INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (PRIVATUMO POLITIKA)

INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (PRIVATUMO POLITIKA)

 

1. BENDROJI INFORMACIJA

Šis dokumentas informuoja apie Portalo vartotojų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos būdus.

  

2. KAS YRA ASMENS DUOMENŲ ADMINISTRATORIUMI

Asmens duomenų administratoriumi yra Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (vert.: ribotos atsakomybės bendrovė komanditinė bendrija), su būstine Gdanske (80-393), Krynicka g. 1, įtraukta į įmonių registrą Lenkijos nacionaliniame teismų registre, kurį administruoja Gdansko teismo Gdańsk-Północ VII Nacionalinio teismų registro Ūkio skyrius, kurio Nr. KRS 0000709320, NIP (vert.: mokesčių mokėtojo kodas) 957-09-36-720, el. paštas: epost@multinorfinans.no, tel. +47 21 999 417 (Toliau: iLogic arba Administratorius).

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS

Vartotojų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis:

 a. būtini jiems naudojantis Portalu (GDPR, 6 straipsnis, 1 dalis, b punktas);

b. atsižvelgiant į savanoriškai duotą sutikimą (GDPR, 6 straipsnis, 1 dalis, a punktas):

siekiant suteikti galimybę Partneriams, atsižvelgiant į tai, kokia Paslauga Klientas domisi, t. y. finansiniai produktai, tokie kaip: vartojimo paskolų sutartys, hipotekos paskolos sutartys, kreditingumo patikrinimas, investicinės paslaugos, taip pat draudimo paslaugos, valiutos keitimas, vertimo paslaugos, mokesčių paslaugos ir socialinė apsauga;

norėdami siųsti pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su hipotekos ir paskolų tarpininkais, investavimo ir draudimo paslaugų, valiutos keitimo, vertimo paslaugų, mokesčių ir socialinės apsaugos paslaugų, siūlomų Norvegijoje ir Lenkijoje.

c. remiantis teisėtu interesu (GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), siekiant:

i. atlikti tyrimus ir analizuoti Klientų lūkesčius ir poreikius, tobulinti ir diegti naujas paslaugas, taip pat statistikos tikslais,

ii. komercinės informacijos ir produktų ar paslaugų rinkodaros turinio teikimas,

atsiskaitymai už suteiktas paslaugas su Partneriu;

reklamos ir rinkodaros komunikacijos kanalų pritaikymas pagal Jūsų pomėgius – atsižvelgiant į pateiktus duomenis, Jūsų paskyros nustatymus ir žiūrimą turinį, taip pat atsižvelgiant į Jūsų sutikimą ar naršyklės nustatymus, galime naudoti slapukus ir kitas panašias technologijas, kad sužinotume, iš kur gavote informacijos apie mūsų paslaugas ar kokiose interneto svetainėse lankotės prieš arba po apsilankymo Portale, kad galėtume geriau suprasti Jūsų poreikius ir patobulinti savo paslaugas,

reklaminių kampanijų ar lojalumo programų organizavimas ar bendras organizavimas,

mokėjimo paslaugų ir kitų trečiųjų šalių papildomų paslaugų, kurias naudojame teikdami Jums paslaugas, tvarkymas,

mūsų svetainių ir duomenų bazių naudojimo saugumo užtikrinimas, paslaugų teikimo Taisyklių laikymosi užtikrinimas, siekis užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui bei palaikyti mūsų sistemų teisingumą ir tęstinumą, įskaitant atsarginių kopijų kūrimą,

„iLogic“ reikalavimų nustatymas, vykdymas ar gynimas ir įrodymas, kad „iLogic“ įvykdė savo įsipareigojimus pagal įstatymus,

apsauga nuo sukčiavimo, siekiant užtikrinti teisinį ir fizinį administratoriaus saugumą,

atsakymas į klausimus ir prašymus, pateiktus naudojant Portalo formą arba el. paštu.

