NO

Vilkår for bruk av Nettstedet

§ 1. DEFINISJONER

Når et gitt begrep er skrevet med stor bokstav eller i dokumentasjon, analyser og korrespondanse utarbeidet på grunnlag av dette Reglementet, bør det antas at de har følgende betydning:

a) iLogic eller iLogic – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa [aksjeselskap kommandittselskap] med forretningskontor i (80-386) Gdańsk, ul. Lęborska 3B, innført i register over næringsdrivende ved Krajowy Rejestr Sądowy [Polens Register for Selskaper og Stiftelser], ført av Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku [Gdańsk-Północ Tingrett i Gdańsk] VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [6. Næringsavdeling ved Polens Register for Selskaper og Stiftelser], med KRS-nummer 0000709320, skatteidentifikasjonsnummer NIP: 957-09-36-720, som er en Part i Avtalen med Kunden;

b) Kunde - en fysisk person, juridisk person eller en organisasjonsenhet med rettslig handleevne som bruker tjenestene levert av iLogic.

c) Forbruker - en Kunde som er en fysisk person som bruker Tjenestene via Nettstedet til formål som ikke er direkte relatert til hans/hennes nærings- eller profesjonelle virksomhet.

d) Nettsted – betyr multinorfinans.no nettsiden sammen med dens undersider, lenker og andre funksjoner som Tjenestene tilbys Kundene gjennom.

e) Skjema - funksjonalitet som er tilgjengelig elektronisk på Nettstedet, sosiale nettverk eller andre nettsider, ved hjelp av hvilken Kunden oppgir personopplysninger som er nødvendige eller nyttige for å bruke Tjenesten og/eller overføre data til Partneren;

f) Personopplysninger - all informasjon som gjør det mulig å identifisere en Kunde som er en fysisk person, inkludert opplysninger om hans/hennes familie-, økonomiske-, profesjonelle situasjon, eiendom osv.;

g) Tjeneste - en engangsytelse eller abonnement, med omfanget angitt i Vedlegget til Reglementet for en gitt type ytelse.

h) Partnerens Tjeneste - Tjenesten levert av Partneren direkte til Kunden på grunnlag av avtalen inngått med ham/henne. iLogic er ikke part i Kundens avtaler med Partnere, den er ikke ansvarlig for deres tjenester. Rollen til iLogic er kun å promotere (markedsføre) Partnerne. Partnerens Tjenester kan omfatte finansielle produkter som: forbrukslånsavtaler, boliglånsavtaler, kredittvurdering, investeringstjenester, samt forsikringstjenester, valutaveksling, oversettelsestjenester, skatte- og trygdetjenester. Kunden velger selv å bruke Partnerens Tjeneste, på grunnlag av markedsføringsmateriell (reklamemateriell) presentert av iLogic. Partnerens Tjenester kan være avgiftsbelagte.

i) Partner - en tjenesteleverandør angitt i iLogics reklamemateriell, promotert av iLogic på grunnlag av en samarbeidsavtale inngått med iLogic. Partneren er en profesjonell enhet som opererer i henhold til loven som er relevant for markedet den opererer på, og som er uavhengig ansvarlig for tjenestene som leveres til Kundene. Den nåværende listen over Partnere, fordelt på typer leverte Tjenestene, er tilgjengelig på Nettstedet på: www.multinorffinans.no/partners.

j) Avtale - en avtale om levering av Tjenester inngått av Kunden med iLogic, som er fjerntjenesten uten samtidig tilstedeværelse av partene, bekreftet elektronisk i en melding sendt til e-postadressen oppgitt av Kunden;

k) Reglement – disse ”Vilkår for bruk av Nettstedet”.

 

§ 2. GENERELLE REGLER FOR BRUK AV NETTSTEDET

1. Bruk av Tjenestene som tilbys gjennom Nettstedet er kun mulig under forutsetning av at man blir kjent på forhånd med Reglementet og Vedlegg nr. 1 (Personvernerpolicy), aksepterer dets bestemmelser uten forbehold og forplikter seg til å overholde dem.

2. For enkelte typer Tjenester kan iLogic kreve ytterligere samtykke, avhengig av måten Tjenesten gjennomføres på. Spesielt gjelder dette promotering av Partnerens Tjenester, som er knyttet til overføring av Kundens personopplysninger til en gitt Partner for å utarbeide et tilbud til Kunden. I slike tilfeller skal dette Reglementet gjelde sammen med det relevante Vedlegget (nr. 2, 3 eller 4) som beskriver nærmere omfanget av Tjenesten.

3. Nettstedet tilbyr Tjenestene som spesielt består av:

• Markedsføring av Partnere og Tjenestene Partneren tilbyr,

• Kundestøtte, inkludert direkte kontakt, ved etablering av samarbeid og bruk av Partnerens Tjenester,

• kontinuerlig overvåking av muligheten for å bruke andre tjenester som tilbys av Partnere (Overvåking), og/eller

• presentasjon av kredittopplysninger og tilbud om refinansiering av Kundens forpliktelser.

4. Gjenstanden for Avtalen kan også være levering av Tjenestene – som går ut på å:

• samle inn Kundens personopplysninger (passende for typen Partnerens Tjeneste Kunden er interessert i),

• overføre Kundens personopplysninger (passende for typen Partnerens Tjeneste Kunden er interessert i) til den aktuelle Partneren.

5. Kunden er forpliktet til å bli kjent med alle vilkår for samarbeid med Partneren, for eksempel reglementer eller tariffer for gebyrer og provisjoner. iLogic er ikke en fullmektig, agent og er ikke autorisert på noen måte til å handle på vegne av og til fordel for Partneren. Ved hjelp av iLogic etablerer Kunden kontakt med Partneren (f.eks. ved å omdirigere til nettside, overføre kontaktopplysninger) og frivillig etablerer direkte samarbeid med den.

6. Tjenestene levert av iLogic er gratis. Partnerens Tjenester kan være avgiftsbelagte på grunnlag av en egen avtale inngått av Kunden med Partneren.

7. Informasjon om Partnerens Tjenester er kun til informasjonsformål, er eksemplarisk og utgjør ikke et tilbud i sivilrettslig forstand.

8. Alle Partnerens Tjenester tilbys av Partneren på grunnlag av en egen avtale med Kunden. Dette reglementet gjelder ikke for samarbeidet mellom Kunden og Partneren.

