patikrinimas.

Priedas Nr. 3: Draudimo paslaugos

Priedas Nr. 4: Prieigos prie universalios kredito informacinės sistemos „Gjeldsregisteret“ paslauga ir hipotekos bei vartojimo paskolų refinansavimo skatinimas

 

Priedas Nr. 2

HIPOTEKOS IR VARTOTOJŲ KREDITO PASLAUGŲ BEI KREDITINGUMO VERTINIMO SĄLYGOS

Šis Priedas taikomas Klientams, besinaudojantiems hipotekos, vartojimo kredito ir kreditingumo tikrinimo paslaugomis. Tiek, kiek nereglamentuoja šis Priedas, taikomos bendrosios Taisyklių nuostatos. Jei bendrosios Taisyklių nuostatos prieštarauja Priedo nuostatoms, pirmenybė teikiama Priedo nuostatoms.

 

§ 1. SĄVOKOS

Kai sąvoka rašoma didžiąja raide arba remiantis šiais Reglamentais parengtuose dokumentuose, tyrimuose ir korespondencijoje, reikėtų manyti, kad sąvokos reiškia:

1. Paslauga – paslauga, kurią sudaro trečiųjų šalių (Partnerių) ir jų teikiamų paslaugų (Partnerių paslaugų) pristatymas ir reklamavimas. Paslauga apima informacijos apie pasirinktas Partnerių siūlomas paslaugas pristatymą, pagalbą sudarant sutartis su Partneriu, taip pat nuolatinį galimybių naudotis kitomis Partnerių siūlomomis paslaugomis stebėjimą. Paslauga teikiama naudojant nuotolinio ryšio priemones, visų pirma elektroniniu paštu, telefonu, SMS, VoIP ar kitomis tiesioginėmis programėlėmis. Paslauga teikiama tol, kol Klientas atsisakys Paslaugos;

2. Produktas – finansinė paslauga, ypač vartojimo kreditas, kreditinė kortelė, paskola arba kita paslauga, kurią Institucija siūlo per Partnerį; Hipotekos produktas – banko įstaigos suteikta paskola, patvirtinta hipoteka įkeičiant nekilnojamąjį turtą;

3. Pasiūlymas – Įstaigos parengtas pasiūlymas sudaryti Produkto sutartį su Klientu, pateikiamas Klientui per Partnerį;

4. Partneris – subjektas, bendradarbiaujantis su „Ilogic“, kuris yra finansinis tarpininkas Norvegijoje ir Lenkijoje;

5. Institucija – subjektas, vykdantis finansinę veiklą Norvegijoje ir Lenkijoje ir teikiantis paskolų bei kredito paslaugas, kuris per Partnerį pateikia pasiūlymą Klientui;

 

§ 2. BENDROSIOS PORTALO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Partnerio Paslaugomis kredito tarpininkavimo srityje (Produktai, išskyrus hipotekos Produktus) galima naudotis tik tuo atveju, jei Klientas yra davęs savanorišką sutikimą atskleisti asmens duomenis kreditingumą tikrinantiems subjektams.

2. Per Portalą teikiamos Produktų Paslaugos, išskyrus hipotekos Produktus:

a) išankstinės informacijos apie Institucijų siūlomus Produktus pristatymas,

b) Klientui rekomenduojamas pasirinktas Partneris, kuris yra: finansinis tarpininkas; įmonės kreditingumo tikrintojas;

c) Klientų aptarnavimas, įskaitant tiesioginius ryšius, užmezgant bendradarbiavimą ir naudojantis Partnerio paslaugomis,

d) nuolatinis galimybės gauti daugiau paslaugų Norvegijoje ir Lenkijoje per Partnerį stebėjimas ir Klientų supažindinimas su tokiomis galimybėms (toliau – „Finansų stebėjimas“).