iii. Vykdant bendradarbiavimo atsiskaitymus su Partneriais (ILogic gauna iš Partnerio informaciją, ar paskolos paraiška liko priimta).

d. bet kokio teisinio įpareigojimo tvarkyti Jūsų duomenis vykdymas (GDPR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

 

4. DUOMENŲ TVARKYMO APRIBOJIMAS

Jei tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų duotu sutikimu – pvz. sutikimu siųsti tiesioginės rinkodaros medžiagą nuotolinės komunikacijos būdu – visada galite atšaukti savo sutikimą. Sutikimą galima bet kada atšaukti el. laišku siunčiamu adresu epost@multinorfinans.no. Sutikimo atšaukimas nereiškia neteisėto asmens duomenų tvarkymo, vykusio prieš jo atsiėmimą.

Tvarkysime Jūsų asmens duomenis per laikotarpį, būtiną minėtiems tikslams pasiekti, t.y.

i. visų paslaugų Jums vykdymo metu, taip pat po to:

ii. tiek, kiek reikalauja įstatymai arba

iii. „iLogic" vykdant teisiškai pagrįstus duomenų administratoriaus interesus aukščiau aprašytu mastu, t.y. tiek, kiek reikalinga „iLogic" ieškinių teikimui ir gynybai – per galimų šalių ieškinių senaties terminą,

iv. jei tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų duotu sutikimu, tvarkysime juos iki sutikimo atšaukimo.

c. Jūs visada teikiate asmens duomenis savanoriškai, tačiau kai kuriais atvejais duomenų pateikimas būtinas paslaugų vykdymo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui. Visada pažymime laukelius ir informaciją, kuri yra būtina, kad galėtume sudaryti su Jumis sutartį ir ją įgyvendinti arba privalome turėti Jūsų asmens duomenis, kad galėtume vykdyti įstatymų reikalavimus.

 

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR PROFILIAVIMAS

 Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

i. valstybės institucijoms ir subjektams, vykdantiems viešąsias užduotis arba veikiantiems valstybės institucijų vardu ir tikslais, kurie, mūsų pagrįstu įsitikinimu, bus vykdomi remiantis teisinėmis nuostatomis,

ii. remiantis atskiru sutikimu – atrinktiems Partneriams, atsižvelgiant į pasirinktos paslaugos tipą – aktualų Partnerių sąrašą galima rasti Portale www.multinorfinans.no/partners.

iii. remiantis įstatymų reikalaujama sutartimi, kuria patikėta tvarkyti asmens duomenis – subjektams, teikiantiems mums papildomas paslaugas, pavyzdžiui, klientų aptarnavimas, mokėjimo paslaugos, profesionalūs konsultantai ar įmonės, teikiančios prieglobos ir analitines paslaugas.

iv. remiantis pagrįstu Administratoriaus interesu – Partneriui, vykdant bendradarbiavimo susitarimus, susijusius su paramos ir reklamos paslaugų teikimu Partneriui.

b. Jūsų duomenis bus galima perduoti už Europos ekonominės erdvės ribų mūsų paslaugų teikėjams šalyse, turinčiose tinkamą apsaugos lygį pagal Europos Komisijos sprendimą, įskaitant subjektus, įsikūrusius Jungtinėse Amerikos Valstijose, dalyvaujančius „Privacy Shield“ programoje, arba remiantis konkrečiu asmens duomenų tvarkymo sutarties turiniu, t.y. Europos Komisijos priimtomis arba patvirtintomis standartinės asmens duomenų apsaugos sutarčių sąlygomis. Susisiekę su mumis galėsite gauti pateiktų duomenų kopijas.

c. Teikdami Jums paslaugas Portale, mes tvarkysime Jūsų duomenis automatiškai, įskaitant profiliavimą, susidedantį iš tam tikros mums žinomos informacijos panaudojimo Jūsų asmeninėms nuostatoms, pomėgiams ar poreikiams analizuoti ar numatyti, tačiau tai darysime tik tam, kad suasmenintume Jūsų naudojimosi Portalu galimybes ar galėtume geriau parinkti reklamas ir tiesioginės rinkodaros medžiagą, atitinkančią Jūsų poreikius, todėl tai niekada nesukels Jūsų atžvilgiu jokių teisinių pasekmių ar neturės esminės įtakos Jūsų situacijai.