9. Partnerens Tjenester tilbys i samsvar med loven som gjelder på stedet der Tjenesten leveres.

10. Partneren er ansvarlig for levering av tjenesten i samsvar med den gjeldende loven.

11. Kunden er innforstått med at han/hun inngår alle avtaler med Partneren kun av egen fri vilje, frivillig og på eget ansvar. iLogic er ikke en part i disse avtalene, den har ingen innvirkning på dem og er ikke ansvarlig for innholdet i dem eller måten de gjennomføres på.

12. Kunden er innforstått med at Partneren kan nekte å levere tjenesten til Kunden, så lenge dette er i samsvar med vilkårene for levering av tjenester tilbudt av en gitt Partner eller det relevante vernetinget.

 

§ 3. TILGANG TIL NETTSTEDET. KONTAKT MED ILOGIC

1. iLogic leverer Tjenestene kun som fjerntjenester - ved bruk av IKT-systemet, dvs. via Nettstedet og e-post, samt andre kommunikasjonsmidler, spesielt via telefon, SMS, VoIP eller andre direktemeldinger - i henhold til Kundens ønsker og preferanser. Noen av Nettstedets funksjoner kan være tilgjengelige kun etter bruk av lenken sendt til Kunden i en e-post eller etter pålogging.

2. Kunden kan når som helst si opp Tjenesten helt eller delvis.

3. Kontakt med iLogic angående og i forbindelse med levering av Tjenestene skjer kun på en av følgende måter:

• via e-post til følgende iLogic sin adresse:
finans@multinorffinans.no eller annen direkte e-postadressen til rådgiveren som har ansvar for Kundens sak;

• ved å bruke kontaktskjema som finnes på Nettstedets sider.

• via telefon, fra mandag til fredag, kl. 08:00 til 16:00, på følgende telefonnumre:
• polsktalende Kunder: +47 21 999 413, +48 58 731 96 59,
• norsktalende Kunder: +47 21 984118,
• engelsktalende Kunder: +47 21 984119,
• litauisktalende Kunder: +47 21 999417,
• russisktalende Kunder: +47 21 988 830;

4. Ved telefonkontakt av Kunden som ringer innenfor samme retningsnummer, belastes forbindelsesgebyr som for en ordinær telefonforbindelse, i henhold til leverandørens tariffpakke; ved telefonkontakt av Kunden som ringer til et annet retningsnummer enn det Kunden ringer fra, kan han/hun pådra seg tilleggsgebyrer knyttet til telefonsamtalen, i henhold til leverandørens tariff;

5. Vilkår for å bruke Nettstedet er at Kunden har datautstyr eller annen elektronisk enhet med installert og oppdatert programvare som lar ham/henne surfe på nettsider og med tilgang til Internett, samt en korrekt konfigurert e-postkonto.

6. iLogic gjør sitt ytterste for å sikre Kundene konstant tilgang til Nettstedet. iLogic garanterer imidlertid ikke en konstant, uavbrutt korrekt drift av alle eller noen av Nettstedets funksjonaliteter uten feil. iLogic skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader påført av Kundene eller tapte fordeler på grunn av avbrudd i tilgang til Nettstedet, spesielt hvis de er forårsaket av faktorer som er uavhengige av iLogic, inkludert spesielt force majeure, Internettsvikt, samt feil eller inkompatibilitet av utstyr eller Kundens programvare med Nettstedet.

7. iLogic forbeholder seg rett til å suspendere eller begrense alle eller noen av Nettstedets funksjonaliteter, samt å legge til, endre, supplere eller slette data, innhold og opplysninger som er lagt ut på Nettstedet - når som helst, uten å oppgi årsak eller informere Kundene om disse endringene.

8. Det er forbudt for Kunden å overføre ulovlig innhold, inkludert innhold som krenker tredjeparts personlige rettigheter, oppfordrer til å begå en forbudt handling, samt vulgære eller fornærmende uttalelser i forhold til iLogic eller tredjeparter.

9. Innholdet på Nettstedet og dataene oppgitt der, samt handelsnavn, beskrivelser og varemerker publisert på Nettstedet er beskyttet av loven, og all bruk av dem kan kun skje med skriftlig forhåndssamtykke fra iLogic eller en annen relevant enhet.

10. iLogic forbeholder seg rett til å nekte å levere Tjenestene til Kundene som bryter bestemmelsene i Reglementet, eller å trekke seg fra Avtalen når som helst, spesielt i følgende tilfeller:

• ved mottak av informasjon om brudd på Reglementet - inkludert spesielt forbud mot å overføre ulovlig innhold;

• dersom iLogic mottar informasjon eller rimelig mistanke om at Kunden har oppgitt uriktige data i løpet av Tjenestene som leveres;

• dersom opplysninger oppgitt av Kunden er ufullstendige og tillater ikke riktig gjennomførelse av Tjenesten; eller

• dersom Kunden opptrer i kontakter med iLogic i strid med reglene for sameksistens, særlig krever at iLogic utfører handlinger eller leverer tjenester utenfor Avtalens omfang eller overtaler iLogic til å gjennomføre Tjenesten på en slik måte at resultatet kunne bli brukt ulovlig eller i strid med formålet med Tjenesten;

• dersom, etter iLogic sin rimelige vurdering, de faktiske omstendighetene presentert av Kunden eller de bestemte omstendighetene av iLogic indikerer en kompleks eller spesielt komplisert eller ikke-standardisert karakter av saken, som forårsaker nødvendighet av å pådra seg uforholdsmessig innsats for å kunne levere Tjenesten.

 

§ 4. REGLER FOR LEVERING AV TJENESTER

1. Innlevering av en tydelig viljeerklæring for å være bundet av Avtalen ved å akseptere Reglementet og Personvernpolicy er ensbetydende med å inngå en Avtale med iLogic (også ved å innlevere en slik erklæring under en telefonsamtale).

2. iLogic leverer tjenester utelukkende på grunnlag av opplysninger og informasjon samt forklaringer gitt av Kunden.

3. Tjenester leveres av iLogic på vilkårene angitt i dette Reglementet sammen med Vedlegg angående enkelte typer Tjenester. Omfanget av de leverte Tjenestene eller måten de gjennomføres på kan endres i samsvar med Reglementet.

4. Etter å ha akseptert Reglementet, mottar Kunden fra iLogic til e-postadressen oppgitt i Skjemaet en bekreftelse på inngåelsen av Avtalen, dvs. en eller flere e-postmeldinger som inneholder spesielt dette Reglementet sammen med skjema av erklæring om å trekke seg fra Avtalen.