3. Hipotekos produktų srityje paslaugą sudaro tik Subjektų, kurie yra kredito tarpininkai hipotekos paskolų srityje, rinkodara. „ILogic“ neteikia patarimų, neremia Klientų ir nepriima hipotekos paskolos dokumentų. „ILogic“ nereklamuoja hipotekos paskolų. Hipotekos produktu besidomintis Klientas gali laisvai nuspręsti naudotis Portale reklamuojamo kredito tarpininko paslaugomis (Partneris).

4. „ILogic“ veikla hipotekos paskolų srityje susideda iš vadinamosios subjektus susiejančios veiklos. Šis terminas reiškia subjektą, kuris vartotoją tiesiogiai ar netiesiogiai tik sieja su skolintoju ar kredito tarpininku. „ILogic“ veikla neviršija bendro kreditoriaus ar hipotekos tarpininko pasiūlymo pristatymo, duomenų perdavimo vartotojui, kreditoriui ar hipotekos paskolos tarpininkui, pateikimo, leidžiančio užmegzti kontaktą. „ILogic“ gali pateikti paskolų pasiūlymų palyginimą.

5. Klientas privalo perskaityti visas bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas, pvz., Mokesčių ar komisinių įkainius ar tarifus. „Ilogic“ nėra įgaliotinis, atstovas arba nėra įgaliotas veikti Partnerio vardu ir jo naudai. Iš „Ilogic“ gavęs bendradarbiavimo su nurodytu Partneriu rekomendaciją, Klientas nukreipiamas tiesiai į to Partnerio svetainę ir savanoriškai užmezga su juo tiesioginį bendradarbiavimą.

6. Susitarimo objektas taip pat gali būti paslaugų, susijusių su produktais, išskyrus hipotekos produktus, teikimas:

a) Portale pateikti parodomąją paskolos skaičiuoklę ir kitas panašias funkcijas,

b) Kliento asmens duomenų rinkimas (vardas, pavardė, Kliento nurodyti kontaktiniai duomenys) ir preliminarus finansinės paslaugos poreikio nagrinėjimas, kad būtų galima rekomenduoti Partnerį ir atlikti finansinį stebėjimą;

c) bendradarbiavimo su pasirinktu Partneriu rekomendacijų pateikimas (nukreipimas į interneto svetainę),

d) pagalba užmezgant bendradarbiavimą su pasirinktu Partneriu – Klientui pranešus apie tokį poreikį.

7. „Ilogic“ paslaugas Klientui teikia nemokamai. „Ilogic“ neima jokių mokesčių iš Kliento už teikiamas Paslaugas.

8. „Ilogic“ pateikta informacija apie finansines paslaugas Norvegijoje ir Lenkijoje (Produktai) yra tik pavyzdys, o ne komercinis pasiūlymas.

9. Visas finansinio tarpininkavimo paslaugas teikia Partneris pagal atskirą susitarimą su Klientu. Šios taisyklės netaikomos Kliento bendradarbiavimui su Partneriu.

10. Administratorius neteikia jokių finansinių paslaugų. Finansines paslaugas teikia Institucijos pagal atskirą susitarimą su Klientu. Šios taisyklės netaikomos Kliento bendradarbiavimui su Institucija.

11. Klientas pripažįsta, kad visas sutartis su Partneriu ar Institucija sudaro tik gera valia, savo noru ir savo atsakomybe. „Ilogic“ nėra šių susitarimų šalis, neturi jiems jokios įtakos ir nėra atsakingas už jų turinį ar vykdymo būdą.

12. Klientas pripažįsta, kad bendradarbiavimo su Partneriu užmezgimo ar finansinės paslaugos gavimo sąlyga gali būti norvegų kalbos žinios komunikaciniu lygiu.

 

§ 3. PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. Klientas gali nurodyti Portale jį dominančius produktus, išskyrus hipotekos produktus, norėdamas gauti jo poreikius ir interesus atitinkančią finansinio stebėjimo paslaugą.

2. „Ilogic“ neteikia Produktų Pasiūlymų (finansinių paslaugų), išskyrus supaprastintas funkcijas ir modeliavimą, pasiekiamus Portale.

