Asmens duomenų apdorojimo informacija

25.09.2019

1. BENDROJI INFORMACIJA
Šis dokumentas informuoja apie MULTINOR FINANS Portalo naudotojų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos būdus.

2. KAS YRA ASMENS DUOMENŲ ADMINISTRATORIUMI
Asmens duomenų administratoriumi yra Inventive Logic sp. z o. o. sp. k. su būstine Gdanske (80-393), Krynicka 1, KRS: 0000709320, PVM MK: 9570936720, el. paštas: epost@multinorfinans.no, tel. +47 21 999 417 (Toliau: iLogic arba Administratorius).

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS
Naudotojų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis:

1) būtini jiems naudojantis Portalu (BDAR, 6 straipsnis, 1 dalis, b punktas);
2) atsižvelgiant į savanoriškai duotą sutikimą, rinkodaros medžiagos perdavimui nuotolinio ryšio priemonėmis (BDAR, 6 straipsnis, 1 dalis, a punktas);
3) atsižvelgiant į savanoriškai duotą sutikimą (tačiau būtiną paslaugai suteikti), perduodami bendradarbiaujantiems subjektams, pvz. finansinių paslaugų tarpininkams, tiriantiems kreditingumą (BDAR 6 straipsnis, 1 dalis, a punktas);
4) remiantis teisėtai pagrįstu interesu (BDAR, 6 straipsnis, 1 dalis, f punktas), šiais tikslais:

1. atlikti klientų lūkesčių bei poreikių tyrimus ir analizę, tobulinti ir diegti naujas paslaugas bei statistiniais tikslais,
2. teikti komercinę informaciją ar rinkodaros medžiagą apie produktus ar paslaugas,
3. pritaikyti reklamos ir rinkodaros komunikacijos kanalus Jūsų pomėgiams – atsižvelgiant į pateiktus duomenis, paskyros nustatymus ir žiūrimą turinį, jei išreiškėte sutikimą ar priklausomai nuo interneto naršyklės nustatymų, mes galime naudoti slapukus ir kitas panašias technologijas norėdami sužinoti, iš kur gavote informaciją apie mūsų paslaugas ar kokiose interneto svetainėse lankėtės prieš ar po apsilankymo Portale, kad galėtume geriau suprasti Jūsų poreikius ir patobulinti mūsų paslaugas,
4. savarankiškai ar bendrai organizuoti reklamines kampanijas ar lojalumo programas,
5. tvarkyti trečiųjų šalių mokėjimo ir kitas pagalbines paslaugas, kurias naudojame teikdami Jums paslaugas,
6. užtikrinti mūsų svetainių ir duomenų bazių saugumą, reikalauti paslaugų teikimo Taisyklių laikymosi, užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui bei užtikrinti teisingą mūsų sistemų darbą ir tęstinumą, darant atsargines kopijas,
7. nustatyti, vykdyti ar ginti iLogic reikalavimus ir įrodyti, kad iLogic įvykdė įstatymuose numatomus įsipareigojimus,
8. saugoti nuo piktnaudžiavimo, sukčiavimo siekiant užtikrinti teisinį ir fizinį administratoriaus saugumą,
9. atsakyti į klausimus ir prašymus, pateiktus naudojant formą svetainėje arba el. paštu.

5) vykdant teisinę prievolę tvarkyti Jūsų duomenis, visų pirma mokesčių ir apskaitos vedimo tikslais (BDAR, 6 straipsnis, 1 dalis, c punktas).

4. DUOMENŲ TVARKYMO APRIBOJIMAS
1) Jei tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų duotu sutikimu – pvz. sutikimu siųsti rinkodaros medžiagą nuotolinės komunikacijos būdu – visada galite atšaukti savo sutikimą. Sutikimą galima bet kada atšaukti el. laišku siunčiamu adresu epost@multinorfinans.no. Sutikimo atšaukimas nereiškia, kad asmens duomenų tvarkymas, kuris vyko prieš jo atsiėmimą, yra neteisėtas.
2) Tvarkysime Jūsų asmens duomenis per laikotarpį, būtiną minėtiems tikslams pasiekti, t. y.:

1. ypač visų Jums vykdomų paslaugų metu, taip pat po to:
2. per įstatymo reikalaujamą laikotarpį ir įstatymo reikalaujamoje apimtyje, arba
3. iLogic vykdant teisiškai pagrįstus duomenų administratoriaus interesus aukščiau aprašytu mastu, t.y. tiek, kiek reikalinga iLogic ieškinių teikimui ir gynybai – per galimų šalių ieškinių senaties terminą,
4. jei tvarkome Jūsų duomenis remdamiesi Jūsų duotu sutikimu, tvarkysime juos tol, kol jis bus atšauktas.