5. Kunden kan frivillig peke på Tjenestene som er av interesse for ham/henne på Nettstedet.

6. Under registrering på Nettstedet oppgir Kunden fornavn og etternavn, telefonnummer og/eller e-postadresse, og eventuelt type Tjenester han/hun er interessert i.

7. iLogic mottar som regel ikke dokumenter eller skanninger av dokumenter fra Kundene.

8. iLogic sender også Kunden via e-post, SMS eller på annen måte en lenke til nettsiden til den valgte Partneren. Etablering av samarbeid med Partneren skjer utenfor Nettstedet.

9. Som regel skal Kunden, som er interessert i samarbeid med Partneren, registrere seg på Partnerens nettside på egenhånd. I noen tilfeller kan dataene overføres til Partneren for å utarbeide et tilbud for Partnerens Tjeneste (det gjelder spesielt kreditt-, forsikringstjenester).

10. Telefonsamtaler kan tas opp, som Kunden vil bli informert om helt i begynnelsen av en slik samtale. Dersom Kunden ikke samtykker til opptak av samtalen, bør han/hun avbryte forbindelsen og bruke skjemaet som er tilgjengelig på Nettstedet eller kontakte iLogic på en annen måte. iLogic kan også arrangere en samtale med Kunden ved å bruke direktemeldinger som muliggjør deling av Kundens dataskjerm - dataene eller opptak fra slike videosamtaler vil ikke bli lagret av iLogic.

 

§ 5. ANSVAR

1. iLogic forplikter seg til å gjennomføre Tjenesten ved å opptre med tilbørlig aktsomhet som kreves fra en profesjonell enhet.

2. iLogic forbeholder seg at den ikke er ansvarlig for eventuelle konsekvenser av å oppgi uriktige, ufullstendige eller selektive data av Kunden i løpet av bruk av Partnerens Tjenester.

3. iLogic garanterer ikke at dataene som presenteres på Nettstedet eller markedsføringsmateriellet angående Partnerne er frie for feil. Rollen til iLogic er begrenset til å gi plass på Nettstedet for deres publisering.

4. Krav som følger av mangler ved den utførte Tjenesten behandles innenfor klageprosedyren, i samsvar med § 6 i dette Reglementet.

 

§ 6. KLAGER

1. I tilfelle Kunden finner mangler ved den utførte Tjenesten eller brudd på Reglementet gjort av iLogic, har Kunden rett til å levere inn en klage mot iLogic.

2. Klagen skal:

• sendes på klageskjemaet eller tilsvarende skjema som er tilgjengelig på Nettstedet eller på e-post til følgende adresse: finans@multinorffinans.no eller epost@multinorffinans.no - umiddelbart etter at årsaken til innsendingen har funnet sted, helst senest innen 7 dager fra Kunden har mottatt informasjon om en slik årsak,

• inneholde årsaken til klagen og definere omfanget av Kundens krav,

• inneholder Kundens gjeldende data som muliggjør tilbakemelding fra iLogic,

• angi andre forhold som er relevant for saken.

3. Datoen for mottak av klagen er forstått som datoen for innføring av den til midler for elektronisk kommunikasjon på en slik måte at iLogic kunne bli kjent med innholdet. I hvert tilfelle vil Kunden motta bekreftelse på at klagen ble mottatt av iLogic via e-post eller SMS.

4. iLogic behandler klagen innen 30 dager fra datoen for mottak av den av iLogic. iLogic sin avgjørelse angående klagen er endelig og kan ikke påklages til iLogic.

5. Ved mangel på svar på klagen innen fristen nevnt i forrige punktum, skal klagen anses som tatt til følge.

 

§ 7. ANGRERETT. OPPSIGELSE AV AVTALEN. TILBAKETREKKING AV SAMTYKKER

1. Tjenesten kan være engangs- eller abonnementsbasert. Ved abonnement er Tjenesten kontinuerlig og anses å være utført ved oppsigelse av kontrakten av Kunden eller iLogic.

2. I henhold til bestemmelsene i lov av den 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter har Kunden som er Forbruker rett til å si opp Avtalen uten å oppgi grunn og pådra seg kostnader innen 14 dager etter at den er inngått. Samtidig kan Kunden, i henhold til dette Reglementet, si opp Tjenesten når som helst og uten tidsbegrensninger. Ved å godta dette Reglementet, er Kunden innforstått med at erklæringen om å trekke seg fra Avtalen nevnt i forrige setning, kan sendes på skjemaet som er vedlagt i vedlegg nr. 2 til lov av den 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter eller på skjemaet som leveres til Kunden på en informasjonsbærer - sammen med informasjonen som sendes etter inngåelse av Avtalen.

3. Med tanke på at iLogic ikke er en part i avtale om Partnerens Tjeneste, kan ikke Kunden levere inn en erklæring om å trekke seg fra avtalen inngått med Partneren via iLogic.

4. Kunden kan når som helst si opp Avtalen med iLogic ved å sende e-post til følgende adresse: finans@multinorffinans.no eller ved å ringe +47 21 999413.

5. iLogic kan si opp Avtalen når som helst, i samsvar med gjeldende regelverk. Ved slikt tilfelle vil Kunden motta en erklæring om at iLogic trekker seg fra avtalen til e-postadressen som er oppgitt i Skjemaet eller skriftlig - med rekommandert post.

 

§ 8. SLUTTBESTEMMELSER

1. Dette Reglementet sammen med Vedlegg regulerer måten iLogic leverer alle Tjenester via Nettstedet på en fullstendig, omfattende og eksklusiv måte, med mindre en representant for iLogic med relevant fullmakt som er autorisert til å avgi viljeerklæringer på vegne av iLogic, uttrykkelig avtaler noe annet med Kunden, som vil være bekreftet på et informasjonsbærer.

2. I saker som ikke dekkes av Reglementet, skal det anvendes alminnelige bestemmelser som er gjeldende i polsk lov. Denne bestemmelsen bryter imidlertid ikke de ufravikelige lovbestemmelsene, samt plikten til å anvende andre bestemmelser enn polsk lov som er relevant for Kunden som er en Forbruker, dersom det er aktuelt.

3. Tvister behandles av den kompetente alminnelige domstolen bestemt i samsvar med relevante gjeldende regelverk, og dersom Kunden ikke er Forbrukeren - skal alle tvister bli løst av domstolen som har stedlig domsmyndighet med hensyn til iLogic sitt forretningssted og kun i samsvar med polsk lov.