3. Registruodamasis Portale, Klientas nurodo savo vardą, pavardę, telefono numerį ir / arba el. pašto adresą.

4. „Ilogic“ gali priimti iš Klientų skenuotus dokumentus, kad galėtų juos pristatyti Partneriui (netaikoma hipotekos produktams).

5. „Ilogic“ taip pat siunčia Klientui el. laišką, SMS ar kitu būdu nuorodą į pasirinkto Partnerio interneto svetainę. Bendradarbiavimas su Partneriu gali būti užmegztas Portale.

6. „Ilogic“ pateikia suinteresuotam Klientui reikalingų dokumentų sąrašą ir anketą – atsižvelgiant į tai, kokia finansinė paslauga Klientą domina.

7. Tokiu būdu gautus Kliento asmens duomenis „Ilogic“ teikia Partneriui (netaikoma hipotekos produktams).

8. „Ilogic“ gali pateikti Asmens duomenis ir Kliento pateiktą informaciją – gavęs aiškų išankstinį sutikimą – paskirtai trečiajai šaliai, kad galėtų preliminariai įvertinti Kliento patikimumą ir kreditingumą.

9. Klientas pripažįsta, kad pakartotiniai klausimai dėl to paties asmens kreditingumo gali sumažinti kredito reitingą ir, jei sutikime ar Institucijos sistemose nurodyti subjektai neigiamai įvertina Klientą, netgi laikinai užblokuoti galimybę pasiūlyti Produktus tam tikram Klientui, už tokias aplinkybes ar pasekmes „Ilogic“ neatsako.

10. Konsultantas tinkamu laiku susisiekia su Klientu, rekomendavęs bendradarbiavimą su Partneriu, kad patvirtintų, ar Klientas sėkmingai užmezgė tokį bendradarbiavimą.

11. „Ilogic“ gali pakartotinai kreiptis į Klientą, kad galėtų teikti stebėjimo paslaugą, t.y. net kuriuo metu, vykdant šią Sutartį, konsultantas gali skambinti telefonu ar VoIP Klientui ir (arba) siųsti el. laišką ar SMS žinutę.

12. Iškilus problemoms, Taisyklėse nustatytomis sąlygomis, konsultantas gali padėti Klientui sudaryti sutartį su Partneriu ir pagal galimybes, paaiškinti Partnerio procedūras ir konkrečios veiklos prasmę (netaikoma hipotekos produktams).

 

§ 4. ATSAKOMYBĖ

1. „Ilogic“ neatsako už Portale pateiktų duomenų apie finansinius produktus ir Institucijų Pasiūlymus aktualumą ir tikslumą. Klientas pripažįsta, kad šį turinį rengia tik Institucijos, o „Ilogic“ vaidmuo apsiriboja erdvės suteikimu Portale jų publikavimui.

2. Klientas pripažįsta, kad „Ilogic“ neturi įtakos trečiųjų asmenų, įskaitant Instituciją, veikimo tempui ir būdui, ir kad teigiamas Kliento prašymo sudaryti Produkto sutartį pripažinimas gali būti įgyvendintas Institucijos nuožiūra.

3. „Ilogic“ neatsako už galimą sutarties su Institucija nesudarymą ar jos nevykdymą dėl pasirinkto Pasiūlymo sąlygų, pateiktų Portale, ar už su tuo susijusias pasekmes – visų pirma, bet ne tik, už Kliento patirtas išlaidas, įskaitant prarastą pelną ir netiesioginę žalą.

 

§ 5. SPECIALIOS VARTOJIMO KREDITŲ TAISYKLĖS

1. Šio Priedo § 5 nuostatos galioja tik tuo atveju, jei Paslauga taikoma produktui, kuris yra vartojimo kreditas, kaip apibrėžta 2011 m. gegužės 12 d. Įstatyme dėl vartojimo kredito (OL 2016 m. pozicija 1528, su pakeitimais) ir 2008 / 48 / EB 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančioje Tarybos direktyvą 87/102 / EEB (OL ES L 133, 2008-05-22, p. 66);