3) Jūs visada teikiate asmens duomenis savanoriškai, tačiau kai kuriais atvejais duomenų pateikimas būtinas paslaugų vykdymo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui. Visada pažymime laukelius ir informaciją, kuri yra būtina, kad galėtume sudaryti su Jumis sutartį ir ją įgyvendinti arba būtina, kad galėtume vykdyti įstatymų reikalavimus.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR PROFILIAVIMAS
1) Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

1. valstybės institucijoms ir subjektams, vykdantiems viešąsias užduotis arba veikiantiems valstybės institucijų vardu ir tikslais, kurie, mūsų pagrįstu įsitikinimu, bus vykdomi remiantis teisinėmis nuostatomis,
2. remiantis atskiru sutikimu – konkrečioms Norvegijos finansų įstaigoms, kreditingumą vertinančioms įstaigoms, kredito ir draudimo tarpininkams,
3. remiantis įstatymais reikalaujama asmens duomenų patikėjimo sutartimi – subjektams, kurie teikia mums papildomas paslaugas, tokias kaip klientų aptarnavimas, mokėjimo paslaugos, profesionalūs konsultantai ar įmonės, teikiančios prieglobos ir analitines paslaugas.

2) Jūsų duomenis bus galima perduoti už Europos Ekonominės Erdvės ribų mūsų paslaugų teikėjams šalyse, turinčiose tinkamą apsaugos lygį pagal Europos Komisijos sprendimą, įskaitant subjektus, įsikūrusius Jungtinėse Valstijose, dalyvaujančius „Privacy Shield“ programoje, arba remiantis konkrečiu asmens duomenų tvarkymo sutarties turiniu, t.y. Europos Komisijos priimtomis arba patvirtintomis standartinės asmens duomenų apsaugos sutarčių sąlygomis. Susisiekę su mumis galėsite gauti pateiktų duomenų kopijas.
3) Teikdami Jums paslaugas Portale, mes tvarkysime Jūsų duomenis automatiškai, įskaitant profiliavimą, susidedantį iš tam tikros mums žinomos informacijos panaudojimo Jūsų asmeninėms nuostatoms, pomėgiams ar poreikiams analizuoti ar numatyti, tačiau tai darysime tik tam, kad suasmenintume Jūsų naudojimosi Portalu galimybes ar galėtume geriau parinkti reklamas ir rinkodaros medžiagą, atitinkančią Jūsų poreikius, todėl tai niekada nesukels Jūsų atžvilgiu jokių teisinių pasekmių ar neturės esminės įtakos Jūsų situacijai.

6. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
1) Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko iLogic, turi teisių, susijusių su jų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant:

1. teisę susipažinti su asmens duomenimis, įskaitant teisę gauti šių duomenų kopijas,
2. teisę reikalauti ištaisyti (pataisyti) asmens duomenis – jei pastebite, kad duomenys yra neteisingi ar neišsamūs,
3. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (vadinamoji „teisė būti pamirštam“) – tačiau su sąlyga, kad duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi (pvz. su sąlyga, kad paskyra buvo ištrinta), arba prieštaraujate duomenų tvarkymui, arba atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio tvarkymo pagrindo, arba duomenys tvarkomi neteisėtai, arba turi būti pašalinti, vykdant kylantį iš teisinių nuostatų įsipareigojimą,
4. teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą – tuo atveju, jei nurodysite, kad Jūsų duomenys yra neteisingi, duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau nenorite jų naikinti, kai Jūsų duomenys mums bus jau nebereikalingi, tačiau bus Jums reikalingi, siekiant nustatyti, apginti ar ištirti pretenzijas arba kai pareikšite prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo – kol bus nustatyta, ar teisėtas mūsų duomenų tvarkymo pagrindas viršija Jūsų prieštaravimo pagrindus,
5. teisę perduoti asmens duomenis – jei tvarkymas vykdomas automatiškai remiantis su Jumis sudaryta sutartimi arba remiantis Jūsų sutikimu,
6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, įskaitant profiliavimą – jei mes tvarkome Jūsų duomenis teisėto intereso pagrindu ir prieštaravimas yra pateisinamas Jūsų ypatinga situacija ir kai tvarkome Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir profiliuojame Jūsų duomenis rinkodaros tikslais.

2) Visus prašymus vykdyti minėtas teises galite pateikti el. paštu aukščiau nurodytais iLogic adresais. Stengsimės į Jūsų prašymus atsakyti nedelsiant, ne vėliau kaip per mėnesį nuo jų gavimo, nebent jų būtų daug ar būtų sudėtingi. Tokiu atveju mes Jums pranešime apie atsakymo pateikimo terminą. Visi prašymai yra nemokami, tačiau jei bus akivaizdžiai nepagrįsti ar perdėti, galėsime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į ryšio palaikymo ar prašomų veiksmų atlikimo išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų dėl tokio prašymo pateikimo.
3) Jei nuspręsite, kad iLogic pažeidė įstatymus tvarkydama Jūsų asmens duomenis, parašykite mums el. pašto adresu epost@multinorfinans.no. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t.y. Asmens duomenų apsaugos tarnybos viršininkui.

7. DUOMENŲ PRIEINAMUMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
Asmens duomenis tvarko tik įgalioti iLogic darbuotojai ar bendradarbiai arba bendradarbiaujantys subjektai, remiantis teisėta sutartimi dėl asmens duomenų perdavimo ir tvarkymo, tinkamai apmokyti ir įgalioti.