4. Kunden har rett til å benytte utenrettslige måter for å håndtere klager på og gjøre krav som følger av Avtalene inngått med iLogic gjeldende. Kunden som er forbruker kan også ha rett til å henvise saken til behandling av enheter som er autorisert til å føre saksbehandling knyttet til utenrettslig løsning av forbrukertvister. Informasjon om dette er tilgjengelig på http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

5. Dette Reglementet er tilgjengelig gratis på Nettstedet og leveres til Kunden på informasjonsbærer (e-post) - sammen med bekreftelse på mottak av oppdrag, og gjøres også tilgjengelig på Kundens forespørsel - i en form som muliggjør reproduksjon og opptak av IKT-systemet som benyttes av Kunden.

6. iLogic forbeholder seg rett til å endre omfanget og måten for å tilby Tjenestene på, samt å gjennomføre og kansellere salgsfremmende kampanjer.

7. iLogic forbeholder seg rett til å innføre endringer i dette Reglementet. Eventuelle endringer i Reglementet trer i kraft innen 14 dager fra datoen for kunngjøring eller overføring av dem til Kunden og gjelder også for videre gjennomføring av Avtaler inngått før denne datoen, med mindre Kunden fremsetter innvendinger mot endringene - i et slikt tilfelle avsluttes Avtalen med ikrafttredelsen av det endrede Reglementet.

 

Vedlegg 1 : Informasjon om behandling av personopplysninger (Personvernpolicy).

Vedlegg 2: Boliglåns- og forbrukslånstjenester samt vurdering av kredittverdighet.

Vedlegg 3: Forsikringstjenester.

Vedlegg 4: Tilgangstjeneste for det alminnelige kredittopplysningssystemet "Gjeldsregisteret" og for promotering av refinansiering av boliglån og forbrukslån

 

Vedlegg 2

VILKÅR FOR BOLIGLÅNS- OG FORBRUKSLÅNSTJENESTER SAMT VURDERING AV KREDITTVERDIGHET

Dette Vedlegget gjelder for Kundene som benytter boliglåns-, forbrukerlånstjenester, samt vurdering av kredittvurdering. I saker som ikke er regulert av dette Vedlegget, skal det anvendes alminnelige bestemmelser oppgitt i Reglementet. Ved motstrid mellom Reglementets alminnelige bestemmelser og Vedlegget, skal bestemmelsene i Vedlegget komme først.

 

§ 1. DEFINISJONER

Når et gitt begrep er skrevet med stor bokstav eller i dokumentasjon, analyser og korrespondanse utarbeidet på grunnlag av dette Reglementet, bør det antas at de har følgende betydning:

1) Tjeneste - en ytelse som består i presentasjon og promotering av tredjeparter (Partnere) og tjenestene de leverer (Partneres Tjenester). Tjenesten inkluderer presentasjon av informasjon om utvalgte tjenester som tilbys av Partnere, bistand ved inngåelse av avtaler med Partneren, samt kontinuerlig overvåking av mulighet for å bruke andre tjenester som tilbys av Partnere (Overvåking). Tjenesten gjennomføres ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler, spesielt via e-post, telefon, SMS, VoIP eller andre direktemeldinger. Tjenesten leveres inntil Kunden sier opp Tjenesten;

2) Produkt - en finansiell tjeneste, spesielt et forbrukslån, kredittkort eller lån, eller en annen tjeneste som tilbys av Institusjonen gjennom Partneren; Boliglånsprodukt - et lån gitt av en Bankinstitusjon og sikret med pant i fast eiendom.

3) Tilbud - et forslag utarbeidet av Institusjonen for å inngå en avtale om Produkt med Kunden, presentert for Kunden gjennom Partneren;

4) Partner - en enhet som samarbeider med iLogic, som er en finansiell mellommann i Norge og Polen.

5) Institusjon - en enhet som driver finansiell virksomhet i Norge, Polen, og tilbyr spesielt låne- og kreditttjenester, som presenterer et Tilbud til Kunden gjennom Partneren;

 

§ 2. GENERELLE REGLER FOR BRUK AV NETTSTEDET

1) Bruk av Partnerens Tjenester innenfor kredittformidling (Produkter unntatt Boliglånsprodukter) er kun mulig forutsatt at Kunden gir sitt frivillige samtykke til å utlevere personopplysninger til enheter som vurderer kredittverdighet.

2) Gjennom Nettstedet tilbys det Tjenestene knyttet til Produktene, med unntak av Boliglånsprodukter, bestående i:

a) presentasjon av foreløpig informasjon om Produktene som tilbys av Institusjonene,

b) anbefaling en den valgte Partneren til Kunden som er: en finansiell mellommann; enhet som vurderer kredittverdighet;

c) Kundestøtte, inkludert direkte kontakt, i etablering av samarbeid og bruk av Partnerens tjenester,

d) kontinuerlig overvåking av mulighet til å få ytterligere Tjenester i Norge og Polen gjennom Partneren, samt periodisk presentasjon av muligheter i denne forbindelse for Kunden (heretter: "Finansiell overvåking").

3) Innenfor Boliglånsprodukter består Tjenesten utelukkende i å gjennomføre markedsføring av Enheter som er kredittformidlere innenfor boliglån. iLogic gir ikke råd, støtter ikke Kunder og mottar ikke dokumenter knyttet til søking om boliglån. iLogic promoterer eller reklamerer ikke boliglån. Kunden som er interessert i et Boliglånsprodukt kan fritt velge å bruke tjenestene til en kredittformidler (Partneren) som promoteres på Nettstedet.

4) iLogic sin virksomhet innenfor boliglån består i fungering som den såkalte tilknyttede enheten. Med dette begrepet menes en enhet som bare medfører forbindelse - direkte eller indirekte - mellom forbrukeren og kredittgiveren eller kredittformidleren. Aktiviteten til iLogic går ikke utover generell presentasjon av personen eller tilbudet til kredittgiveren eller boliglånsmegleren og gir forbrukeren eller kredittgiveren eller boliglånsmegleren data som muliggjør etablering av videre kontakt. iLogic kan presentere sammenligner av lånetilbud.

5) Kunden er forpliktet til å bli kjent med alle vilkår for samarbeid med Partneren, for eksempel reglementer eller tariffer for gebyrer og provisjoner. iLogic er ikke en fullmektig, agent og er ikke autorisert på noen måte til å handle på vegne av og til fordel for Partneren. Etter å ha mottatt anbefalingen om samarbeid med en gitt Partner fra iLogic, blir Kunden omdirigert direkte til nettsiden til den gitte Partneren og inngår frivillig direkte samarbeid med den.