2. Visus duomenis ir informaciją apie vartojimo kreditą, kuriems aukščiau nurodytame 1 punkte taikomos teisės aktų nuostatos, rengia tik nurodytas Partneris, o Administratorius už juos neatsako;

3. Portalo reklamose ir informacijoje apie vartojimo kreditą pateikiami duomenys apie vartojimo kredito kainą, ypač palūkanų normą, vartotojui pateikiami nedviprasmiškai, suprantamai ir aiškiai;

4. Jei reikia, nurodoma sutarties trukmė, bendra suma, kurią turi sumokėti Klientas, kuris yra Vartotojas, taip pat įmokų ir kitų įstatymų reikalaujamų elementų suma;

5. Informacija, nurodyta aukščiau minėtose 2 ir 3 dalyse pateikiama Portale, remiantis nurodyto Partnerio parengtu reprezentatyviu pavyzdžiu;

6. Nurodytas Partneris nustato faktinę metinę palūkanų normą ir bendrą sumą, kurią Klientas turi sumokėti, remdamasis iš Kliento gauta informacija apie Kliento pageidaujamus Produkto komponentus. Jei Klientas nepateikia tokios informacijos, Partneris, remdamasis reprezentatyviu pavyzdžiu, nustato faktinę metinę palūkanų normą ir visą Kliento mokėtiną sumą.

7. Klientas pripažįsta, kad Administratorius turi teisę teikti tik Sutartyje nurodytas paslaugas – nedviprasmiškai, suprantamai ir aiškiai aprašytas Portale ir šiose Sąlygose, tačiau nėra įgaliotas atlikti teisinių veiksmų Partnerio vardu.

8. Klientas pripažįsta, kad gali būti reikalaujama, kad Partneris, kuris yra kredito tarpininkas, arba bankas, įvertintų Kliento, kuris yra Vartotojas, kreditingumą. Kreditingumas vertinamas remiantis informacija – iš Kliento gautais asmens duomenimis arba iš atitinkamų duomenų bazių ar Įstaigos duomenų rinkinių gauta informacija (jei taikoma). Šių subjektų prašymu Kliento gali būti paprašyta pateikti visus dokumentus ir informaciją, reikalingą kreditingumui įvertinti.

9. Administratorius nenagrinėja galutinio kliento kreditingumo ir neatsako už tokių patikrinimų rezultatą ir patikimumą.

10. Partneris ar bankas gali atsisakyti pateikti pasiūlymą, suteikti Klientui vartojimo paskolą ar sudaryti sutartį, už tai Administratorius neatsako.

11. Partneris privalo pateikti Klientui paaiškinimus dėl informacijos, suteiktos prieš sudarant vartojimo kredito sutartį, ir sudarytinos sutarties turinio – tokiu būdu, kuris suteikia galimybę nuspręsti dėl sutarties sudarymo (naudojantis pasiūlymu). Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, Klientas turėtų nedelsdamas pranešti apie visas abejones šiuo klausimu.

12. Klientas gauna nemokamą vartojimo paskolos sutarties projektą, jei banko nuomone jis atitinka vartojimo kredito suteikimo sąlygas. Administratorius nevertina vartojimo kredito suteikimo Klientui sąlygų įvykdymo ir nepriima sprendimo dėl jo suteikimo.

13. Prieš sudarydamas sutartį pagal pateiktą pasiūlymą, Klientas gali gauti informacijos formą, kurioje yra išsami, konkreti informacija apie pasiūlymo sąlygas.

 

Gdanskas, 2021-07-06

 

 

Priedas Nr. 3

DRAUDIMO PASLAUGŲ SĄLYGOS

Šis priedas taikomas Klientams, besinaudojantiems draudimo paslaugomis. Tiek, kiek nereglamentuoja šis Priedas, taikomos bendrosios Taisyklių nuostatos. Jei bendrosios Taisyklių nuostatos prieštarauja Priedo nuostatoms, pirmenybė teikiama Priedo nuostatoms.