 

6. JŪSŲ TEISĖS

 Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko „iLogic", turi teisių, susijusių su jų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant:

i. teisę susipažinti su asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti šių duomenų kopijas,

ii. teisę reikalauti ištaisyti (pataisyti) asmens duomenis – jei pastebite, kad duomenys yra neteisingi ar neišsamūs,

iii. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (vadinamoji „teisė būti pamirštam“) – tačiau su sąlyga, kad duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi (pvz. su sąlyga, kad paskyra buvo ištrinta), arba prieštaraujate duomenų tvarkymui, arba atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio tvarkymo pagrindo, arba duomenys tvarkomi neteisėtai, arba turi būti pašalinti, vykdant kylantį iš teisinių nuostatų įsipareigojimą,

iv. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą – tuo atveju, jei nurodysite, kad Jūsų duomenys yra neteisingi, duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau nenorite jų naikinti, kai Jūsų duomenys mums bus jau nebereikalingi, tačiau bus Jums reikalingi, siekiant nustatyti, apginti ar ištirti pretenzijas arba kai pareikšite prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo – kol bus nustatyta, ar teisėtas mūsų duomenų tvarkymo pagrindas viršija Jūsų prieštaravimo pagrindus,

v. teisę perduoti asmens duomenis – jei tvarkymas vykdomas automatiškai remiantis su Jumis sudaryta sutartimi arba remiantis Jūsų sutikimu,

vi. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, įskaitant profiliavimą – jei mes tvarkome Jūsų duomenis teisėto intereso pagrindu ir prieštaravimas yra pateisinamas Jūsų ypatinga situacija ir kai tvarkome Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir profiliuojame Jūsų duomenis rinkodaros tikslais.

b. Visus prašymus vykdyti minėtas teises galite pateikti el. paštu aukščiau nurodytais „iLogic" adresais. Stengsimės į Jūsų prašymus atsakyti nedelsiant, ne vėliau kaip per mėnesį nuo jų gavimo, nebent jų būtų daug ar sudėtingų. Tokiu atveju pranešime apie atsakymo pateikimo terminą. Visi prašymai yra nemokami, tačiau jei bus akivaizdžiai nepagrįsti ar perdėti, galėsime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į ryšio palaikymo ar prašomų veiksmų atlikimo išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų dėl tokio prašymo pateikimo.


c. Jei nuspręsite, kad „iLogic" pažeidė įstatymus tvarkydama Jūsų asmens duomenis, parašykite mums el. pašto adresu epost@multinorfinans.no. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t.y. Asmens duomenų apsaugos tarnybos viršininkui.

 d. Bet kuriuo metu galima atsisakyti paslaugų naudojantis Portalu, el. laišku adresu epost@multinorfinans.no. Dėl to bus nutrauktas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, nepažeidžiant prieš atsisakymą per Portalą vykdyto tvarkymo teisėtumo. Jei gausite pranešimą apie atsisakymą teikti paslaugas, duomenys bus ištrinti per 30 dienų.

 

7. DUOMENŲ PRIEINAMUMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Asmens duomenis tvarko tik įgalioti „iLogic" darbuotojai, bendradarbiai arba bendradarbiaujantys subjektai, remiantis teisėta sutartimi dėl asmens duomenų perdavimo ir tvarkymo, tinkamai apmokyti ir įgalioti.

 

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR APSAUGINĖS PRIEMONĖS

„iLogic" pareiškia, kad naudoja technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tvarkomų duomenų, priklausomai nuo jų kategorijos ir grėsmės, apsaugą, ypač saugo vartotojų asmens duomenis nuo atskleidimo pašaliniams asmenims, praradimo ar pažeidimo.