6) Gjenstanden for Avtalen kan også være levering av Tjenester knyttet til Produkter, med unntak av Boliglånsprodukter - bestående i:

a) å tilgjengeliggjøre en eksemplarisk lånekalkulator og andre lignende funksjonaliteter på Nettstedet,

b) å samle inn Kundens personopplysninger (fornavn, etternavn, kontaktinformasjon oppgitt av Kunden) og et innledende intervju angående behov for en type finansiell tjeneste for å anbefale Partneren og tilby Finansiell overvåking,

c) å overføre anbefalinger for samarbeid med den valgte Partneren (henvisning til nettsiden),

d) bistand til å etablere samarbeid med den valgte Partneren - dersom Kunden melder om et slikt behov.

7) Tjenestene leveres av iLogic til Kunden uten vederlag. iLogic mottar ingen gebyrer fra Kunden for levering av Tjenestene.

8) Informasjon om finansielle tjenester i Norge og Polen (Produkter) presentert av iLogic er kun til informasjonsformål, eksemplariske og utgjør ikke et tilbud.

9) Alle finansielle formidlingstjenester leveres av Partneren på grunnlag av en egen avtale med Kunden. Dette reglementet anvendes ikke for samarbeidet mellom Kunden og Partneren.

10) iLogic tilbyr ingen finansielle tjenester. Finansielle tjenester ytes av Institusjonene på grunnlag av egen avtale med Kunden. Dette reglementet anvendes ikke for Kundens samarbeid med Institusjonen.

11) Kunden er innforstått med at han/hun inngår alle avtaler med Partneren eller Institusjonen kun av egen fri vilje, frivillig og på eget ansvar. iLogic er ikke en part i disse avtalene, den har ingen innflytelse på dem og er ikke ansvarlig for innholdet eller måten de gjennomføres på.

12) Kunden er innforstått med at vilkåret for å etablere samarbeid med Partneren eller bli levert en finansiell tjeneste kan være norskkunnskaper på kommunikativt nivå.

 

§ 3. REGLER FOR LEVERING AV TJENESTER

1) Kunden kan frivillig angi Produktene som han/hun er interessert i på Nettstedet, med unntak av Boliglånsprodukter for å få Tjenesten av Finansiell overvåking som er tilpasset hans/hennes behov og interesser.

2) iLogic presenterer ikke Produkttilbud (finansielle tjenester) bortsett fra forenklede funksjonaliteter og simuleringer tilgjengelig på Nettstedet.

3) Ved registrering på Nettstedet oppgir Kunden fornavn og etternavn, telefonnummer og/eller e-postadresse.

4) iLogic kan motta skanninger av dokumenter fra Kunder for å levere dem til Partneren (gjelder ikke Boliglånsprodukter).

5) iLogic sender også Kunden via e-post, SMS eller på annen måte en lenke til nettsiden til den valgte Partneren. Etablering av samarbeid med en partner kan skje via Nettstedet.

6) iLogic gir den interesserte Kunden en liste over nødvendige dokumenter og et spørreskjema – avhengig av hvilken finanstjeneste Kunden er interessert i.

7) iLogic overfører Kundens personopplysninger skaffet på denne måten til Partneren (gjelder ikke Boliglånsprodukter).

8) iLogic kan overføre Personopplysninger og informasjon gitt av Kunden - med hans/hennes uttrykkelige forhåndssamtykke - til en utpekt tredjepart for en foreløpig vurdering av Kundens troverdighet og kredittverdighet.

9) Kunden er innforstått med at flere forespørsler om kredittverdigheten til samme person kan redusere kredittscore, og i tilfelle negativ resultat ved verifikasjon av Kunden gjort av enhetene angitt i samtykket eller Institusjonene i systemer - til og med midlertidig blokkere muligheten for å tilby Produkter til en gitt Kunde, for hvilke omstendigheter eller konsekvenser iLogic ikke er ansvarlig.

10) Konsulenten kontakter Kunden til rett tid etter å ha anbefalt samarbeid med Partneren for å bekrefte om Kunden har etablert et slikt samarbeid.

11) iLogic kan kontakte Kunden mange ganger for å levere Overvåkingstjenesten, dvs. konsulenten kan når som helst under gjennomføring av denne Avtalen foreta en telefon- eller VoIP-forbindelse til Kunden og/eller sende e-post eller SMS-meldinger.

12) Ved eventuelle problemer, på vilkår beskrevet i Reglementet, kan konsulenten hjelpe Kunden med å inngå en avtale med Partneren og så langt det er mulig og kunnskap tillater det, forklare Partnerens prosedyrer og betydningen av spesifikke handlinger (gjelder ikke Boliglånsprodukter).

 

§ 4. ANSVAR

1) iLogic er ikke ansvarlig for at data om finansielle produkter og Institusjonenes Tilbud som er tilgjengelig på Nettstedet er oppdaterte og nøyaktige. Kunden er innforstått med at dette innholdet er utarbeidet utelukkende av Institusjonene, og iLogic sin rolle er begrenset til å tilby plass på Nettstedet for publisering av dem.

2) Kunden er innforstått med at iLogic ikke har noen innflytelse på tempoet og handlingsmåten til tredjeparter – inkludert Institusjonene, og at det om Kundens søknad om inngåelse av Produktavtale blir tatt til følge, kan avhenge av Institusjonens skjønn.

3) iLogic er ikke ansvarlig for eventuell manglende inngåelse av en avtale med Institusjonen eller dens manglende gjennomføring, på betingelsene for det valgte Tilbudet som presenteres på Nettstedet, eller for eventuelle konsekvenser knyttet til dette - spesielt, men ikke utelukkende, for kostnadene pådratt Kunden, herunder tapt fortjeneste og indirekte skader.

 

§ 5. SPESIELLE REGLER FOR FORBRUKSLÅN

1. Bestemmelsene i denne § 5 blir anvendt bare når Tjenesten gjelder et produkt som er et forbrukslån i henhold til lov av den 12. mai 2011 om forbrukslån (Lovtidend av 2016, pkt. 1528 med endringer) og Europaparlamentets og rådets direktiv 2008/ 48/EF av den 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og oppheving av Rådets direktiv 87/102/EØF (EUs Lovtidend L 133 av 22.05.2008, side 66).