 

§1 Apibrėžimai

Kai tam tikras terminas rašomas didžiąja raide arba dokumentuose, tyrimuose ir korespondencijose, parengtuose remiantis šiais nuostatais, reikia suprasti, kad turi šią reikšmę:

a) Paslauga - paslauga, kurią sudaro informacijos iš Pasiūlymu susidomėjusių klientų informacijos rinkimas ir šios informacijos perdavimas Draudimo partneriams pagal vieną iš šio priedo §2 3 punkte nurodytų variantų. Remdamiesi klientų pateikta informacija, draudimo partneriai pateikia pasiūlymus per svetainę. „Ilogic“ pristato ir reklamuoja draudimo partnerius ir jų teikiamas paslaugas (Partnerių paslaugas). Paslauga apima pagalbos teikimą klientams sudarant sutartis su draudimo partneriais, taip pat nuolatinį galimybių naudotis kitomis Draudimo partnerių paslaugomis stebėjimą (Stebėjimas). Paslauga teikiama naudojant nuotolinio ryšio priemones, visų pirma elektroniniu paštu, telefonu, SMS, VoIP ar kitomis tiesioginėmis programėlėmis. Paslauga teikiama tol, kol Klientas atsisakys Paslaugos;

b) Pasiūlymas - kvietimas sudaryti draudimo sutartį šiose srityse: transporto priemonių draudimas, turto draudimas ar kelionių draudimas.

c) Draudimo partneris – „Ilogic“ partneris, kuris yra draudimo tarpininkas. Dabartinį Draudimo partnerių sąrašą galite rasti svetainėje www.multinorfinans.no/partners.

 

§2 Bendrosios sąlygos

1. Kiekvienas suinteresuotas klientas turi galimybę peržiūrėti Draudimo partnerių parengtus Pasiūlymus, surinktus Portale.

2. Kliento duomenis perdavus Draudimo partneriui, Klientas gali pasirinkti Pasiūlymą ir sudaryti draudimo sutartį.

3. Nepaisant Draudimo paslaugos teikimo, Portale pateikiama draudimo informacija, kuria galima naudotis nemokamai, nebūtina registruotis ar pateikti asmens duomenų.

4. Paslauga, t.y. Draudimo sutartis teikiama per Draudimo partnerį, nepriklausomai nuo „ILogic“.

5. Duomenų perdavimas nebus įmanomas, nesutikus su Reglamentai ir Priedais.

6. Portalo Reglamentus galite rasti tinklalapyje www.multinorfinans.no tokia forma, kad bet kuriuo metu Vartotojas galėtų juos išsaugoti, atkurti ir susipažinti.

 

§3 Paslaugų aprašymas

1. Sutartis tarp Kliento ir „Ilogic“ yra sudaryta priimant Reglamentus kartu su Priedais ir galioja neribotą laiką, kol Klientas atsisako Sutarties ar atsisako Paslaugos.

2. Portale Klientas užpildo ten esančią elektroninę formą (Forma), pateikdamas informaciją apie draudimo dalyką (pvz. transporto priemonę) ir subjektą (pvz., transporto priemonių savininkus ir pagrindinius vartotojus), kad draudimo įmonės galėtų pateikti draudimo pasiūlymus. Tam tikra formoje nurodyta informacija gali praversti Draudimo partneriams rengiant Draudimo poreikių analizę.

3. Klientas, užpildydamas formą, pasirenka Draudimo partneriams teikiamos informacijos apimtį kaip Paslaugos dalį. Galima rinkti iš šių scenarijų:

a) Klientas užpildo draudimo bendrovių reikalaujamą informacijos rinkinį, įskaitant asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas) ir palieka kontaktinius duomenis (telefonas, el. paštas),

b) Klientas užpildo draudimo įmonių reikalaujamą informacijos rinkinį, tačiau atsisako pateikti asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas) ir palieka kontaktinius duomenis (telefonas, el. paštas),

c) Klientas užpildo draudimo bendrovių reikalaujamą informacijos rinkinį, įskaitant asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas) ir nepalieka kontaktinių duomenų (telefonas, el. paštas),