„ILogic“ įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis laikydamasi galiojančių įstatymų, visų pirma neatskleisti jų trečiosioms šalims ir tvarkyti juos tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais ir savo rinkodaros tikslais.

Asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėto atskleidimo pašaliniams asmenims, pašalinimo iš pašalinių asmenų, sunaikinimo, praradimo, sugadinimo ar pakeitimo, taip pat tvarkymo pažeidžiant visuotinai galiojančius įstatymus. Jūsų duomenims apsaugoti naudojame tinkamas saugumo priemones. Tai apima surinktų duomenų vidinę kontrolę, saugojimo ir tvarkymo procedūras bei fizines ir IT saugumo priemones, skirtas apsaugoti nuo neteisėtos prieigos prie sistemų, kuriose saugome asmens duomenis.

 

9. KOMERCINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS ELEKTRONINĖMIS RYŠIŲ PRIEMONĖMIS

1. Komercinę informaciją perduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis galima tik gavus Jūsų sutikimą.

2. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą gauti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai atsiųsti mums el. laišką su savo sutikimu el. paštu epost@multinorfinans.no.

 

10. SLAPUKŲ MECHANIZMAS

1. Slapukai

„ILogic“ naudoja cookies (slapukus) ir kitas panašias technologijas šiems tikslams:

i. portalo konfigūracijai,

ii. Portalo interneto svetainių turinio pritaikymui atsižvelgiant į vartotojo pageidavimus ir Portalo interneto svetainių naudojimo optimizavimui,

iii. Portalo vartotojo įrenginio ir jo vietos atpažinimui ir svetainės rodymui, pritaikytam individualiems jo poreikiams,

iv. vartotojo pasirinktų nustatymų įsiminimui ir vartotojo sąsajos suasmeninimui,

v. Portale lankomų puslapių istorijos įsiminimui, norint rekomenduoti turinį,

vi. šrifto dydžiui, interneto svetainės išvaizdai ir kt.

vii. vartotojo patvirtinimo Portale ir vartotojo prieigos Portale užtikrinimui,

viii. Portalo vartotojo prieigos palaikymui (po prisijungimo), kai vartotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Portalo skyriuje,

ix. teisingai pasirinktų Portalo funkcijų konfigūracijai, leidžiančiai visų pirma patikrinti naršyklės sesijų autentiškumą,

x. „ILogic“ teikiamų paslaugų tobulinimui ir efektyvumo didinimui,

xi. procesų, būtinų visam interneto svetainių funkcionalumo įgyvendinimui,

xii. Portalo interneto svetainių turinio pritaikymui atsižvelgiant į vartotojo pageidavimus ir Portalo interneto svetainių optimizacijai. Visų pirma, šie failai leidžia atpažinti pagrindinius vartotojo įrenginio parametrus ir parodyti interneto svetainę, pritaikytą jo individualiems poreikiams,

xiii. vartotojo lokalizacijos įsiminimui,

xiv. teisingai pasirinktų Portalo funkcijų konfigūracijai, leidžiančiai visų pirma pritaikyti vartotojui pateikiamą informaciją atsižvelgiant į jo lokalizaciją,

xv. analizėms, tyrimams bei peržiūrų auditams,

xvi. anoniminėms statistikoms, padedančioms suprasti, kaip Portalo vartotojai naudojasi Portalo interneto svetainėmis, leidžiančioms pagerinti jų struktūrą ir turinį,

xvii. Portalo saugumo ir patikimumo užtikrinimui.

b. išorinių cookies (slapukų) ir kitų panašių paslaugų Administratoriaus naudojamų technologijų tikslai:

i. multimedijos turinio pateikimas Portalo interneto svetainėse, kuris yra atsisiunčiamas iš išorinės interneto svetainės (pvz., vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl),

ii. bendrųjų ir anoniminių statinių duomenų rinkimas analizės priemonių pagalba (įskaitant Google Analytics),

iii. reklaminių skelbimų, pritaikytų vartotojo pageidavimams, pateikimas naudojant internetinės reklamos priemones.

c. Vartotojas turi teisę nuspręsti, ar jis nori leisti kompiuteryje naudoti slapukus, naudodamasis savo naršyklės nustatymais. Žemiau yra instrukcijos, kaip valdyti slapukus – naršyklės gamintojų instrukcijos:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 


Portale naudojami „Facebook“ socialinio tinklo papildiniai.