2. Alle data og opplysninger om forbrukslånet som bestemmelsene i rettsdokumentene nevnt i punkt 1 ovenfor gjelder for, er utarbeidet utelukkende av den angitte Partneren, og iLogic er ikke ansvarlig for dem.

3. Reklamer og informasjon om forbrukslån som presenteres på Nettstedet inneholder data om kostnaden for forbrukslånet, spesielt renten, og gis til Forbrukeren på en entydig, forståelig og synlig måte.

4. Hvis det er aktuelt, oppgis det også avtalens varighet, det totale beløpet som skal betales av Kunden som er en Forbruker, størrelse av avdrag og andre lovpålagte elementer.

5. Opplysningene nevnt i pkt. 2 og 3 ovenfor er gitt på Nettstedet på grunnlag av et representativt eksempel utarbeidet av den angitte Partneren.

6. Den angitte Partneren bestemmer den årlige effektive rentesatsen og det totale beløpet som skal betales av Kunden basert på informasjon innhentet fra Kunden angående komponentene i Produktet foretrukket av Kunden. Dersom Kunden ikke oppgir slik informasjon, skal Partneren fastsette den årlige effektive rentesatsen og det totale beløpet Kunden skal betale basert på et representativt eksempel.

7. Kunden er innforstått med at iLogic har rett til kun å levere Tjenestene som er gjenstanden for Avtalen - beskrevet på en enstydig, forståelig og synlig måte på Nettstedet og i disse Vilkårene, men er ikke autorisert til å utføre rettslige handlinger på vegne av Partneren.

8. Kunden er innforstått med at Partneren som er kredittformidler eller banken kan være forpliktet til å vurdere kredittverdigheten til Kunden som er forbruker. Vurdering av kredittverdigheten gjøres på grunnlag av informasjon - Personopplysninger innhentet fra Kunden eller på grunnlag av informasjon innhentet fra relevante Institusjonens databaser eller datasett (hvis aktuelt). Kunden kan på forespørsel fra disse enhetene bli pålagt å vise frem alle dokumenter og opplysninger som er nødvendige for kredittverdighetsvurdering.

9. iLogic gjennomfører ikke Kundens endelige kredittverdighetsvurdering og er ikke ansvarlig for resultatet og påliteligheten til slike vurderinger.

10. Partneren eller banken kan nekte å presentere et tilbud, gi et forbrukslån til Kunden eller inngå en avtale som iLogic ikke er ansvarlig for.

11. Partneren forpliktes med hjemmel i relevante bestemmelser å gi Kunden forklaringer om informasjonen som er gitt før inngåelsen av forbrukslånsavtalen og innholdet i avtalen som skal inngås - på en måte som gjør det mulig å ta beslutning om å inngå avtalen (benytte tilbudet). Uansett det foregående, bør Kunden umiddelbart melde om enhver tvil i denne forbindelse.

12. Kunden får gratis utkast til avtale om forbrukslån dersom han/hun etter bankens vurdering oppfyller vilkårene for å gi ham/henne et forbrukslån. iLogic vurderer ikke oppfyllelsen av vilkårene for å gi et forbrukslån til Kunden og tar ikke beslutning om å gi det.

13. Før inngåelse av en avtale basert på det presenterte tilbudet, kan Kunden motta et informasjonsskjema som inneholder detaljert, spesifikk informasjon om vilkårene for tilbudet.

 

Gdańsk, den 06.07.2021

***

 

Vedlegg 3

VILKÅR FOR FORSIKRINGSTJENESTER

Dette Vedlegget gjelder for Kunder som benytter forsikringstjenester. I saker som ikke er regulert av dette Vedlegg, skal Reglementets alminnelige bestemmelser gjelde. Ved motstrid mellom Reglementets alminnelige bestemmelser og Vedlegget, skal bestemmelsene i Vedlegg komme først.

 

§1 Definisjoner

Når et gitt begrep er skrevet med stor bokstav eller i dokumentasjon, analyser og korrespondanse utarbeidet på grunnlag av dette Reglementet, bør det antas at de har følgende betydning:

a) Tjeneste – en ytelse som består i å samle informasjon fra Kunder som er interessert i Tilbudet og overføre denne informasjonen til Forsikringspartnere, i henhold til en av variantene oppgitt i § 2 punkt 3 i dette Vedlegget. Basert på informasjon oppgitt av Kunder, presenterer Forsikringspartnere Tilbud via Nettstedet. iLogic presenterer og promoterer Forsikringspartnere og tjenestene de leverer (Partnerenes Tjenester). Tjenesten inkluderer å gi Kunder bistand ved inngåelse av avtaler med Forsikringspartnere, samt kontinuerlig overvåking av muligheten til å benytte Forsikringspartneres andre Tjenester (Overvåking). Tjenesten tilbys ved bruk av fjernkommunikasjonsmidler, spesielt via e-post, telefon, SMS, VoIP eller andre direktemeldinger. Tjenesten leveres inntil Kunden sier opp Tjenesten;

b) Tilbud – invitasjon til å inngå en forsikringsavtale innenfor: bilforsikring, eiendomsforsikring eller reiseforsikring.

c) Forsikringspartner – iLogic sin Partner som er forsikringsformidler. Den gjeldende listen over forsikringspartnere er tilgjengelig på Nettstedet på www.multinorffinans.no/partners.

 

§2 Alminnelige Vilkår

1. Hver interessert Kunde har muligheten til å se gjennom Tilbudene utarbeidet av Forsikringspartnere samlet på Nettstedet.

2. Etter at Kundens data er overført til Forsikringspartneren, har Kunden muligheten til å velge et Tilbud og inngå en forsikringsavtale.

3. Uavhengig av levering av Tjenesten, presenterer Nettstedet informativt innhold angående forsikringsemnet, hvis bruk er gratis, krever ikke registrering eller å gi personopplysninger.

4. Inngåelse av forsikringsavtalen skjer uavhengig av iLogic, gjennom Forsikringspartneren.

5. Overføring av Kundens data til Forsikringspartneren krever aksept av Reglementet sammen med Vedleggene og samtykkene gitt på Nettstedet.

6. Reglementet for Tjenesten er tilgjengelig på nettsiden www.multinorffinans.no i en form som muliggjør at det til enhver tid kan lagres, åpnes og leses av Kunden.

 

§3 Beskrivelse av Tjenesten

1. Avtalen mellom Kunden og iLogic inngås sammen med aksept av Reglementet sammen med Vedleggene og varer på ubestemt tid inntil Kunden trekker seg fra Avtalen eller sier opp Tjenesten.