d) Klientas užpildo draudimo įmonių reikalaujamą informacijos rinkinį, tačiau atsisako pateikti asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas) ir nepalieka kontaktinių duomenų (telefonas, el. paštas),

e) Vartotojas užpildo dalį informacijos, kurios reikalauja draudimo kompanijos ir palieka Klientas duomenis (telefonas, el. paštas),

f) Klientas užpildo dalį informacijos, kurios reikalauja draudimo kompanijos ir nepalieka kontaktinių duomenų (telefonas, el. paštas),

g) Klientas neužpildo jokios informacijos, nors patvirtino, kad sutinka su Taisyklėmis – tai laikoma Partnerio parinktų draudimo pasiūlymų Paslaugos atsisakymu.

4. Paslaugos teikimo aprašymas:

a) Portale esančioje formoje Klientas nurodo informaciją apie draudimo objektą (pvz. transporto priemonę) ir subjektą (pvz., transporto priemonės savininkus ir pagrindinius Klientus). Reikalingos informacijos apimtis priklauso nuo to, koks draudimas domina Klientą (pvz. transporto priemonių, turto ar kelionių draudimas). Ši informacija gali būti perduota Draudimo partneriams tik sutikus su Reglamentais.

b) Formos užpildymas vartotojui yra nemokamas ir nereiškia draudimo sutarties sudarymo bei neįpareigoja Kliento sudaryti tokios sutarties.

c) Naudojimosi Paslauga sąlyga yra sutikimo laukelių formoje pažymėjimas, kurie būtini Paslaugoms teikti. Pažymėti sutikimo laukelius nėra privaloma, tačiau būtina teikiant Paslaugas.

d) Kliento identifikavimo duomenys ir (arba) kontaktiniai duomenys perduodami Draudimo partneriams. Nuo klientų duomenų atskleidimo Draudimo partneriams momento šie subjektai tampa nepriklausomu šių asmens duomenų valdytoju. „ILogic“ neatsako už pateiktų asmens duomenų tvarkymą, nebent pati juos tvarko ir tik tokia apimtimi.

5. „ILogic“ nesudaro draudimo sutarčių ir neveikia draudimo bendrovių vardu arba jokiu kitu būdu, nei aprašyta šiame priede, nedalyvauja sudarant ar vykdant sudarytas sutartis. „ILogic“ nesiima jokių papildomų veiksmų, padedančių sudaryti draudimo sutartį.

6. „iLogic“ teikiama informacija apie draudimo partnerių pasiūlymus nėra finansinė ar investicinė konsultacinė veikla.

7. Paslauga gali būti atšaukta bet kuriuo metu. Paslaugos bus teikiamos tol, kol „ILogic“ bus pranešta apie atsisakymą iš Paslaugų.

 

Gdanskas, 2021-07-06

 

Priedas Nr. 4: Prieigos prie universalios kredito informacinės sistemos „Gjeldsregisteret“ paslauga ir hipotekos bei vartojimo paskolų refinansavimo skatinimas

 

Šis priedas taikomas klientams, naudojantiems „Gjeldsregisteret“ kredito atskaitos sistemą ir hipotekos ir vartojimo paskolų refinansavimo skatinimui. Klausimais, kurių nereglamentuoja šis priedas, taikomos bendrosios Reglamentų nuostatos. Kilus prieštaravimams tarp bendrųjų Reglamentų nuostatų ir priedo, pirmenybė teikiama priedo nuostatoms.

 

§ 1. APIBRĖŽIMAI

Kai tam tikras terminas rašomas didžiąja raide arba dokumentuose, tyrimuose ir korespondencijose, parengtuose remiantis šiais nuostatais, reikia suprasti, kad turi šią reikšmę:

 

1. Paslauga - nemokama prieigos prie „Gjeldsregisteret“ kredito informacinės sistemos paslauga, kurią sudaro Kliento duomenų gavimas per Portalą apie bendrą įsipareigojimų sumą ir mėnesinių įmokų, mokamų iš Kliento, sumą, tokia apimtimi tobeikia forma, kokia buvo atskleisti „Gjeldsregisteret“ pagal galiojančius teisės aktus.