8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR APSAUGINĖS PRIEMONĖS
iLogic pareiškia, kad naudoja technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų tvarkomų duomenų, priklausomai nuo jų kategorijos ir grėsmės, apsaugą, ypač saugo naudotojų asmens duomenis nuo atskleidimo pašaliniams asmenims, praradimo ar pažeidimo.

9. SLAPUKŲ MECHANIZMAS
1) iLogic naudoja cookies (slapukus) ir kitas panašias technologijas šiems tikslams:

1. portalo konfigūracijai,
2. Portalo interneto svetainių turinio pritaikymui atsižvelgiant į naudotojo pageidavimus ir Portalo interneto svetainių naudojimo optimizavimui,
3. Portalo naudotojo įrenginio ir jo vietos atpažinimui ir svetainės rodymui, pritaikytam individualiems jo poreikiams,
4. naudotojo pasirinktų nustatymų įsiminimui ir naudotojo sąsajos suasmeninimui,
5. tinklalapyje lankomų puslapių istorijos įsiminimui, norint rekomenduoti turinį,
6. šrifto dydis, interneto svetainės išvaizda ir kt.
7. naudotojo patvirtinimo portale ir naudotojo prieigos portale užtikrinimui,
8. Portalo naudotojo prieigos palaikymui (po prisijungimo), kai naudotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Portalo skyriuje,
9. teisingai pasirinktų Portalo funkcijų konfigūracijai, leidžiančiai visų pirma patikrinti naršyklės sesijų autentiškumą,
10. iLogic teikiamų paslaugų tobulinimui ir efektyvumo didinimui,
11. procesų, būtinų visam interneto svetainių funkcionalumui įgyvendinimui,
12. Portalo interneto svetainių turinio pritaikymui atsižvelgiant į naudotojo pageidavimus ir Portalo interneto svetainių optimizacijai. Visų pirma, šie failai leidžia atpažinti pagrindinius naudotojo įrenginio parametrus ir parodyti interneto svetainę, pritaikytą jo individualiems poreikiams,
13. naudotojo lokalizacijos įsiminimui,
14. teisingai pasirinktų Portalo funkcijų konfigūracijai, leidžiančiai visų pirma pritaikyti naudotojui pateikiamą informaciją atsižvelgiant į jo lokalizaciją,
15. analizėms ir tyrimams bei peržiūrų auditams,
16. anoniminėms statistikoms, padedančioms suprasti, kaip Portalo naudotojai naudojasi Portalo interneto svetainėmis, leidžiančioms pagerinti jų struktūrą ir turinį,
17. Portalo saugumo ir patikimumo užtikrinimui.

2) išorinių cookies (slapukų) ir kitų panašių paslaugų Administratoriaus naudojamų technologijų tikslai:

1. multimedijos turinio pateikimas Portalo interneto svetainėse, kuris yra atsisiunčiamas iš išorinės interneto svetainės (pvz., vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl),
2. bendrųjų ir anoniminių statinių duomenų rinkimas analizės priemonių pagalba (įskaitant Google Analytics),
3. reklaminių skelbimų, pritaikytų naudotojo pageidavimams, pateikimas naudojant internetinės reklamos priemones.

3) Naudotojas turi teisę nuspręsti, ar jis nori leisti kompiuteryje naudoti slapukus, naudodamasis savo naršyklės nustatymais. Žemiau yra instrukcijos, kaip valdyti slapukus – naršyklės gamintojų instrukcijos:

1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
2. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
4. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
5. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html


10. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
1) Ši Asmens duomenų apdorojimo informacija neapima jokių kitų subjektų tvarkomų asmens duomenų formų, kuriems asmens duomenys yra atskleidžiami remiantis naudotojo sutikimu ir kurie yra atskiri asmens duomenų valdytojai (kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente – GDPR). Visi įsipareigojimai, susiję su duomenų administratoriaus statusu, taikytini šiems subjektams.
2) Duomenų Administratorius pasilieka teisę keisti, atšaukti ar modifikuoti Portalo interneto svetainės funkcijas ar savybes, taip pat nutraukti veiklą, perduoti Portalo teises ir atlikti visus teisinius veiksmus, pagal galiojančius įstatymus. Visi iLogic atlikti veiksmai negali pažeisti naudotojo teisių.

11. SUSISIEKIMAS SU DUOMENŲ ADMINISTRATORIUMI
Visus papildomus klausimus, susijusius su Asmens duomenų apdorojimo informacija ar asmens duomenų tvarkymu, prašome siųsti aukščiau nurodytu iLogic adresu.

12. ASMENS DUOMENŲ APDOROJIMO INFORMACIJOS PAKEITIMAI
1) Duomenų Administratorius pasilieka teisę keisti Asmens duomenų apdorojimo informaciją. Visi Asmens duomenų apdorojimo informacijos pakeitimai galioja nuo jų paskelbimo dienos Portalo interneto svetainėse. iLogic informuos kontaktuose nurodytu el. pašto adresu aktyvius naudotojus apie Asmens duomenų apdorojimo informacijos pakeitimus.
2) Žemiau nurodyta data yra naujausios Asmens duomenų apdorojimo informacijos įsigaliojimo data.

2019 m. rugsėjo 25 d.