2. Etter å ha gått inn på Nettstedet, fyller Kunden ut Skjemaet på Nettstedet, og gir informasjon om forsikringsgjenstanden (f.eks. om kjøretøyet) og enheten (f.eks. kjøretøyets eiere og hovedkunder), som kreves av Forsikringspartnere for å presentere Tilbud. Utvalgt informasjon fra Skjemaet kan brukes av Forsikringspartnere for å utarbeide en analyse av forsikringsbehov.

3. Kunden velger omfang av informasjon overført til Forsikringspartnere innenfor Tjenesten ved å fylle ut Skjemaet. Følgende scenarioer er mulige:

a) Kunden fullfører settet med informasjon som kreves av Forsikringspartnere, inkludert identifikasjonsdata (fornavn, etternavn, polsk fødselsanummer PESEL) og legger igjen kontaktinformasjon (telefon, e-post),

b) Kunden fyller ut informasjon som kreves av Forsikringspartnere, men avstår fra å oppgi identifikasjonsdata (fornavn, etternavn, polsk fødselsanummer PESEL) og legger igjen kontaktinformasjon (telefon, e-post),

c) Kunden fullfører settet med informasjon som kreves av Forsikringspartnere, inkludert identifikasjonsdata (fornavn, etternavn, polsk fødselsanummer PESEL) og legger ikke igjen kontaktinformasjon (telefon, e-post),

d) Kunden fyller ut informasjon som kreves av Forsikringspartnere, men avstår fra å oppgi identifikasjonsdata (fornavn, etternavn, polsk fødselsanummer PESEL) og legger ikke igjen kontaktinformasjon (telefon, e-post),

e) Kunden fyller ut en del informasjon som kreves av Forsikringspartnere og legger igjen kontaktinformasjon (telefon, e-post),

f) Kunden fyller ut en del informasjon som kreves av Forsikringspartnere og legger ikke igjen kontaktinformasjon (telefon, e-post),

g) Kunden fyller ikke ut noen informasjon til tross for at han/hun aksepterer Reglementet - det er ensbetydende med å si opp Tjenesten.

4. Beskrivelse av leveringen av Tjenesten:

a) Kunden fyller ut Skjemaet på Nettstedet med informasjon om forsikringsgjenstanden (f.eks. om kjøretøyet) og enheten (f.eks. kjøretøyets eiere og hovedkunder). Omfang av den nødvendige informasjonen avhenger av hvilken type forsikring Kunden er interessert i (f.eks. bil-, eiendoms- eller reiseforsikring). Denne informasjonen kan overføres til Forsikringspartnere kun etter å ha akseptert Reglementet.

b) Utfylling av Skjemaet er gratis for Kunden og er ikke ensbetydende med å inngå en forsikringsavtale, og forplikter heller ikke Kunden til å inngå en slik avtale.

c) Vilkåret for å benytte Tjenesten er å merke av samtykkefeltene under Skjemaet, som er nødvendige for å kunne levere Tjenestene. Merking av samtykkefeltene er ikke obligatorisk, men det er nødvendig for levering av Tjenestene.

d) Kundens identifikasjondata og/eller kontaktinformasjon overføres til Forsikringspartnere. Fra det øyeblikket Kundedata blir tilgjengeliggjort for Forsikringspartnere, blir disse enhetene en uavhengig administrator av disse personopplysningene. iLogic er ikke ansvarlig for behandling av de overførte personopplysningene, med mindre den behandler dem selv og kun i dette omfanget.

5. iLogic inngår ikke forsikringsavtaler og handler ikke på vegne av forsikringsselskaper, eller på annen måte enn beskrevet i dette Vedlegget, deltar ikke i inngåelsen eller gjennomføring av inngåtte avtaler. iLogic tar ingen ekstra skritt for å hjelpe inngå forsikringsavtalen.

6. Tilgjengeliggjøring av informasjon om Forsikringspartneres Tilbud av iLogic utgjør ikke en finansiell- eller investeringsrådgivende aktivitet.

7. Man kan si opp Tjenesten når som helst. Tjenestene vil bli levert inntil iLogic blir varslet om oppsigelsen fra Tjenestene.

 

Gdańsk, den 06.07.2021

***

 

Vedlegg 4

VILKÅR FOR TILGANG TIL DET ALMINNELIGE KREDITTINFORMASJONSSYSTEMET "GJELDSREGISTERET" OG PROMOTERING AV REFINANSIERING AV BOLIG- OG FORBRUKSLÅN

Dette Vedlegget gjelder for Kunder som benytter kredittinformasjonssystemet "Gjeldsregisteret" og promosjon av refinansiering av boliglån og forbrukslån. I saker som ikke er regulert av dette Vedlegget, skal Reglementetes alminnelige bestemmelser gjelde. Ved motstrid mellom Reglementets alminnelige bestemmelser og Vedlegget, skal bestemmelsene i Vedlegget komme først.

 

§ 1. DEFINISJONER

Når et gitt begrep er skrevet med stor bokstav eller i dokumentasjon, analyser og korrespondanse utarbeidet på grunnlag av dette Reglementet, bør det antas at de har følgende betydning:

1) Tjeneste - en gratis tjeneste for tilgang til kredittinformasjonssystem Gjeldsregisteret, som består i å innhente av Kunden, via Nettstedet, data om totalsummen av forpliktelser og summen av månedlige avdrag som belastes Kunden, i omfang og form hvor de ble opplyst i Gjeldsregisteret i henhold til gjeldende regelverk.

2) Premium-Tjeneste - en gratis (i bytte mot markedsføringssamtykker) tjeneste som går an på å utvikle kredittinformasjon innhentet fra Gjeldsregisteret og presentere den i en lesbar og visuelt attraktiv form sammen med presentasjon av foreløpig simulering av refinansiering av forpliktelsen (Rapport) og promotering av Partnerens tjenester knyttet til refinansiering.

3) Partner - DigiFfinans.no, Runeberginkatu 5B, 00100 Helsinki, Finland, organisasjonsnummer: FI27658056. Denne enheten fungerer som en lovlig finansiell mellommann i Norge.

4) Gjeldsregisteret - en institusjon etablert i Norge med hjemmel i Lov om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner, som samler inn, mottar, registrerer og overfører opplysninger om gjeld på grunnlag av autorisasjon fra Barne- og familiedepartementet. Formålet med denne institusjonen er å legge til rette for sikker, organisert og effektiv registrering og utlevering av opplysninger om gjeld for å bidra til en bedre kredittvurdering og forebygge gjeldsproblemer blant fysiske personer.