2. „Premium“ paslauga - nemokama (mainais už rinkodaros sutikimus) paslauga, kuria siekiama plėtoti kreditinę informaciją, gautą iš „Gjeldsregisteret“, ir pateikti ją įskaitoma ir vizualiai patrauklia forma kartu su pirminiu įsipareigojimo refinansavimo modeliavimu (Ataskaita) ir partnerio refinansavimo paslaugų skatinimu.

3. Partneris - „DigiFinans.no“, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinkis, Suomija, organizacijos numeris: FI27658056. Šis subjektas veikia kaip teisėtas finansinis tarpininkas Norvegijoje.

4. „Gjeldsregisteret“ - įstaiga, įsteigta Norvegijoje remiantis įstatymu „Informacija apie skolas vertinant privačių asmenų kreditingumą“ (Lov om gjeldsinformasjon vedredyittvurdering av privatpersoner), kuri renka, priima ir registruoja, taip pat teikia informaciją apie skolas pagal Vaikų ir šeimų ministerijos sutikimą. Šios įstaigos tikslas yra palengvinti saugų, tvarkingą ir veiksmingą informacijos apie skolas registravimą ir atskleidimą, kad būtų galima geriau atlikti kreditingumąir užkirsti kelią skolų problemoms tarp žmonių.

5. Produktas - finansinė paslauga, visų pirma paskola, konsolidavimo paskola ar kita Įstaigos per Partnerį siūloma paslauga; Hipotekos produktas - banko įstaigos suteikta paskola, užtikrinta nekilnojamojo turto hipoteka.

6. Įstaiga - subjektas, vykdantis finansinę veiklą Norvegijoje, teikiantis ypač paskolų ir kreditų paslaugas, teikiantis Klientui pasiūlymą per Partnerį;

7. Pasiūlymas – Įstaigos parengtas pasiūlymas sudaryti Produkto sutartį su Klientu, pateiktas Klientui per Partnerį.

 

§ 2. BENDROSIOS PASLAUGOS IR „PREMIUM“ PASLAUGOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Paslauga ir „Premium“ paslauga galima naudotis tik su sąlyga, kad sutiksite su Reglamentais kartu su Privatumo politika.

2. Norint naudotis Paslauga ir „Premium“ paslauga, Klientas turi prisijungti prie „Gjeldsregisteret“ naudodamas „BankID“ autentifikavimo įrankį.

3. Norint naudotis Paslauga ir „Premium“ paslauga reikalingas sutikimas, kad „Gjeldsregisteret“pateiktų „Ilogic“ duomenis apie Kliento įsipareigojimus tokia apimtimi, kiek juos turi pagal galiojančius teisės aktus.

4. Be to, norint naudoti „Premium“ paslaugą, reikalingas:

- sutikimas pateikti rinkodaros medžiagą elektroniniu paštu, telefonu ir (arba) programele, siekiant skatinti Partnerio paslaugas, susijusias su Kliento įsipareigojimų refinansavimu;

- sutikimas, kad „Ilogic“ pateiktų Ataskaitą Partneriui, kad būtų parengti ir pateikti Pasiūlymai, susiję su Kliento įsipareigojimų refinansavimu.

5. „Premium“ paslauga taip pat apima klientų palaikymą, įskaitant tiesioginius ryšius, užmezgant bendradarbiavimą ir naudojant partnerio paslaugas, o tai:

- nėra susijęs su finansinių konsultacijų vykdymu,

- neapima dokumentų, susijusių su prašymu gauti hipotetinį kreditą, priėmimo,

- neskatina ir nereklamuoja hipotetinio kredito. Hipotekos produktu susidomėjęs klientas gali laisvai nuspręsti naudotis reklamuojamo partnerio paslaugomis.