 

a. „Facebook“ papildinius galima atpažinti pagal „Facebook“ logotipą mūsų svetainėje. „Facebook“ papildinių apžvalgą galite rasti čia: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

b. Kai lankotės mūsų svetainėje, papildinys užmezga tiesioginį ryšį tarp Jūsų naršyklės ir „Facebook“ serverio. „Facebook“ gauna informaciją apie tai, kad apsilankėte mūsų svetainėje per IP adresą. Jei „Facebook“ spustelite „Patinka“ mygtuką, kai esate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros, galite susieti mūsų svetainės turinį su savo „Facebook“ profiliu. Todėl „Facebook“ gali priskirti apsilankymą mūsų svetainėje Jūsų vartotojo paskyrai.

c. Atminkite, kad mes, kaip tinklalapio teikėjai, negauname žinių apie perduotų duomenų turinį ir jų naudojimą „Facebooke“. Jei nenorite, kad „Facebook“ susietų Jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su „Facebook“ vartotojo paskyra, atsijunkite nuo savo „Facebook“ vartotojo paskyros.

d. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „Facebook“ privatumo politiką adresu http://www.facebook.com/policy.php.

 

Serverio žurnalai.

a. Naudojimasis svetaine apima užklausų siuntimą į serverį, kuriame saugoma svetainė. Kiekviena užklausa, nukreipta į serverį, išsaugoma serverio žurnaluose.

b. žurnalai, be kita ko, apima Jūsų IP adresą, serverio datą ir laiką, informaciją apie Jūsų naudojamą interneto naršyklę ir operacinę sistemą. Žurnalai įrašomi ir saugomi serveryje.

c. Serverio žurnaluose išsaugoti duomenys nėra susieti su konkrečiais žmonėmis, naudojančiais svetainę, ir mes nenaudojame jų Jūsų tapatybei nustatyti. Serverio žurnalai yra tik pagalbinė medžiaga, naudojama svetainei administruoti, o jų turinys nėra atskleidžiamas niekam, išskyrus asmenis, kuriems suteikta teisė administruoti serverį.

 

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

a. Ši Privatumo politika neapima jokių kitų subjektų tvarkomų asmens duomenų formų, kuriems asmens duomenys yra atskleidžiami remiantis vartotojo sutikimu ir kurie yra atskiri asmens duomenų valdytojai (kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente – GDPR). Visi įsipareigojimai, susiję su duomenų administratoriaus statusu, taikytini šiems subjektams.

 b. Duomenų administratorius pasilieka teisę keisti, atšaukti ar modifikuoti Portalo interneto svetainės funkcijas ar savybes, taip pat nutraukti veiklą, perduoti Portalo teises ir atlikti visus teisinius veiksmus, pagal galiojančius įstatymus. Visi „ILogic“ atlikti veiksmai negali pažeisti vartotojo teisių.

 


12. SUSISIEKIMAS SU DUOMENŲ ADMINISTRATORIUMI

Visus papildomus klausimus, susijusius su Privatumo politika ar asmens duomenų tvarkymu, prašome siųsti aukščiau nurodytu „ILogic“ adresu.

 

13. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Duomenų administratorius pasilieka teisę keisti Privatumo politiką.
Visi Privatumo politikos pakeitimai galioja nuo jų paskelbimo Portale dienos. „ILogic“ informuos kontaktuose nurodytu el. pašto adresu aktyvius vartotojus apie Privatumo politikos pakeitimus.

b. Žemiau nurodyta data yra naujausios Privatumo politikos versija.

  

 

2020-04-01