5) Produkt - en finansiell tjeneste, spesielt et lån eller konsolideringslån eller annen tjeneste som tilbys av Institusjonen gjennom Partneren; Boliglånsprodukt - et lån gitt av en Bankinstitusjon og sikret med pant i fast eiendom.

6) Institusjon - en enhet som driver finansiell virksomhet i Norge, og tilbyr særlig låne- og kredittjenester, som gjennom Partneren presenterer et Tilbud til Kunden;

7) Tilbud - et forslag utarbeidet av Institusjonen for å inngå en avtale om Produkt med Kunden, presentert for Kunden gjennom Partneren;

 

§ 2. GENERELLE REGLER FOR BRUK AV TJENESTEN OG PREMIUM-TJENESTEN

1) Bruk av Tjenesten og Premium-Tjenesten er kun mulig under forutsetning av å akseptere Reglementet sammen med Personvernpolicy.

2) Bruk av Tjenesten og Premium-Tjenesten krever at Kunden logger inn i Gjeldsregisteret ved hjelp av verifiseringssverktøyet BankID.

3) Bruk av Tjenesten og Premium-Tjenesten krever samtykke for at Gjeldsregisteret kan tilgjengeliggjør iLogic data om Kundens forpliktelser, i det omfang iLogic er i besittelse av dem i henhold til gjeldende regelverk.

4) I tillegg krever bruk av Premium-Tjenesten:

• samtykke til presentasjon av markedsføringsmateriell via e-post, telefon og/eller direktemeldinger for å promotere Partnerens tjenester knyttet til refinansiering av Kundens forpliktelser;

• samtykke til at iLogic gjør Rapporten tilgjengelig for Partneren for å utarbeide og presentere Tilbud knyttet til refinansiering av Kundens forpliktelser.

5) Premium-Tjenesten består også i å sikre Kundestøtte, inkludert direkte kontakt, i å etablere samarbeid og bruke Partnerens tjenester, hvorved:

• den er ikke knyttet til finansiell rådgivning,

• den inkluderer ikke mottakelse av dokumenter knyttet til søknad om boliglån,

• den markedsfører eller annonserer ikke boliglån. En Kunde som er interessert i et Boliglånsprodukt kan fritt velge å bruke tjenestene til den promoterte Partneren.

6) iLogic sin virksomhet innen boliglån består i fungering som den såkalte tilknyttede enheten. Med dette begrepet menes en enhet som bare medfører assosiasjon - direkte eller indirekte - mellom forbrukeren og kredittgiveren eller kredittformidleren. Aktiviteten til iLogic går ikke utover generell presentasjon av Partneren og Tilbudet, samt overføring av data som muliggjør etablering av videre kontakt.

7) Kunden er forpliktet til å lese alle vilkår for samarbeid med Partneren, for eksempel reglementer eller tariffer for gebyrer og provisjoner. iLogic er ikke en fullmektig, agent og er ikke autorisert på noen måte til å handle på vegne av og til fordel for Partneren. Etter å ha mottatt en anbefaling om samarbeid med en Partner fra iLogic, blir Kunden omdirigert direkte til Partnerens nettside og etablerer frivillig direkte samarbeid med den.

8) Tjenesten og Premium-Tjenesten leveres av iLogic til Kunden gratis.

9) Informasjon om finansielle tjenester i Norge (Produkter), presentert av iLogic, er kun til informasjonsformål, er eksemplarisk og utgjør ikke et tilbud i sivilrettslig forstand.

10) Alle finansielle formidlingstjenester leveres av Partneren på grunnlag av en egen avtale med Kunden. Dette reglementet anvendes ikke for samarbeid mellom Kunden og Partneren.

11) iLogic tilbyr ingen finansielle tjenester. Finansielle tjenester leveres av Institusjonene på grunnlag av egen avtale med Kunden. Dette regementet anvendes ikke for Kundens samarbeid med Institusjonen.

12) Kunden er innforstått med at han/hun inngår alle avtaler med Partneren eller Institusjonen kun av egen vilje, frivillig og på eget ansvar. iLogic er ikke en part i disse avtalene, den har ingen innflytelse på dem og er ikke ansvarlig for innholdet eller måten de gjennomføres på.

13) Kunden er innforstått med at vilkåret for å etablere samarbeid med Partneren eller å bli levert en finansiell tjeneste kan være norskkunnskaper på et kommunikativt nivå.

 

§ 3. REGLER FOR LEVERING AV TJENESTER

1) For å bruke Tjenesten oppgir Kunden fornavn og etternavn, telefonnummer og/eller e-postadresse.

2) Bruk av Premium-Tjenesten krever det å oppgi fornavn og etternavn samt telefonnummer og e-postadresse. Kanskje andre tilleggsdata (fast eiendom)?

3) Ved bruk av Premium-Tjenesten og Kundens etablering av samarbeid med den promoterte Partneren, leveres alle mulige ytterligere iLogics tjenester til Kunden på vilkårene angitt i Vedlegg 2 til dette Reglementet.

4) Hvis Premium-Tjenesten består i å markedsføre et produkt som er et forbrukslån i henhold til lov av den 12. mai 2011 om forbrukslån (Lovtidend av 2016, pkt. 1528, med endringer) og Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2008/48/EF av den 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler og om oppheving av rådsdirektiv 87/102/EØF (EUs Lovtidend L 133 av den 22.05.2008, side 66), anvendes det bestemmelsene i § 5 i Vedlegg nr. 2 til dette Reglementet ("Spesielle regler for forbrukslån").

 

§ 4. ANSVAR

1) iLogic er ikke ansvarlig for at data innhentet fra Gjeldsregisteret er oppdaterte og riktige. Kunden er innforstått med at dette innholdet er utarbeidet utelukkende av Gjeldsregisteret, og rollen til iLogic er begrenset til presentasjon av disse eller deres strukturelle og grafiske utarbeidelse.

2) Kunden er innforstått med at iLogic ikke har noen innflytelse på tempoet og virkemåten til tredjeparter – inkludert Gjeldsregisteret og Partneren.

3) iLogic skal ikke holdes ansvarlig for eventuell mangel på å inngå en avtale med Partneren eller Institusjonen eller dens manglende gjennomføring.

 

Gdańsk, den 06.07.2021