6. „ILogic“ veikla hipotekinių kreditų srityje kaip vad. asocijuojantis subjektas. Šis terminas suprantamas kaip subjektas, kuris vartotoją tiesiogiai ar netiesiogiai sieja tik su kreditoriumi ar kredito tarpininku. „ILogic“ veikla neviršija bendro partnerio ir pasiūlymo pateikimo ir duomenų, leidžiančių toliau susisiekti, pateikimo.

7. Klientas privalo perskaityti visas bendradarbiavimo su Partneriu sąlygas, pvz. mokesčių ir komisinių taisykles ar tarifus. „Ilogic“ nėra įgaliotasis atstovas ir jokiu būdu neturi įgaliojimų veikti Partnerio vardu ir jo naudai. Gavęs bendradarbiavimo su „Ilogic“ partneriu rekomendaciją, Klientas nukreipiamas tiesiai į Partnerio svetainę ir savanoriškai užmezga tiesioginį bendradarbiavimą su juo.

8. „Ilogic“ klientui Paslaugą ir „Premium“ paslaugą teikia nemokamai.

9. Ilogic pateikta informacija apie finansines paslaugas Norvegijoje (Produktai) yra iliustratyvi, pavyzdinė ir nėra pasiūlymas civilinės teisės prasme.

10. Visas finansinio tarpininkavimo paslaugas teikia Partneris pagal atskirą sutartį su Klientu. Šie reglamentai netaikomi Kliento ir Partnerio bendradarbiavimui.

11. „Ilogic“ neteikia jokių finansinių paslaugų. Finansines paslaugas teikia Įstaigos pagal atskirą sutartį su Klientu. Šie reglamentai netaikomi Kliento bendradarbiavimui su Įstaiga.

12. Klientas pripažįsta, kad visas sutartis su Partneriu ar Įstaiga sudaro tik savo noru, savanoriškai ir savo atsakomybe. „Ilogic“ nėra šių sutarčių šalis, neturi jokios įtakos joms ir nėra atsakinga už jų turinį ar vykdymo būdą.

13. Klientas pripažįsta, kad norvegų kalbos komunikacinės žinios gali būti sąlyga užmegzti bendradarbiavimą su Partneriu arba gauti finansinę paslaugą.

 

§ 3. PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

1. Norėdamas naudotis Paslauga, Klientas pateikia vardą ir pavardę, telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą.

2. Norint naudotis „Premium“ paslauga reikia nurodyti vardą ir pavardę, taip pat telefono numerį ir el. Pašto adresą. Gal kiti papildomi duomenys (nekilnojamasis turtas)?

3. Jei naudojama „Premium“ paslauga ir Klientas užmezga bendradarbiavimą su skatinamu artneriu, bet kokios kitos „Ilogic“ paslaugos Klientui teikiamos šių reglamentų 2 priede nustatytomis sąlygomis.

4. Kai „Premium“ paslauga apima produkto, kuris yra vartojimo kreditas, reklamavimą, pagal 2011 m. gegužės 12 d. Įstatymą dėl vartojimo kredito (OL 2016 m. str.1528 su pakeitimais) bei 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinčią Tarybos direktyvą 87/102/EEB (2008-05-22 ES OL 133 str. 66), taikomos šių Reglamentų§2 5 dalies („Specialiosios vartojimo paskolų taisyklės“) nuostatos.

 

§ 4. ATSAKOMYBĖ

1. „Ilogic“ nėra atsakinga už iš „Gjeldsregisteret“ gautų duomenų aktualumą ir tikslumą. Klientas pripažįsta, kad šį turinį rengia tik „Gjeldsregisteret“, o „Ilogic“ apsiriboja jų pateikimu ar struktūriniu ir grafiniu dizainu.

2. Klientas pripažįsta, kad „ILogic“ neturi jokios įtakos trečiųjų šalių, įskaitant „Gjeldsregisteret“ ir „Partner“, veiklos tempui ir būdui.

3. „ILogic“ neatsako už sutarties nesudarymą su Partneriu ar Įstaiga ar jos nevykdymą.

 

Gdanskas, 2021-07-06

 

 

Paklauskite dėl paskolų galimybių